Obec Slovákov v Českej republike

                                    Akcie OS v ČR za rok 2015

 

                                                          

                                               J A N U Á R

07. 01. -  ROS Plzeň – posedenie pri káve – klubová akcia

14. 01. - OS v ČR – porada VR k vyúčtovaniu

18. 01. - ROS Stříbro – Sánkovanie detí na Teréne AMK

19. 01. - ROS Kopřivnice – príprava členskej schôdze

20. 01. - ROS Ústí nad Labem – spoločenská akcia – Korenie, varenie

21. 01. - ROS Kladno – posedenie a beseda v knižnici – klubová akcia

22. 01. - ROS Sokolov – bowlingový turnaj

26. 01. - ZS v Prahe – Pietna spomienka na Jána Kollára

Je mnohoročnou pražskou tradíciou, že sa pravidelne stretávame pri  hrobe Jána Kollára, aby sme si pripomenuli tohto slovenského i slovanského velikána, ktorý ako jeden z prvých presadzoval ideu slovanskej vzájomnosti. Tohto roku sme sa stretli 26. januára 2015 o tretej poobede na Olšanských cintorínoch a bolo to opäť dôstojné stretnutie, ktorého sa zúčastnili predstavitelia viacerých spolkov slovenskej menšiny z Prahy. Pietnu spomienku krátkym prejavom otvorila Janka Haluchová, ktorá potom odovzdala slovo hlavnému rečníkovi dr. Vojtechovi Čelkovi. Zamýšľal sa v ňom nad viacerým aspektmi Kollárovho života a bohatým odkazom jeho diela. S krátkou modlitbou potom vystúpil dr. Čop. Celú skromnú slávnosť sme zakončili spevom hymnickej piesne Kto za pravdu horí

Po skončení slávnosti sme sa presunuli  k neďaleké m hrobu významného predstaviteľa slovenskej menšiny v ČR a nášho priateľa ing. Vojtecha Vecána  a jeho pamiatke venovali tichú spomienku.

 

26. 01. - ZS v Prahe – krst dvoch kníh v DNM

V Dome národnostných menšín v Prahe sa po skončení  pietneho zhromaždenia na Olšanských cintorínoch uskutočnila prezentácia dvoch kníh. Úvodné slovo k obom prezentáciám predniesol zástupca riaditeľa Domu národnostných menšín Andrej Bárdoš.

Tou prvou bola kniha profesora Róberta Kiss Szemána Slovenský Goethe v Pešti. Prof. R. Szemán je riaditeľom Maďarského kultúrneho inštitútu v Prahe a životom i dielom J. Kollíra v Budapešti sa dlhodobo zaoberá.

Druhá nám bola osobne veľmi blízka, pretože bola prezentovaná publikácia Nášho priateľa Pavla Haluku, približujúca bohaté dejiny ECAV  Prahe. Ide o druhé doplnené vydanie, na ktorej spolupracoval aj súčasný presbyter dr. Čop. Po ňom sa ku slovu dostal dr. Vojtech Čelko, ktorý návštevníkov priblížil dielo

V druhej časti sa opäť, v ten deň už do tretice, ujal slova dr. V. Čelko a pred prítomných predstúpili obaja autori tejto publikácie a v krátkosti vysvetlili, v čom je kniha nová  a v ktorých smeroch doplnená.

 

30. 01. OS v ČR – porada VR k vyúčtovaniu

31. 01. ROS Karlovy Vary – informačná schôdza.

 

                                                            F E B R U Á R

02. 02. - OS v ČR - porada Výkonnej rady

04. 02. - OS v ČR - zasadanie Výkonnej rady

04. 02. - ROS Plzeň  - posedenie pri káve – klubová akcia

07. 02. - ROS Karviná - XIII. Slovenský ples v Karvinej

Slovenský ples v Karvinej mal 7. februára tohto roku už trináste pokračovanie. Všeobecne sa hovorí, že trinástka je nešťastné číslo, ale tento ples je dokladom opaku. Kapacita sály Spoločenského domu Karviná – Darkov bola vyťažená. Je potešujúce, že tohoročný ples nepotreboval nejakú zvláštnu propagáciu. O jeho konaní sa záujemcovia informovali s dvojmesačným predstihom. Týždeň pred plesom boli vstupenky vypredané a ďalších záujemcov sme museli, aj keď veľmi neradi, odmietnuť. Usporiadateľ Obec Slovákov v Karvinej každý rok zvlášť poďakuje účastníkovi, ktorý stmelil najpočetnejší plesajúci kolektív pri stole. V tomto roku to bola pani Andrea Pechancová, ktorej sa podarilo dať dohromady dvadsaťpäť účastníkov.

Do tanca hrala hudobná skupina ,,Návštevníci“, v predtancovaní sa prezentovala dievčenská skupina Mambo a o spestrenie večera sa pričinil aj mladý nádejný kúzelník Filip Dadej, ktorý sa venuje mágii. Niekoľko čísel uviedol pre celú sálu a v priebehu večera sa venoval jednotlivým stolom. Všetci účinkujúci boli ocenení uznaním. Ako každý rok pri vstupe do sály bol každý prichádzajúci privítaný pohárikom slovenskej borovičky. Pre dámy bola pripravená sladkosť. No väčšina z nich dala prednosť kalíšku. Niet sa čomu diviť. Chrípka dala aj tohto roku o sebe vedieť. Našťastie z našich plesajúcich nemusel nikto vstupenku vrátiť. Hreje nás pri srdci aj to, že sedemdesiat percent plesajúcich možno zaradiť do mladšej vekovej kategórie. Slovenský ples vstúpil do povedomia karvinskej verejnosti a prianím výboru OS je, aby sa tento trend udržal aj do budúcna. Nuž tešíme sa na VÁS v budúcom roku dňa 6.2.2016 na XIV. Slovenskom plese.

 

08. 02. - ROS Stříbro - sánkovanie detí na Teréne AMK

12.  02. - ROS Kopřivnice - Akcia Klubu seniorov

Február začal trochu horšie, pretože  6. 2. sme sa navždy rozlúčili s Jožkom Chovancom, ktorému srdiečko vypovedalo službu. Česť jeho pamiatke. Všetkým nám bude nám chýbať! Vo štvrtok 12. februára sa podaktorí z nás zišli na stretnutí pri harmonike. V rámci akcie mesta Kopřivnice „Aktívny senior“, zahral na harmoniku ing. L. Piskoř. Nielenže sme si vypočuli pekné melódie, ale sme si aj zaspievali.

 

14. 02. - ROS Sokolov – hodnotiaca členská schôdza

16. 02. - ROS Třinec – fašiangové posedenie   

19. 02. - ROS Ústí nad Labem Večerná univerzita najstarších slovenských dejín

V rámci Večernej školy najstarších dejín Slovenska sme 19. februára 2015 opäť zašli do Ústí nad Labem, kde ROS Ústí spolu s miestnym Klubom seniorom usporiadala  prednášku a besedu na téma Záhady slovenských dejín  Celú akciu uviedla predsedníčka ROS Ústí nad Labem J. Nedvídková a veľmi úspešne ju moderoval P. Lipták.  Prednášku predniesol J. Slušný. Poukázal na to, že mnohé veci z najstarších dejín Slovenska, sú zavalené takým nánosom stáročí, že niekedy vyzerajú skôr ako záhady, než  skutočné udalosti.

Archeológovia sa snažia tento nános odstrániť, ale aj napriek tomu vykopávky nedokážu odhaliť všetky súvislosti, spojené so vznikom a existenciou mnohých stavieb a in podobných zariadení. Podrobne hovoril o 4500  ročných rondeloch, ktoré sa na území Slovenska kedysi budovali,  3200 ročných mestách túry, a sídlach, napojených na centrá mykénskej kultúry, tzv. Vale obrov. Spomenul záhady okolo pravlasti Slovanov, smrti Svätopluka I., generála Štefánika, tzv. zlatom vlaku z roku 1945...

Hovoril ale aj o okolnostiach vzniku jeho publikácie, týmto problémom venovanej, systéme svojej autorskej práce.

Po prednáške sa rozpútala bohatá debata, do ktorej sa zapojili aj členovia ROS Teplice, ktorí sa tejto akcie tiež zúčastnili. Beseda sa týkala aj iných otázok – napr. osobnosti J. Jánošíka, jeho zbojníckej činnosti  i vzniku legendy, ktorá kolo neho vznikla.

Na celé téma veľmi pozitívne reagovali všetci prítomní – Česi a Slováci, takže beseda napomohla aj inému – pozitívnemu napomáhaniu dobrých vzťahov medzi našimi národmi.

 

19. 02. - OS v ČR - beseda s veľvyslancom SR v ČR dr. Petrom Weissom a konzulkou

21. 02. - ROS Karlovy Vary - turnaj v bowlingu

24. - 25. 02 - ROS Kladno –-Výlet na Slovensko

28. 02. .  OS v ČR - Vydanie 1. čísla Koreňov internet

 

                                                            M A R E C     

05. 03. - OS v ČR - Prijatie v Bratislave

V súvislosti s vyúčtovaním grantov a dotácií sa v Bratislave na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí J. Slušný a P. Lipták 5. marca 2015 navštívili aj predsedu ÚSŽZ JE RNDr Igora Furdíka, aby ho informovali o aktivitách  Obce Slovákov v uplynulom roku. Odovzdali mu podrobný i sumárny súpis všetkých akcií OS v ČR v roku 2015, ktorý  vedenie OS v ČR vypracovalo pre potreby Rady vlády ČR pre národnosti. Súpis jasne ukázal rozsah všetkých našich aktivít, i ich intenzitu, ktorá aj v uplynulom roku predstavovala okolo 130 akcií ročne.

Spolu s tým mu odovzdali všetky štyri tlačené čísla Koreňov a najmä brožúru, ktorá obsahovala všetky vystúpenia na konferencii Prežije slovenčina v Česku?, ktorú finančne, podobne ak aj vydávanie tlačených Korenov, podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí finančne podporil.

Predseda ÚSŽZ I. Furdík zase predstaviteľov OS v ČR informoval o hlavných zámeroch Úradu, jeho plánoch a zámeroch. Dôraz položil na prácu s deťmi, ktorú bude ÚSŽZ i naďalej podporovať. Veľkú pozornosť vo svojom vystúpení venoval rozvoju slovenského jazyka, v čom sa naše zámery zhodujú. K danému problému sa rozbehla bohatá diskusia, v priebehu ktorej zástupcovia OS v ČR informovali o ďalšom výskume kvality znalosti slovenského jazyka u slovenskej menšiny v Česku. Výskum bude uskutočnený v spolupráci so špičkovými vedeckými inštitúciami ČR a v závere roka jej bude venovaná osobitná vedecká konferencia, ktorú zorganizuje 0bec Slovákov v ČR.

Prijatie sa ako obvykle uskutočnilo v priateľskej a pracovnej atmosfére.

 

06. 03. - ROS Sokolov - Slovenská veselica

Nielen chlebom a prácou je živý človek, ale aj tým, že sa dokáže odtrhnúť od každodenného zhonu a neustálej pracovnej činnosti. Dobre mu potom padne posedieť v kruhu známych a kamarátov a ešte lepšie sa aktívne pobaviť. Regionálna obec Sokolov sa usiluje o všetky druhy činnosti, čím do svojich radov láka nových členov, medzi ktorými nechýbajú ani tí mladší. Vrcholom celoročnej činnosti je aj u nás Slovenská veselica, na ktorú sa tešia nielen naši členovia, ale aj príslušníci ich rodín, či známi, slovenské i neslovenskí priaznivci Obce Slovákov.

Už pár krát sa konala priamo v Sokolove, ale tentoraz sme sa rozhodli pre neďalekú Lomnicu, ktorá vlastní Kultúrny dom a ceny sú tu prijateľné. Pochopili to aj naši priaznivci a tak v piatok 6. marca 2015 v podvečer sa už prví z nich v Lomnici objavili. Všetko ale začalo až o ôsmej večer a to už bola sála Kultúrneho domu plná. Zišlo sa nás 220, čo je počet naozaj obdivuhodný a je svojim spôsobom aj visačkou celej našej Regionálnej obce. To tanca a k nálade nám hrala hudobná skupina Jedenáctka z Mariánskych Lázní a dobre sa jej darilo. Nálada bola skvelá, Mnoho našich hostí odchádzalo až dlho po polnoci a tí „skalní“ vydržali skoro až do rána. Ak by sa personál už netváril mrzuto, isto by tam tancovali dodnes.

 

09. 03. - ZS v Prahe - Autorský večer Milana Richtera

V pondelok 9. marca 2015 sa v Slovenskom dome v Prahe uskutočnila ďalšia jeho akcia a pretože som sa kvôli pracovnému vyťaženiu nemohol v ostatnom čase zúčastniť viacerých pekných podujatí, ktoré tu prebehli, rozhodol som sa, že prvú najbližšiu navštívim. A čakali ma dve veľmi príjemné prekvapenia.

Na besedu o svojich knihách prišiel z Bratislavy básnik Milan Richter, môj bývalý „spolužiacky“ kolega, ktorý študoval na bratislavskej Filozofickej fakulte  UK v rovnakom čase ako ja. V tom čase bolo bežnou vecou, že sme sa kamarátili po celej ploche nášho ročníka, bez ohľadu na to, kto aký obor študoval.  Posledný krát sme sa videli asi pol roka absolvovaní a teraz až viac ako po štyridsiatych rokoch.

Za našich študentských čias som poznal časť jeho tvorby, pretože si vytvoril vlastné divadielko a svoju poéziu prezentoval aj pred nami. Neskoršie som odišiel do Prahy a stratil ho z očí.

Jeho súčasná tvorba bola druhým príjemným prekvapením, pretože je obsahovo, štylisticky ale rovnako duševne či filozoficky prístupná aj tomu, kto sa v poézii orientuje len laicky, ako napríklad ja.

Odpovedajúc na otázky moderátora, Milan Richter priblížil prítomným nielen svoju poéziu a rozsiahle  prekladateľské dielo , ale aj zákulisie a peripetie svojho života, vrátane kratšieho, ale veľmi zaujímavejšieho  obdobia, stráveného v diplomatickej službe. Po  skončení oficiálnej časti celej tejto  akcie, nasledovali besedy, rozhovory a spomienky.

 

10. 03. – ROS Karviná – Klubový večer: Príbeh naplneného života

14. 03. - ROS Karlovy Vary - Oslava jari + MDŽ

            Od začiatku jari sme sa stretli na dvoch akciách. Ako prvá prišlo na rad  Vítanie jari, ktoré sme spojili s oslavou MDŽ.  Počasie ideálne nebolo. Veď viete ako to vyzerá, keď sa zima a jar preťahujú o to, kto bude vládnu, pričom tá zima to ešte stále tak trošku vyhráva. Trochu to fúkalo, sem-tam padla nejaká tá kvapka, ale ešte stále to bolo dobré. Ani to mnoho ľudí od návštevy reštaurácie U Kaštanů v Rosnici v sobotu 14. marca o pol tretej poobede neodradilo. Prišla nás dobrá päťdesiatka, možno aj o trochu viac. O dobrú náladu sa staralo Duo Dominant, s ktorým v Rosnici tradične dobre spolupracujeme a prirodzene aj chutné jedlo. Myslíme, že jar sme uvítali dôstojne a s plnou slávou.

 

18. 03. - ROS Kopřivnice - členská schôdza

Dňa 18. marca prebehla členská schôdza. Mali sme už nový znak OS Kopřivnice. Kontrolovali sa údaje členov, platenie príspevkov a pod. Odsúhlasili sme plán akcií na celý rok. Bude toho dosť. Máme sa na čo tešiť. Veď 10 akcií za rok a k tomu ešte akcie usporiadané mestom v rámci podujatia "Aktívny senior", je  dostačujúci počet. Bola prednesená správa o činnosti za r.2014 a správa revíznej komisie. Predseda revíznej komisie pán Adámek a jej člen pán Kálna sa vzdali funkcie. Aklamáciou boli zvolení noví členovia, pán Lukáč a pán .Janík. Zostala pani Nečasová. Komisia si za predsedu vyvolila pána Janíka. Potom schôdza pokračovala správou o hospodárení, ktorú predniesol pokladník. Odsúhlasili sme si limit peňazí v hotovosti v rámci pokladne na 15 000 Kč. Výbor musí spracovať návrh stanov do decembra tohto roku. Nasledovala búrlivá diskusia, prebralo sa všetko, čo sa prebrať malo. Občerstvenie chlebíčkami s čajom alebo kávou padlo veru vhod.

 

18. 03. – ROS Karviná Prezentácia národnostných jazykov

V stredu 18.marca 2015 sa v Karvinej konalo už XIII. pokračovanie projektu našej regionálnej Obce ,,Odpoludnia poézie“.  V rámci neho vystúpili žiaci karvinských škôl a prezentovali jazyk český, slovenský, poľský a rómsky. V tomto roku sa nezúčastnila národnosť grécka. Žiaci 3. – 8. ročníkov si k prezentácii vybrali texty literárnych tvorcov. Okrem pekného prednesu, v niektorých prípadoch až hereckého výkonu, texty zaujali svojím obsahom. V prestávkach medzi jednotlivými blokmi oživili účinkujúci recitáciu pesničkami vo všetkých štyroch jazykoch. Spev sprevádzala hrou na klavír Karolína Hanzlová  a na gitaru Jaroslav Holeš. S vlastnou básňou KVET sa medzi recitátorov zaradil aj člen OS Jaroslav Gomola. Podujatie malo aj tento raz svojich priaznivcov a sympatizantov, ktorí v literárnej kaviarni RKK strávili spolu so žiakmi ZŠ Školská, ZŠ Dr. Olszáka a ZŠ Družby príjemné kultúrne popoludnie. Akciu finančne podporilo štatutárne mesto Karviná a sponzorský finančný dar venoval aj pán Jindřich Kubienka. Pozvanie na akciu prijali členovia výboru pre národnosti: Tomáš Gallik, Iveta Hudzeczová a Jindřich Kubienka. Poďakovanie patrí vedeniu zúčastnených škôl, paniam učitelkám Martine Mikulincovej, Gražyně Bednar, asistentke Renáte Panenkovej za doprovod žiakov a Božene Magerčiakovej, Svatave Sukopovej za pomoc pri realizácii podujatia.

 

24. 03. - ZS Praha - Návšteva vernisáže L. Šachlovej

26. 03. - ROS Ústí nad Labem – Vítanie jari

27. 03. - ROS Sokolov - Stretnutie + Večerná univerzita

V piatok 27. marca 2015 do Sokolova zavítal predseda Obce Slovákov v Českej republike Jaromír Slušný, aby sa stretol s výborom a aktivistami ROS Sokolov. Stretnutie to bolo zaujímavé a užitočné.

Predseda OS v ČR vo svojom vystúpení informoval o aktuálnych úlohách naše organizácie, pričom hovoril o vyúčtovaní grantov a dotácií za uplynul rok, informoval o návšteve predstaviteľov OS v ČR na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, redakčnom pláne Koreňov na rok 2015,  práci webových stránok, činnosti Výkonnej rady, príprave konferencie ku slovenskému jazyku a ďalších záležitostiach.

Predsedníčka ROS Sokolov Anna Starůstková naopak informovala o záveroch rokovania výboru ROS, ktoré sa uskutočnili krátko pred týmto stretnutím, predovšetkým o pláne  ROS na druhý štvrťrok 2015 a podrobne hovorila o najbližších akciách, ktoré si Regionálna obec naplánovala.

Peter Surňák zase hovoril o činnosti krajskej rady pre národnosti, informoval o príprave Dňa národností v Sokolove, ktorý sa 6. septembra 2015  v rámci Dňa baníkov, na ktorý predstaviteľov OS v ČR pozval.

V druhej časti stretnutia v rámci akcie Večerná univerzita – najstaršie slovenské dejiny predniesol J. Slušný prednášku na tému Najstaršie slovenské báje a mýty.

Potom sa stretnutie zmenilo v besedu o aktuálnych problémoch ROS Sokolov, ktorú, podobne ako i iné Obce trápi nedostatok financií, ktoré obmedzujú ich aktivity. Zvlášť ťažko pociťujú absenciu vlastnej klubovne, ako základne celej miestnej organizácie, ktorá sa radí k našim najaktívnejším Regionálnym obciam. Členovia ROS Sokolov sa pochválili úspešným slovenským plesom, ktorý uskutočnil v Sokolove a medzi našimi členmi mal veľký ohlas,  ale podrobne hovorili najmä o pripravovanom zájazde na Slovensko.  Vedenie OS v ČR im poskytne všetku svoju pomoc a podporu.

                                     

                                                           A P R Í L

Apríl - Jún - ROS Kroměříž a  FS Púčik, Príprava 16. ročníka MSFS Jánošíkov dukát, Rožnov pod

              Radhoštěm.

07. 04. - ZS v Prahe Sarajevo – čakanie na lastovičky

To je názov knihy bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine a súčasného veľvyslanca v Bielorusku Miroslava Mojžitu, ktorá bola 7. apríla 2015 prezentovaná v Slovenskom dome v Prahe.

Čo sa týka návštevnosti, patrila zatiaľ k tým najvýznamnejším. Spoločenská sála bola v podstate preplnená, pričom mnohí významní hostia tohto večera už miesto na sedenie nenašli. Celá akcia prebehla pod záštitou a za priamej účasti veľvyslanca SR v ČR Petra Weissa a svojou účasťou ju podporila aj súčasná veľvyslankyňa Bosny a Hercegoviny v Českej republike Danka Savičová. Na prezentácii sa objavili aj iní diplomati, medzi inými aj Štefan Füle,  bývalý minister Fischerovej vlády  a eurokomisár ČR.

Kniha nebola prezentovaná vo svojej pôvodne slovenskej podobe, ale v bosenskom a anglickom preklade. Autor v nej pozbieral všetky svoje poznatky o tejto, pre našinca trochu až exotickej krajine, a snažil sa jej krásy priblížiť čitateľom.  Knihu doplnil svojimi krásnymi fotografiami ďalší diplomat Pavol Demeš, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR.

„Pre mňa je Bosna a Hercegovina jednou z najväčších záhad. Međugorje na juhu, na severe „pyramídy", Baščaršija niekde v prostriedku, a bosanská krajina v sebe zachováva nejakú magickosť."  Ale nebola to jeho jediná myšlienka, ktorá tu zaznela. S úsmevom spomínal na vlastný bilboard, ktorý si pred svojim domom postavil istý Srb z Vlasenice. Na tomto svojskom bilboarde je jediný nápis: „Bogu je teško s nama takvima, kakovi smo“ (Bohu je ťažko s nami takými, akými sme.“ 

Odborný výklad oboch spoluautorov doplnil špecialista na dejiny Bosny a Herzegoviny František Šístek.

A ako je to už zvykom, ľudia s obomi autormi besedovali ešte dlho po skončení oficiálnej časti tejto úspešnej prezentácie.

 

10. 04. - ROS Kopřivnice – Turnaj v bowlingu

Piatok 10. apríla bol náš deň, pretože sme sa stretli na bowlingu. Natešene sme sa vítali, zapisovali, platili... Rýchlo športové topánky a už sa šlo na 3 dráhy. Hralo sa fajn, vtipkovalo sa, hecovalo. Aj tí, čo nehrali, sa dobre bavili. Hodinka pri tom utiekla ako voda. Prvý bol Pepík Funcin, druhý Pavel Janík, tretí Luboš Nečas, štvrtý Marián Kálna.Za celú našu športovú éru Pepík Funcin obsadil prvé miesto celkom 5 krát! Marián Kálna bol prvý 3x a Luboš Nečas s Mirkom Schybolom 2x, Pepík Richter len raz. Sadli sme si po skončení do novej nádhernej, nefajčiarskej miestnosti mimo bowlingovej dráhy. Odovzdali sa putovné poháry, Pavol Ridzák niečo nafotil. Potom sme vzájomne diskutovali o všetkom, čo nás zaujímalo. Začal sa plniť zoznam na Podhájsku, pozvánky na ňu doniesol predseda Jurko Harašta. Už je nás 20! Ide sa až 30. Mája, takže autobus sa určite naplní. Teraz len aby prialo počasie, nálada bude aj tak určite výborná ako vždy...

 

14. 04. . ROS Karviná – Jazykové okienko

16. 04. - OS v ČR - Stretnutie s expertmi

Vo štvrtok 16. apríla 2015 sa v Dome národnostných menším uskutočnilo stretnutie predstaviteľov niektorých najvýznamnejších organizácií slovenskej menšiny v Českej republike s expertmi Európskej únie, ktorí hodnotili plnenie Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov v Českej republike. Za Obec Slovákov sa jej zúčastnil jej predseda Jaromír Slušný. Delegáciu expertov viedol Krzysztof Zyman z Poľska, jej členmi boli Neven Andelič z Bosny a Hercegoviny, Tatiana Muravjova z Estónska a Valerij Občinikov z Ruska.

  Vzhľadom na to, že experti sa dostali do časového sklzu, sa prijatia spolu so Slovákmi zúčastnili aj českí Rusi. Ich prostredníctvom sme sa aspoň dozvedeli o bolestiach života ruskej menšiny, ktorá je v súčasnej politickej situácii isto trochu komplikovanejšia, než naša.  Po krátkom úvode sa slova ujal najprv Vladimír Skalský, ktorý hovoril o problémoch okolo tlače a prezentoval ako činnosť Slovensko-českého klubu, tak aj Slovenského domu, ktorý ochrane a rozvoji slovenského jazyka venuje dostatok priestoru.

Po ňom vystúpil J. Slušný a hovoril o našej nespokojnosti s skutočne mizivou výškou grantu, ktorý naša organizácia pre tento rok dostala od Ministerstva kultúry ČR. Poukázal na skutočnosť, že pri schvaľovaní grantov sa nepoužívajú kvalitatívne, ale kvantitatívne ukazovatele,  nedíva sa predovšetkým na početnosť organizácie, ktorá grant požaduje i na rozsah a šírku jej celkovej aktivity. Prednosť dostávajú žiadosti malých skupiniek, ktoré práve vďaka týmto grantom zaisťujú všetku svoju činnosť, zatiaľ čo skutočné organizácie, pracujúce dobrovoľne a bez finančných dotácií, musia žobrať o každú korunu. Je nutné kritéria zmeniť a na prvé miesto v hodnotení žiadostí postaviť SKUTOČNÚ činnosť. Rovnakým problémom je, že granty smerujú z absolútnej  väčšiny do Prahy a na Slovákov, žijúcich v regiónoch sa zabúda. Súčasne kritizoval stav, kedy Korene ako najstarší časopis slovenskej menšiny, už po niekoľko rokov na svoju činnosť nedostáva od MK ČR ani korunu. Žije v podstate len vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a obetavosti i skromnosti svojich redaktorov a všetkých prispievateľov.

Nespokojnosť vyslovil aj s televíznym a rozhlasovým vysielaním. „Činnosť slovenskej časti redakcie Českého rozhlasu je pozitívna,“ uviedol. „Ale  jej postavenie by malo byť  podoprené aj príslušným zákonom. Je nemysliteľné, aby redaktori každodenne bojovali o slovenské vysielanie a nevedeli, čo ich čaká nasledujúci deň.“

S činnosťou ČTV je to ešte horšie. Namiesto reportáží o živote slovenskej menšiny, ako sa tomu napríklad venuje poľská redakcia ČTV, sa vysielajú materiály o predstaviteľoch slovenskej kultúry, ktorí do Česka prichádzajú na svoje jednotlivé akcie.

O rozhlasovom vysielaní podrobne hovoril J, Miňo, ktorý využil podklady ku svojmu vystúpeniu na Stálej konferencii z októbra 2014.  Na faktoch ukázal minimálny rozsah vysielania pre Slovákov, ktorý sa vôbec nedá porovnať s menšinovým vysielaním napr. v Maďarsku, Srbsku či Chorvátsku. O činnosti v oblasti folklóru hovorila M. Miňová, pričom vyzdvihovala prácu s deťmi, ktorým sa jej súbor venuje. O vydavateľskej činnosti organizácie BONA FIDE hovorila jej predstaviteľka.

Čas ale rýchlo plynul a na ďalšiu diskusiu sa mnoho nedostalo. Dúfam, že aspoň niekoľko pripomienok zostalo v ušiach expertov EU a že sa aspoň niečo málo zmení.

 

19. 04. - ROS Ústí nad Labem – Beseda a krst knihy Alice Kopřivovej

21. 04. - OS v ČR – Účasť na zasadaní Rady vlády ČR pre národnostné menšiny

22. 04. - OS v ČR - Výkonná rada zasadala

V stredu 22. apríla 2014 sa v Dome národnostných menších uskutočnilo ďalšie riadne zasadanie Výkonnej rady. Otvoril a viedol ho J. Slušný. Program bol bohatý, čomu zodpovedala aj množstvo bodov, o ktorých sa malo diskutovať.

Na prvom mieste stálo prerokovanie dvoch základných dokumentov, nazvaných Hlavné úlohy OS v ČR  a Plán činnosti OS v ČR na rok 2015. Ich základné línie boli odsúhlasené už na zasadaní Výkonnej rady vo februári, ktorý Výkonnej rade uložil konkrétne ich dopracovať v súlade s plánmi činnosti jednotlivých Regionálnych obcí. Materiály predložil J. Slušný a po diskusii a vyslovených pripomienkach či doplnkoch, boli schválené. Plán činnosti bude v každom mesiaci ďalej rozvíjaný a upresňovaný, podľa  vývoja situácie.

Veľmi podrobne sa hovorilo o Informácii o poskytnutých grantoch a dotáciách na rok 2015, ktorú predniesol P. Lipták. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí nám poskytol dotácie ku šiestim projektom, pričom na ďalšie tri sa nedostalo. Problémom je neudelenie dotácie na Komplexný program kultúrnych aktivít OS v ČR, o ktorom by sme ešte mali rokovať a pokúsiť sa ho v doplnkových rozhodovaniach získať. Zo strany Ministerstva kultúry ČR sme grant dostali len na dva projekty a to celkovo vo výške 20 000 Kč. Oproti grantom, ktoré dostali iné organizácie, je to skutočne suma zanedbateľná  a aktivitám OS v ČR nezodpovedajúca.

Z tohto dôvodu Výkonná rada poverila Liptáka a Slušného preveriť na ÚSŽZ možnosti rozšírenia grantov na komplexnú činnosť pre ROS

K plánu vydávania Koreňov na rok 2015,  vrátane ideového zámeru vystúpil P.  Lipták. Po širšej diskusii Výkonná rada s úpravami Plán vydávania Koreňov v roku 2015 schválila, rovnako aj zámer a ideový obsah vydávania Koreňov v roku 2015

V ďalšom bode Lipták a Slušný predložili nástrel Koreňov č.1 a č. 2 – v písomnom prehľade. Dohodli sa na menších úpravách v obsahu a navrhli aby  č. 1 bolo internetové a č.2 v tlačenej podobe, čo je zmena oproti predpokladu, že najprv budú vydané  tlačené Korene a až potom internetové. Dôvodom je skutočnosť, že ešte stále nemáme na našich účtoch príslušné dotácie od ÚSŽZ a nechceme sa zbytočne dostať do nejakých dlhov. Výkonná rada po diskusii a doplnkoch v zámeroch jednotlivých čísiel odsúhlasila  návrh predkladateľov aby Korene č.1 boli internetové a č.2. tlačené J. Slušný bol poverený do konca mesiaca dokončiť internetové Korene a umiestniť ich na webové stránky Obce. P. Lipták mal začať dokončovacie práce na tlačených Koreňoch.

Veľmi podrobne sa hovorilo o správe o situácii národnostných menším v ČR, ktorej príslušné časti pre Radu vlády ČR  pre národnostné menšiny za slovenskú menšinu v Česku spracoval člen tejto Rady J. Miňo zo súboru Limbora a organizácie Etnica. Týkalo sa to predovšetkým  prílohy č. 11 tejto správy: Reflexe národnostních menšin. Informácie, ktoré sa tam objavili o činnosti OS v ČR, ale aj iných najvýznamnejších organizácii slovenskej menšiny v ČR,  môžeme otvorene označiť za jednostranné, subjektívne, zavádzajúce a nepravdivé. Činnosť OS v ČR je v tomto materiály, napriek tomu, že J. Slušný pre J. Miňu spracoval rozsiahly súbor Výkaz činnosti OS v ČR za rok 2014, ktorý jasne dokumentuje  rozsah a hĺbku našich aktivít, doslova bagatelizujúca. Na základe toho P.  Lipták predložil v písomný materiál Pripomienky k obsahu Body ktoré sa priamo týkajú Obce Slovákov v ČR a odoslal ho na sekretariát Rady.. Doplnil o podrobné informácie k danému materiálu.

Výkonná rada  uvedené Pripomienky k obsahu prílohy č.11 : Reflexe narodnostních menšin schválila v plnom rozsahu.

            V ďalšom bode P. Lipták informoval o porade a prípravách na MFSF Jánošíkov dukát.2015 v Brne. Z porady vyplývajú pre Liptáka o. i. úlohy: pripraviť príhovory - bulletin, výstavu - obsah a zaistenie finančných prostriedkov. Práce na príprave Dukátu sa už rozbiehajú všetkými smermi.  Výkonná rada vzala informáciu o prípravách na MFSF J.D.2015, vrátane úloh pre J. Liptáka, na vedomie 

            V bode Rozličnosti postupne vystúpili J. Slušný, ktorý  informoval o stretnutí k implementácii Charty regionálnych a menšinových jazykov. J. Kopecká informovala o prípravách na 22. Stredočeský folklórny festival  Tuchlovická pouť 2015. Tento rok sa za SR  zúčastní detský folklórny súbor Turnička z Liptovskej Tepličky. Ďalším hosťom bude aj súbor Děcka ze Skoronic. Tuchlovická pouť tak ako každoročne bude zahájená v piatok koncertom v kostole sv. Havla v Tuchloviciach.

Zasadanie Výkonnej rady uzatvoril J. Slušný

 

23. 04. – ROS Kladno – Účasť na Kladenskom majálese

23. 04. - ROS Karviná - Vyhodnotenie anketovej čitateľskej súťaže KNIHA KYSÚC 2014

Uskutočnilo sa v Kysuckej knižnici v Čadci dňa 23. apríla 2015. Medzi nominovanými knihami v kategórii beletria zaujala svoje miesto aj knižka Rozprávky nielen z Kysúc. Jej autorom je  člen Obce Slovákov v Karvinej Ján Bazger. V súťaži získala krásne II. miesto. Cenu si prevzal autor osobne. Mnohí členovia OS podporili autora odoslanými hlasovacími lístkami, za čo im je autor vďačný. Za jeho úspech sme mu vďační zase my a na najbližšom stretnutí v klubovni OS mu osobne pogratulujeme.

 

23. 04. – ZS Praha – Jarná prechádzka po starej Prahe

23. 04. - ZS Praha - Večer maľovanej poézie

Vo štvrtok 23. apríla 2014 naše kroky opäť zamierili do Slovenského domu, ktorý mne po tretí krát pripravil príjemné prekvapenie. Bola to výstava brata môjho švagra Martina Augustín a známeho slovenského textára Kamila Peteraja, ktorý je ale popritom aj spisovateľom, prekladateľom a básnikom. Výstava sa konala pod názvom Keď sa láska prespí s múdrosťou, narodí sa jej smútok.

Obaja autori spolupracujú pod roku 2008 a je to činnosť skutočne plodná. Ich zásluhou v podstate vznikol súzvuk maľby a poézie, umocnený nielen podstatou umeleckej filozofie svojich tvorcov, ale aj tým, že Martin Augustín ilustruje zbierky Peterajových básní a Kamil Peteraj vpisuje niektoré sloky svojich básní do Augustínových obrazov. V osobe Martina Augustína sa okrem toho spojuje Praha s Bratislavou, pretože tento bratislavský rodák, vyštudoval vysokú školu v Prahe.

Na mnohé atribúty ich tvorby upozornil nielen Vladimír Skalský, ktorý večer už tradične moderoval, v čom mu viac ako sekundovala  Naďa Vokušová, ale predovšetkým kurátorka celej tejto výstavy Carmen Kováčová z Galérie Andel, ktorá o tvorbe M. Augustína povedala:  „Martin Augustín má jemný, takmer až minuciózny rukopis, jeho diela sú detailne majstrovsky vypracované a prepracované. Vzdialene korešpondujú s ozvenami francúzskej secesie, sú plné tajomna, záhadnosti, či vzdialeného šepotu. Postavy jeho obrazov akoby vychádzali spoza opony, vanie z nich nielen pokoj, ale aj isté napätie, svet jeho postáv je tajomný, plný mlčanlivého dialógu, kde netušíme o čom je reč, či o čom sa mlčí, ale pripomína nám niečo éterické, takmer až nevysloviteľné.“

 

25. 04. - ROS Karviná - Turistika – Beskydy 2015

V tomto roku prialo mimoriadne krásne počasie.  Vedúci sprievodca Stanislav Bandor nasmeroval trasu na Filipku. Stretli sme sa 25.apríla o 6,45 hod. na karvinskom nádraží. Vlakom sme sa presunuli do Hrádku a ďalších 15 km sme zvládli peši. Cestou sme obdivovali nielen krásy prírody, ale oživili sme si aj vedomosti zo zemepisu a prírodovedy. Vďaka všetkým, ktorí sa plánovanej akcie zúčastnili. Okrem pekného zážitku dokázali sami sebe, že majú ešte dobrú kondíciu.

 

25. 04. - Karlovy Vary – Turistika

Na 25. apríl 2015 sme si naplánovali tradičnú turistiku. Bola sobota, počasie opäť nebolo najlepšie, ale na pochod bolo vhodné. Pri obchodnom centre Lidl v Rybářích sa síce o desiatej doobeda zišlo len 12 ľudí, ale po ceste sa k ním pridávali ďalší a ďalší. Samotný pochod odšliapalo 25 ľudí a v Rosnici, kam okolo obeda nakoniec dorazili, ich bolo ešte pár.

V reštaurácii nám kvôli počasiu odkryli šopu, v ktorej sme sa všetci usadili a „samoobslužne“ sme si opekali špekáčiky. Hlavný opekač špekáčikov pán Levko sa totiž tohto roku nemohol k nám pridať a tak sme si museli pomôcť sami. V polovici mája nás čaká tradičná veselica, ktorá ukazuje našu organizáciu v najlepšom svetle.

 

26. 04. - ROS Stříbro - Konferencia ROS,  Zaistenie usporiadateľskej služby AMK motokros

 

 

                                                            M Á J

04. 05  - ZS Praha - Uctenie pamiatky M. R. Štefánika 

Každoročné kladenie vencov k soche generála M. R. Štefánika na pražskom Petříne má už zavedený a trochu stereotypný rituál. Pripochodujú vojaci v slávnostných uniformách, za nimi významní politici, položia sa vence, politici popravia stuhy na nich a na rad prídu prejavy. Aj tohto roku tomu tak bolo, len s jednou výnimkou. Viacerým slovenským spolkom nebolo oznámené, že sa začiatok celej tejto slávnosti, stanovenej na 15,00 hod., 4. mája 2015,  presunuje o hodinu dopredu, čo priamo kolidovalo s otvorením výstavby k 70. výročiu ukončenia II. svetovej vojny na Námestí mieru, a tak slávnosť prebehla bez nich. Tí, ktorí na miesto prichádzali krátko pred treťou, ešte netušili, že všetko už prebehlo aj bez nich. Takže: nevideli celú slávnosť, nevypočuli si prejav veľvyslanca ER v ČR J.E. Petra Weissa a ani ďalšie príhovory.

Pretože ich ale bolo pomerne dosť, rozhodli sa priamo na mieste sami uctiť pamiatku tohto slovenského velikána. Slovo dostal dr. Čelko, ktorý až teraz mohol predniesť svoj starostlivo pripravený príhovor, ktorý ale prítomní vypočuli omnoho pozornejšie než býva zvykom. Po jeho skončení sa všetci uklonili a uctili Štefánikovu pamiatku. Nakoniec sa odfotili a debatujúc, sa rozišli do všetkých strán.

Snáď sa to rok bude organizovať tradičným spôsobom, ktorí zaistí jednotných príchod všetkých pozvaných.

 

04. 05. - ZS Praha - účasť na oslavách 70. výročia oslobodenia ČSR

06. 05. - ZS Praha  - Vernisáž Svetozára Plesníka

08. - 10. 5. - ROS Kladno - 22. ročník Tuchlovická púť

Je už dlhoročnou tradíciou ROS Kladno, že sa každoročne spolupodieľa na príprave, organizácií, ale aj priebehu najväčšieho folklórneho festivalu Stredočeského kraja Tuchlovická pouť. Ani tento rok nebol výnimkou a naše členky tu odviedli veľký kus práce.

 

09. 05. - ROS Sokolov - Mariánské Lázně - otváranie prameňov

09. 05. - ROS Plzeň - Mariánské Lázně - otváranie prameňov

12. 05. - ROS Karviná - Spoločenské odpoludnie ku Dni matiek

13. 05. - ROS Třinec - schôdza, informácia a Večerná univerzita

            V stredu 13. mája 2015 sa v Třinci uskutočnila ďalšia naša akcia. V podstate to však boli akcie tri. Využili sme totiž návštevu predsedu OS v ČR J. Slušného a prvého podpredsedu OS v ČR Petra Liptáka, aby sme spolu s nimi prebrali naše problémy. Náš stávajúci predseda Jozef Padych totiž náhle rezignoval na svoju funkciu, aj keď členom výboru zostal. Museli sme sa teda poradiť, ako ďalej. Zatiaľ veci riadim sama, ale členská základňa môže mať na všetko svoj názor a práve ona musí rozhodnúť akým smerom sa budeme poberať a kto bude stáť v našom čele. Peter Lipták, ako skúsený funkcionár nám skutočne poradil. Kvôli voľbe predsedu nie je nutné zvolávať nejakú mimoriadnu schôdzu, pretože predsedu volí zo svojich radov výbor a výsledok tejto voľby len všetkým ostatným oznamuje. Podľa toho teda budeme postupovať. Výbor si zvolí predsedu a ten ho bude aj oficiálne riadiť.

K informácii o situácii v Obci a v Koreňoch hovoril potom vo svojom vystúpení predseda OS v ČR. Poukázal na mnohé pozitívy, ktorých sme od začiatku roku dosiahli, ale upozornil aj na niektoré veci, ktoré nám prácu sťažujú. Základným problémom sú peniaze a vyúčtovania grantov.  Do diskusie sa potom zapojili aj ostatní členovia našej regionálnej obce, takže táto časť mala charakter členskej schôdze, napriek tomu, že žiadne oficiálne závery sme nespisovali.

Hlavným bodom programu bola prednáška J. Slušného ku slovenským záhadám, ktorá prebehla v rámci večernej univerzity najstarších dejín Slovenska a Slovákov, podporovanou Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Túto časť moderoval Peter Lipták a riadil aj diskusiu, s hŕbou otázok, ktorá sa po skončení prednášky rozbehla. Na záver uviedol, že akcia mala podobne priaznivý a prínosný charakter, ako v iných regionálnych obciach.

Po skončení týchto dvoch častí potom Peter Lipták odovzdal prítomným ženám každej po krásnej kvetinke, pretože teraz už mala ráz Dňa matiek. To už bola zábava v plnom prúde. Naše dievčatá vytiahli košíčky s domácimi koláčikmi, ktoré pre túto príležitosť napiekli, pripili sme si vínkom, iní pivom, či nutnou limonádou. Bolo to pekné zakončenie celej tejto trojakcie.

 

15. 05. - OS v ČR – zasadanie prípravného výboru konferencie Slovenčina moja

15. 05. - ROS Ústí nad Labe + ROS Teplice Deň národnostných menšín Farebný región

Tak sa v slovenčine, originálne v češtine Barevný region, nazývala vydarená akcia, ktorú zorganizoval Výbor pre národnostné menšiny Ústeckého kraja  v piatok 15. mája 2015. Akcia sa uskutočnila Na Lidickom námestí v Ústí nad Labem, pričom slovenskú menšinu zastupovali obe naše regionálne obce – Teplice a Ústí.

Okrem nás sa jej zúčastnili predstavitelia a zástupcovi ruskej, maďarskej, rómskej, bulharskej, židovskej, vietnamskej a nemeckej menšiny. Každá z nich dostal k dispozícii stánok či dva, v ktorej mohla prítomným ukázať výsledky svojej činnosti. A tak to na námestí voňalo maďarskými pečenými klobáskami, vietnamskými špecialitami, pričom vône rôznych koláčikov sa navzájom buď prekrývali, alebo doplňovali. V podstate každá z národností pripravila nejakú špecialitu, ktorú návštevníci mohli ochutnať.  Všetko doplňovalo pivo, ktoré sa tu čapovalo, ale aj slivovica, vínko, barackpálenka ši čerešňovica.

Pri našom stánku sa zvŕtali Janka Nedvídková, predsedníčka ROS Ústí, jej priateľka a pomocníčka Anička Skálová, veci okolo stánku zaisťoval Ivo Přichytal, predseda ROS Teplice a na všetko sa povzbudivo díval predseda OS v ČR Jaromír Slušný, ktorý na túto akciu z Prahy zavítal.

Boli dve hodiny poobede, slniečko krásne svietilo na čistej modrej oblohe, keď na pódium vystúpil redaktor ČT Richard Samko, ktorý celú toto podujatie moderoval. Slovo dostal Pavel Vodseďálek, predseda Výboru pre národnostné menšiny Ústeckého kraja a zábava mohla začať. Na pódiu sa striedali jednotlivé súbory – Maďarská cimbalová muzika, súbor bulharských ľudových tancov,  detský židovský spevácky súbor Poupata atď.

Vzhľadom na to, že šlo o 1. ročník tohto podujatia, bolo námestie zaplnené a návštevníkov bolo skutočne dosť a dosť. Mnohí sa zastavili pri našom stánku, kde ochutnali koláčiky našich členiek, nazreli do posledných čísiel Koreňov, vzali si ich so sebou. Zastavili sa aj Slováci, s ktorými ešte nemáme kontakt a viacerí sľúbili, že sa do našich aktivít zapoja.

To už na námestia prišiel aj  hejtman Ústeckého kraja Oldřich Bubeníček, ktorí prítomných pozdravil aj s tvárou tohtoročného festivalu Denisou Nguenovou, aby potom navštívil všetky stánky a osobne sa rád zastavil aj pri našom.

 

16. 05. - ROS Karlovy Vary Májová veselica

16. 05  - ROS Stříbro – Zaistenie poriadateľskej služby AMK

20. 05. – OS v ČR – príprava MFSF Jánošíkov dukát na FOS v Prahe

26. 05. - ZS Praha - Návšteva výstavy o Veľkej Morave

30. 05. - ROS Kopřivnice - Zjazd do kúpeľov Podhájska

Stalo sa už tradíciou, že každoročne sú v kalendári našej OS zabudované dva zájazdy do termálnych kúpeľov v Podhájskej. Zvýšenou propagáciou, hlavne vďaka aktivite členov výboru, sa nám podarilo zabezpečiť až 62 účastníkov tohto zájazdu! Maxibus fy JAPARCAR všetkých hravo prijal do svojho náručia, čiže na pohodlné sedadlá. Vyrazili sme ako obvykle včas ráno o piatej hodine v sobotu 30 mája a vydali sme sa smerom na južné Slovensko. V úvodnej fáze cesty niektorí ešte pospávali, ale väčšinou už sa rozprúdili prvé dialógy. Trochu nás pritom strašilo počasie, pretože zo zamračenej oblohy miestami spŕchlo. Verili sme ale prognóze meteorológov, dávajúcej nádej, že sa  nakoniec obloha vyjasní.

V Trenčíne sme si tradične urobili prestávku. Vzhľadom na zlacnené skupinové vstupné sme tu s predstihom zostavili 10-členné tímy. Som novozámocký rodák a preto s blížiacim sa cieľom si s nostalgiou vždy zaspomínam na roky mladosti, ktoré som prežil v tomto kraji. V cieli nášho výletu už svietilo ostré slnko, predzvesť dobrého počasia. Po vstupe do areálu sa našinci rozpŕchli po rozľahlom okolí. Podaktorí sa hneď vrhali do horúceho termálu, ostatní sa po náročnej ceste schladzovali v plaveckom bazéne so studenou vodou. Vzhľadom na to, že v areáli je pestrý výber bufetov, si každý z nás mohol vybrať zo širokej ponuky jedál. Kto chcel, sa mohol poobede nechať vyfotiť a potom sme využili zbytok času na kúpanie. Domov sme sa vybrali až v podvečer. Vyšla nám i obvyklá zastávka v reštaurácii KOLIBA pri Valašských Kloboukoch. Podarilo sa mi včas dohovoriť sa s vedúcim, že nám vyjde v ústrety a výnimočne bude otvorené večer do 22 hod. a to napriek tomu, že normálne je tu otvorené len do 20 hod. V reštaurácii sme sa občerstvili, zaspievali pri harmonike zásluhou našej Dáši a potom už sme zamierili domov. I tento zájazd sa vydaril. V mnohých nás budú rezonovať ešte dlho spomienky. Už teraz sa prihlasuje početná skupina záujemcov na 5.septembra,kedy nás čaká znova výlet do termálov s blahodarnými účinkami na náš organizmus, vyšperkovaný stretnutím s príma ľuďmi!

 

29. 05. - ROS Stříbro - Príprava dňa detí

30. 05. - ROS Stříbro - Deň detí na Teréne sv. Petra AMK

 

                                                           J Ú N

04. - 05. 06. - OS v ČR - Zasadanie školskej komisie ÚSŽZ 

06. 06. - ROS Ústí nad Labem - Vychádzka do prírody

06. 06. - ROS Plzeň - Návšteva vystúpenia slovenského súboru na Medzinárodnom

               folklórnom festivale Plzeň 2015

08. 06 - ZS Praha - Vydarená prezentácia

V pondelok 8. júna 2015 sme sa o piatej hodine večer opäť stretli na akcii Slovenského domu v Prahe. Tentokrát šlo o záležitosť blízku srdciam všetkých členov Obce Slovákov v ČR, pretože svoju knihu tu prezentoval významný „hrebendovec“ dr. Vojtech Čelko. Išlo o spoločnú akciu Slovenského literárneho klubu v ČR, Spoločnosti M. R. Štefánika, Spoločnosti Jána Kollára v ČR a samozrejme, že aj samotného Slovenského domu v Prahe. My sme ju aspoň podporili svojou účasťou.

Ak píšem blízku srdciam našich členov, tak musím súčasne povedať, že blízku srdciam všetkým Slovákov, žijúcich v Prahe, ktorí sa hoc len rukávom dotkli činnosti Slovenského inštitútu, keď ešte sídlil na Purkyňovej ulici v Prahe. Dr. Vojtech Čelko mu dlhé roky robil riaditeľa a postavil tým aj pevné zväzky spolupráce jednotlivých prúdov, pôsobiacich v rámci slovenskej menšiny v Prahe. Dnes je tých prúdov, či dokonca len prúdikov, oveľa viacej a nie všetky si vážia možnosť vzájomnej spolupráce.

Napriek tomu elegantný a distingvovaný dr. Čelko je jej stelesnením a dlho ním ešte bude.

Život „pražských“ Slovákov je hlavnou témou jeho knihy, ktorú nazval Zďaleka a zblízka. Hovorí o mnohých Slovákoch, s ktorými v tých časoch prišiel do styku a s ktorými sa intenzívne pracovne stýkal. Bohužiaľ, už nie všetci sú tu medzi nami. O to je jeho kniha vzácnejšia, pretože nielen zachytáva dych postupujúcej doby, ale zanecháva nám večné pomníky nad životmi tých, ktorí tu dnes už nie sú. Pri čítaní jednotlivých častí tejto knihy nám opäť plasticky vyvstávajú pred očami a žijú tým i naďalej svoj bohatý a plodný život.

Celú akciu úspešne a fundovane moderoval Vlado Skalský, o knihe i jej autorovi pohovoril slovenský historik Miroslav Michel. Prirodzene, že slovo dostal aj samotný autor, ktorý nielenže informoval o svojom diele, príčinách jeho vzniku a sám prečítal jednu z jej kapitol, ale hrdo sa prihlásil ku svojej Cene Mateja Hrebendu.

Potom sa už na program dostal samotný krst tejto prínosnej knihy, ktorú by vo svojej knižnici mal  mať každý pražský Slovák, nejakým činom so Slovenským inštitútom spojeným. Ako patrónka knihy sa predstavila operná speváčka Magdaléna Hajóssyová.

Hovorené slovo sa ale počas celej oficiálnej časti striedalo s hudobnými vstupmi operného speváka Petra Poldaufa, rovnako oceňované búrlivým potleskom.

Bol to ďalší z vydarených počinov Slovenského domu.

 

09. 06. - ROS Karviná - Informácia ku dvojdňovému zájazdu na Slovensko  + Slovenská

   ľudová pieseň

12. - 14. 06. - ROS Kladno - Víkendový výlet vlakom do Českých Budějovíc a Českého

   Krumlova

13. - 14. 06. - ROS Karviná - Dvojdňový zájazd do Tatier 

Rekordný počet členov a priaznivcov Obce Slovákov v Karvinej sa vydal v dňoch 13.-14. júna 2015 za kultúrnym dedičstvom našich predkov do Vysokých Tatier. Už  zaradenie tohoto zájazdu do celoročného plánu avizovalo mimoriadny záujem. K členom OS sa pridali členovia Spolku česko-slovensko-poľského priateľstva. V päťdesiatšesťmiestnom autobuse, ktorý pilotoval sympatický profesionál Martin Poledník, neostalo jediné miesto prázdne.

Zaujímavý program sa nedal z časových dôvodov ani celý realizovať. Veľkou devízou však bola už samotná prítomnosť v lokalite s najčistejším vzduchom v strednej Európe.

Prvou zastávkou bol skanzen v Pribyline, kde sa nachádza expozícia bývania a spôsobu života rôznych spoločenských vrstiev obyvateľstva Liptova v minulosti. Trasa pokračovala na Štrbské Pleso – najvyššie položenú tatranskú osadu (1 350 m). Tento unikát bojoval o jeden zo siedmich divov sveta. Aj keď slnko na oblohe kulminovalo a teplota sa pohybovala okolo 30 stupňov C, všetci zvládli prechádzku okolo plesa. Za tento výkon sa odmenil každý po svojom – zmrzlinovým pohárom či oroseným pivom. Vymedzené dve hodiny boli veru málo.

Chceli sme však ešte navštíviť Starý Smokovec – najstaršiu tatranskú osadu – sídlo Mestského úradu Vysoké Tatry – centrum horskej služby TANAP a sídlo horských sprievodcov. Po zaparkovaní autobusu väčšina zamierila k prameňu minerálky Kyselka a odtiaľ ku Grandhotelu Starý Smokovec, ktorý sám o sebe predstavuje architektonický zjav v secesnom štýle. Posedenie pri káve nám spríjemnila živá hudba zo svadby, ktorá sa tam práve konala. Keď hudobníci zistili, že sme zahraniční Slováci, zahrali aj nám. Lanovku na Hrebienok nám už nedovolil čas. Ubytovanie bolo zaistené v penzióne Harmónia a chate Nicol v podtatranskej obci Lendak.

Po výbornej večeri nasledoval celovečerný program. V úvode nás privítal starosta obce Pavel Hudáček, ktorý stojí v jej čele od roku 1998. Po krátkej besede a výmene upomienkových darčekov, nasledovala beseda s tatranskými záchranármi – pilotom Ing Jánom Rušínom a MUDr. Markom Rikdom. Obaja hovorené slovo doplnili premietaním krátkych záberov zo záchranných akcií. Upozornili, aké nebezpečie v Tatrách najviac hrozí, čoho by sa mali turisti vyvarovať a ako sa dovolajú pomoci. Beseda bola veľmi zaujímavá, prínosná, na záver dostali všetci prítomní nálepky s info a kontaktom na ATE AIR TRANSPORT EUROPE.

V druhej polovici večera nás zabávala dvojica z lendackého folklórneho súboru Kicora. Súrodenci Jozef Nebus s harmonikou a jeho sestra Ester s husľami rozprúdili zábavu, pri ktorej ženy nevydržali sedieť. Hrali v kuse, až po hodine urobili prvú prestávku. Obdivovali sme ich mladistvý temperament a nadväzovanie pesničiek z celého Slovenska. V nedeľu, na odporučenie miestnych i samotného starostu, sme sa presunuli ku kostolu, kde chodia v nedeľu skoro všetci v krojoch. Bol to pekný zážitok. Popoludní sme navštívili Tatranskú Lomnicu – najvýchodnejšie a najkrajšie centrum Vysokých Tatier. V minulosti tu boli prvé štátne kúpele Grandhotel Praha – elegantný, nadčasovo zariadený hotel, ktorý  predbehol technickými parametrami svoju dobu. Niektorí z účastníkov sa vyviezli lanovkou na Skalnaté Pleso, väčšina navštívila Múzeum TANAP a botanickú záhradu. Poslednou zástavkou bolo občerstvenie na Kozom vŕšku. Zájazd sa vydaril, celkovú atmosféru umocnilo krásne počasie, dobrý kolektív a veľmi milá, sympatická majiteľka penziónu a chaty pani Andrea Selveková s personálom. Veľká vďaka za ústretovosť a milé prijatie.

 

13. 06. - ROS Sokolov Oslavy Dňa detí.

20. 06. - ROS Karlovy Vary 13. ročník pochodu čs. vzájomnosti

20. 06. - ROS Karviná - Prelínanie kultúr 2015

Jubilejný 10. ročník tradičného karvinského festivalu národnostných menšín, pravidelne konaný pod názvom Prelínanie kultúr, úspešne skončil. Počasie síce od sobotného rána 20. júna 2015 hrozilo dažďom, ale o svoje miesto na oblohe bojovalo aj slniečko, ktoré sa rozhodlo všetkým účastníkom tohto festivalu zdvihnúť náladu a ulahodiť. Boli chvíle, keď skutočne vyhrávalo, ale nikdy nie dosť dlho.

Prví návštevníci sa pri stánkoch, ktoré sa vinuli okolo hľadiska po dvoch stranách, objavili už pred desiatou hodinou, kedy začali prvé festivalové vystúpenia. Zaujímali sa o výrobky ľudového umenia, ale aj o tradičné potraviny a nápoje, ktoré prezentovali miestne organizácie národnostných menšín - Slováci, Poliaci alebo Gréci. Z tých našich – slovenských – bol najväčší záujem o syry, korbáčiky a bryndzu.

To sa už na pódiu roztancovala rozospievala grécka skupina Rebetiko z Ostravy, ktorú vystriedal národopisný súbor Odra, po ňom nám všetkým srdečne blízky ľudový súbor Šmykňa z Ostravy a doobedňajší program dokončil romský tanečný súbor Merci z Brna.

V tej chvíli už prebiehalo prijatie predstaviteľov karvinských národnostných menšín u predstaviteľov mesta, ktoré zastupoval námestník primátora Karel Wewiórka a predseda Výboru pre národnostné menšiny Tomáš Gallik. Prirodzene, že prijatia sa zúčastnili členovia tohto výboru Takis Mesochoridis, Vilma Krňávková, Andrzej Szyja, Iveta Hudzietzová a Jindřich Kubienka, ktorí súčasne stoja v čele hlavných organizácií národnostných menšín v meste. Prijatia sa zúčastnil aj predseda OS v ČR Jaromír Slušný, riaditeľka  Mestského domu kultúry Olga Humplíková, Milan Ferenc, predstaviteľ Sdružení Romů severní Moravy a emeritný námestník karvinského primátora Petr Bičej.

Slávnostné otvorenie celého festivalu začalo o druhej poobede. Na pódium vystúpili predstavitelia karvinských národnostných menšín a prirodzene, že aj  Karel Wewiórka, ktorý svojim prejavom festival oficiálne otvoril. Po ňom s krátkymi príhovormi vystúpili ostatní zúčastnení. Všetky boli odmenené potleskom.

Potom už miesto prenechali súborom – židovskému RabiGabi a. G., tanešnému súboru Hradišťan, folklórnemu združeniu Oldrzychowice, folklórnemu súboru Malý Sedmikvítek a hudobnej skupine Natalika. Aj po obede ešte dvakrát vystúpili súbory Šmykňa a Meci.

Boli  štyri hodiny, keď všetkých zúčastnených na krátky čas doslova rozohnal prudký lejak, ale len čo skončil, sa všetci vrátili na svoje miesto a festival si užili.

 

20. 06. - ROS Kladno – Poobedňajšia vychádzka

22. 06. - OS v ČR - Zasadanie Výkonnej rady

            Krátko pred začatím tohtoročných prázdnin a dovoleniek, zišla sa na svojom ďalšom zasadaní Výkonná rada. Stalo sa tak v pondelok  22. júna 2015 v našej miestnosti v Dome národnostných menšín v Prahe.

Aj jej program bol skôr prázdninový, pretože najdôležitejšie záležitosti sme už prebrali na ostatných zasadania Výkonnej rady, takže na tomto júnovom okrem kontroly úloh sa najdôležitejším bodom stala kontrola prác na  tohtoročnom Jánošíkovom dukáte.

Schôdzu Výkonnej rady otvoril a viedol J. Slušný, ktorý po schválení programu, hneď aj prikročil ku kontrole úloh z posledného zasadania VR. Bolo konštatované, že všetky úlohy sú splnené alebo sa ešte stále plnia. Podobné je to s plnením plánov činnosti jednotlivých Regionálnych obci, ktoré sú bezo zbytku realizované. Pre nás všetkých je to stav veľmi potešujúci. Tomu prirodzene zodpovedal aj záver k danému bodu.

Potom sa pristúpilo k najdôležitejšiemu bodu programu a to informácii V. Fabišika o stave príprav MFSF Jánošíkov dukát 2015. Jeho informácie doplnil svojimi poznámkami aj P. Lipták. Stav príprav je celkovo dobrý. Darí sa zháňať sponzorov a získavať od nich peniaze, ale ako každý rok, aj v tomto ešte nejaké otázky zostávajú otvorené. Zoznam účinkujúcich a hlavný smer programu sú ale hotové. Dňa 16. mája boli záležitosti okolo Dukátu prerokované na spoločnej schôdzke V. Fabišika, D. Geliena a P. Liptáka. Ten pridal informáciu o stave prípravy výstavy fotografií Mariana Béreša "Krajiny môjho srdca", ktorá sa v rámci festivalu Jánošíkov dukát uskutoční v známom rožnovskom „Sušiaku“. Informácia oboch referujúcich bola prijatá.

V ďalšom bode Výkonná rada prerokovala a schválila Výročnú správu o činnosti OS v ČR za rok 2014, ktorú na podklade našich materiálov spracoval P. Lipták. Po diskusii, do ktorej sa zapojili všetci prítomní, bol tento materiál schválený a P. Lipták poverený do 30, júna ho odovzdať na MK ČR.

O vydaní 2. čísla Koreňov a príprave 3. čísla hovorili P. Lipták a J. Slušný. Druhé číslo vyšlo trošku oneskorene, ale na tretie je už v podstate pripravené do tlače, takže by malo byť vydané ešte pred Dukátom.

Po prediskutovaní niektorých čiastkových otázok a informáciách o zmenách v Regionálnych obciach Sokolov a Třinec, bolo rokovanie Výkonnej rady ukončené.

J. Slušný na záver prítomným poďakoval za účasť a všetkým poprial príjemné leto.

 

25. 06. - OS v ČR - Stretnutie na slovenskom veľvyslanectve

Koncom júna zavítala do Prahy početná delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v čele s jeho predsedom RNDr. Igorom Furdíkom. Spolu s ním do Česka pricestoval podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a riaditeľ odboru dotácií a ekonomiky ing. Anton Hajduk.

V stredu 25. júna 2015 sa o 16,00 hod. sa všetci, spolu s veľvyslancom  Slovenskej republiky v ČR PhDr. Petrom Weissom CSc., stretli v budove veľvyslanectva s predstaviteľmi  organizácií slovenskej menšiny v ČR. Obec Slovákov v ČR tak okrem jej predsedu J. Slušného reprezentovala predsedníčka ROS Ústí nad Labem Janka Nedvídková a členka ROS Teplice Erna Babilonská.

Podobne ako v minulosti aj v stredu bola miestnosť, v ktorej sa pravidelne stretávame plná a obsadené boli snáď všetky stoličky, ktoré v nej stáli.

„Stretnutia s predstaviteľmi ÚSŽZ sa stali už akousi tradíciu,“ povedal na úvod veľvyslanec SR J.E. P. Weiss. „Aj tentokrát sme zosúladili svoje plány a takéto stretnutie opäť zorganizovali. Situácia je o to dôležitejšia, že končia práce na novej koncepcii štátnej politiky pre Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2020. Koncepcia bude predložená NR SR, ktorá ju bude brať na vedomie a zmeny prinesie novelizácia príslušného zákona.“

„Nemožno zabúdať“ doložil neskôr, „že nositeľmi podpôr, grantov a dotácií pre slovenskú menšinu v ČR, sú české vládne organizácie, na ktoré je nutné sa obracať.“

Súčasne vyzval, aby slovenské organizácie priniesli ucelenú koncepciu slovenského vysielania v ČT a ČRo, na čom sa začne intenzívne pracovať po prázdninách.

O jej viacerých aspektoch potom podrobnejšie hovoril  predseda ÚSŽZ I. Furdík. Upozornil na skutočnosť, že v zahraničí sú dve skupiny Slovákov. Jedni s občianstvom štátu, v ktorom žijú a práve tí majú štatút Slováka žijúceho v zahraničí a druhí, ktorí majú občianstvo slovenské, ale do zahraničia ich dostalo štúdium alebo ich zamestnanie. Upozornil na skutočnosť, že suma, určená na dotácie projektov pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa aj napriek pozitívnemu ekonomickému vývoji, zmenšuje a nedosahuje hranicu, ktorá bola kedysi v tomto smere stanovená. Preto Úrad pozorne sleduje všetky aktivity, vyhodnocuje ich a dotuje tie, ktoré sú pre menšinu v tej alebo inej krajine najdôležitejšie. Pozornosť je treba venovať udržaniu menšín v jednotlivých krajinách, slovenského jazyka a tradičnej kultúry. Menšiny by sa mali viac starať o najmladšiu generáciu – o deti, ktoré do budúcnosti budú ich nositelia. Vyzýval k organizovaniu škôlok, zvýšeniu účasti detí v letných táboroch na Slovensku atď.

Po úvodných vystúpeniach sa rozbehla tiež už tradičná debata, vinúca sa okolo viackrát prerokovávaných problematík.

 

25. 06. - ZS Praha - Vedecký seminár ku slovenčine

            V čase, keď sme všetci sedeli na stretnutí na našom veľvyslanectve, v Slovenskom dome sa rozbehol seminár s názvom Druhá svetová vojna ako medzník v spolužití Čechov a Slovákov. Okrem Slovenského domu hlavnými organizátormi bola Katedra stredoeurópskych štúdií FF UK v Prahe a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Program bol vskutku zaujímavý. Ako prvý vystúpil Mgr. Marek Junek, PhD. na téma  Česko-slovenské vzťahy v predvojnovom a povojnovom období. Potom slovo dostala Minuloročná nositeľka Ceny Mateja Hrebendu Doc. PhDr, Mira Nábělková, CSc. a veľmi pútavo hovorila o Zmenách vnímania česko-slovenských vzťahov v jazykovedných koncepciách pred druhou svetovou vojnou a po nej. So svojim príspevkom Zobrazenie života menšín v priebehu vojny a v súčasnej slovenskej literatúre sa prezentovala PhDr. Jana Pátková, PhD. Ako posledná se ku slovu dostala Iva Dvořáková, ktorá rozoberala problém Česko-slovenského a slovensko-českého prekladu v predvojnovom a povojnovom období.

Všetci vystupujúci boli po prednesení svojich príspevkov zahrnutí radom otázok, na ktoré priamo odpovedali.

Škoda len, že v čase konania tohto zaujímavého a prínosného seminára sa konali iné akcie slovenskej menšiny, čo účasť na nej poznamenalo.

 

25. 06. - OS v ČR, FS Púčik a ROS Kroměříž -porada na FOS k Jánošíkovmu dukátu

27. 06. - ROS Kopřivnice - Turnaj v minigolfe

Ak si niekto myslí, že Kopřivčania na začiatku leta len dovolenkujú, veľmi sa mýlia.  V sobotu 27 júna sme pomaličky vyšliapali kopček na minigolfové ihrisko. Nebolo nás veľa. Ľudia sú v kúpeľoch, na rehabkách, dovolenkách, ale tí čo prišli, boli super! Jurko Harašta obetavo fotil zábery našich hrou zaujatých hráčov. Výborne sa darilo Stáni, ktorá to vraj hrala po rokoch, ale na jej hre to rozhodne poznať nebolo.. Snažila sa aj Naďa, takže obe naše nové členky zapadli výborne do kolektívu. Stáňa bola nakoniec druhá, prvý bol Miro a tretí Jano. Tentokrát boli u tých 18 zastaveniach ceduľky, ktoré odporúčali aj farbu balóniku, ktorý je treba použiť. Pri tom sa debatovalo nielen o minigolfe, ale aj o všedných starostiach a radostiach. Hra ubehla celkom rýchlo, hrali sme to už spoločne štyri razy. Po spoločnom fotení, ktorého sa pár našich členov nechcelo fotiť a radšej sa vyhrievalo na slniečku, sme si zašli prechádzkou na pivko. Chutilo výborne, boli sme uvoľnení a tešili sa zo stretnutia a z príjemného prežitia sobotného dňa.

 

27. 06. - ROS Plzeň – Stretnutie a Večerná univerzita

V sobotu 27. júna sa uskutočnila ďalšia prednáška z cyklu Najstaršie dejiny Slovenska – Večerná univerzita. Chorého J. Slušného nahradil P. Lipták. Ktorý už niekoľkokrát moderoval jeho prednášku a besedu, venované najstarším slovenským mýtom a bájam, takže ju už skutočne na dobrej úrovni ovládal.

 

30. 06. – OS v ČR – Vydanie 2. čísla časopisu Korene

 

                                                           J Ú L

01. -31. 7. - OS v ČR -  Príprava 16. ročníka Medzinárodného festivalu Slovenského folklóru

            „Jánošíkov dukát“,  Rožnov pod Radhoštěm a Dní zahraničných Slovákov

11. 07. - ROS Kopřivnice - Záhradná slávnosť

Júl začal smutne. Dňa 9 júla sme sa rozlúčili s pani Katkou Mariančíkovou. "Keď zomrie matka, aj slnko zájde, v srdciach sa     rozhostí smútok a chlad. Po celom svete sotva sa nájde, kto ako ona vedel mať rád!" Pracovitá, milá, láskavá, nekonečne skromná - taká bola vždy pani Katka. Vďaka za to, že sme mohli byť v jej blízkosti........  V živote sú okamihy ktoré vás zrazia k zemi. Štefan Mariančík v posledných dňoch zažil ťažké chvíľe. Bolo na ňom rozhodnúť sa, ,či sa uskutoční naša tradičná, Záhradná slávnosť.“ Štefan neváhal ani chvilku, s rozhodnosťou sebe vlastnou, povedal: „Chcem, nech sa zídeme, bude to pre mňa rozptýlenie.“ V ústrety mu vyšiel jeho brat Ján, u ktorého sme sa zišli na priedomku v sobotu popoludní .Zostavili sa stoly a naplnili ich dobrotami. Keď bolo všetko pripravené, rozprúdila sa živá beseda. Pred stretnutím sme premýšľali, ako obohatiť naše posedenie. Pri rozjímaní ma napadla hra-šípky. K finálnemu rozhodnutiu mi nič nebránilo, aby som ju kúpil. Na začiatku niektorých neposlúchalo náčinie a šípky sa zabodávali mimo terč do drevenej šopy. No sused Milan to vyriešil super, keď doniesol veľký elektronický terč! Bola to pre nás úľava. Odpadlo prácne počítanie a ešte s väčším zápalom sme sa vrhli do hry. Opäť sa ukázalo, že nerozhoduje sila, ale kľud a rozvaha. Víťazstvo si vychutnal Janko Najdek a Boženka Valná, ktorí obdržali pekné tričká. Po chvíli sme si urobili prestávku, spestrenú opekaním špekáčikov. Kvalita tejto pochutiny sa prejaví až po upečení. Chrumká a vonia drevom. Vír debaty sa rozprúdil do neskorej noci. Bola to pestrá záhradná slávnosť. Opäť sa potvrdilo, že stretávky prinášajú pozitívum. Predovšetkým upevňujú silu nášho tímu. Teraz už spriadame plány na augustový Jánošíkov dukát, ktorý je každoročne pre nás veľkým kultúrnym zážitkom.

 

11. - 13. 07. - FS Púčik – organizácia Krajanskej nedele v Detve

12. 07. - ROS Třinec - Deň národnostných menšín

Podobne ako aj iné mestá, aj my v Třinci sa môžeme pochváliť slávnosťou Dňa národnostných menším, ktorý tohto roku pripadol na  nedeľu 12. júla. Ako obvykle sa celá táto akcia konala na námestí Svobody pred kultúrnym domom Trisia. Stretli sa tu Slováci, Polici, Rómovia, Gréci a prirodzene, že pozrieť sa prišli aj miestni Česi, pre ktorých je vystúpenie folklórnych súborov vždy veľká atrakcia.

Hlavný program síce začal až o jednej poobede, ale už od jedenástej začali naše stánky predstavovať prítomným, ktorých bolo čoraz viacej, kulinárske špeciality jednotlivých národností. 

Hlavný program začal príhovormi vedúcich predstaviteľov mesta, ktorí ale rýchlo uvoľnili pódium pre spevákov a tanečníkov. Vystriedalo sa ich tu až do večera skutočne dosť. Boli to sólisti Základnej  školy Gustawa Przeczka s vyučovacím poľským jazykom Třinec, Agata Bartnická, Dorota Bartnická, Szymon Kraina, Bogdan Pyszko, Zespoł muzyczny GRUPA FURMANA z Bielsko-Białej, Poľský súbor piesní a tancov OLDRZYCHOWICE, rómska folklórna skupina GIPSY JUNIOR, Slovenský súbor DOLINKA z Novej Bystrice, rómska kapela BOWLE BAND a grécke hudobné DUO zo Šumperku.

Bolo prekrásne slnečné počasie, speváčky z Dolinky predstavili tradičnú kultúru v krojoch, zaspievali pekné trávnice, ukázali ako sa múti maslo ( v ich dedine ešte dodnes majú niektorí kravičky a maslo doma až dodnes mútia), ktoré po skončení vystúpenia namazali na chlieb a rozdávali. Spokojnosť bola obojstranná. Bol to príjemný zážitok nielen pre Slovákov, ale aj pre obecenstvo, ktoré sa zišlo v hojnom počte. Na túto prehliadku národnostných menšín v jeho srdciach zostanú veľmi pekné spomienky. Poliaci mali až tri čísla, zanôtili a  zatancovali folklórne tance - mládež do 18 rokov, rómska mládež síce zahrala modernú hudbu, ale aj tá bola pekná a dala sa počúvať. V stánkoch rozvoniavali regionálne špeciality.

 

13. - 16. 7. - ROS Sokolov - autobusový výlet na Moravu

15. 07. -  ZS Praha - Prechádzka letnou Prahou

15. 07. - OS v ČR - Vydanie 3. čísla Koreňov 

   

                                                            A U G U S T

07. - 09. 08. - OS v ČR, FS Päčik a ROS Kroměříž, 17. ročník Medzinárodného festivalu

                        Slovenského folklóru „Jánošíkov dukát“,  Rožnov pod Radhoštěm

07. - 09. 08. - Všetky Regionálne obce, Účasť na 17. ročníku Medzinárodného festivalu Slovenského

                        folklóru „Jánošíkov dukát“,  Rožnov  pod Radhoštěm

08. 08. - OS v ČR - Klub Koreňov na Dukáte

Tohtoročný Dukát nám privial nových hostí. V rámci  Dní slovenského zahraničia náš festival navštívili Slováci a Slovenky zo Srbska, Maďarska, Poľska, Francúzka, Švédska a Malty. Všetkých sme radi privítali. Usporiadali sme pre nich ďalšiu akciu z projektu Kluby Koreňov, finančne podporou Úradom pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Stretli sme sa na nej všetci, i naši priatelia z ostatných kútov Európy. S niektorými sme sa stretli po prvý krát, iní sú už našimi „starými“ priateľmi.  A ako to medzi priateľmi býva, radi spolu pohovoria a všetkom možnom.

Celú akciu pripravil a organizačne zaistil Peter Lipták, ktorý ale obvykle na každom ročníku máva práce vyše hlavy. Čas pre našich krajanov si ale našiel a nielen to. Pripravil si trochu poetické, trochu humorné a najmä ľudské vystúpenie, ktoré oslovilo všetkých prítomných. Pretože naše Kluby Koreňov majú presný poriadok, zasadol potom ku stolu, odkiaľ moderoval a riadil celú živú diskusiu.  Stretnutie s krajanmi sme ako hostitelia zvládli na veľmi dobrej úrovni a naši krajania odchádzali z Rožnova viac ako spokojní.

 

25. 08. - OS v ČR – zasadanie Výkonnej rady

            Vzhľadom na ochorenie J. Slušného sa Výkonná rada zišla u neho v byte. Predovšetkým

skontrolovala stav plnenia úloh z minulej Výkonnej rady. J. Slušný konštatoval, že všetky úlohy zo zasadania VR dňa 29. 6. 2015 boli splnené. Predovšetkým bola včas na MK ČR odovzdaná Správa o činnosti OS v ČR za rok 2014.

O priebehu a výsledkoch 17. ročníka MFSF Jánošíkov dukát, ktorý sa v dňoch 7. – 9. augusta tohto roku uskutočnil v Rožnove pod Radhoštěm informoval V. Fabišik. Konštatoval, že napriek všetkým problémom prebehol opäť na vysokej umeleckej úrovní a tohto roku pomohlo aj počasie, čo sa odrazilo na návštevnosti. Festival s jedinou výnimkou prebehol tak, ako bol naplánovaný. Informáciu V. Fabišika doplnil niekoľkými poznámkami P. Lipták. Novinkou tohto ročníka bolo stretnutie Slovákov zo zahraničia, účastníkov akcie Dní slovenského zahraničia, organizovaného Svetovým združením Slovákov v zahraničí (SZSZ).

            V ďalšom bode P. Lipták predniesol návrh obsahu Koreňov č. 4/2015, stránku po stránke. V diskusii k jeho návrhu sa vyslovili všetci prítomní, pričom ich námety pôvodný návrh doplnili alebo rozšírili. Návrh obsahu koreňov č. 4-20215 bol prijatý.

            Peter Lipták ďalej informoval s svojom rokovaní s predsedníčkou ROS Třinec M. Rosolovou v priebehu festivalu Jánošíkov dukát. Poukázal na skutočnosť, že bývalá predsedníčka ešte stále neodovzdala pečiatku ROS Třinec a dodnes nie je vyúčtovaný grant medzinárodného projektu „V úcte k tradíciám“. Spolu stým s ňou prerokoval postup pri čerpaní grantu z ÚSŽZ. V diskusii potom vystúpili všetci prítomní.

K letnej súťaži Koreňov hovoril P. Lipták. Dostáva písomné odpovede a súťaž bude vyhodnotené tradične na veselici v Karlových Varoch dňa 5.9.2015. V súčasnej dobe pracuje nad zaistením cien a v tomto bode mu pomôžu všetci členovia Výkonnej rady. Galéria MIRO opäť poskytla 1. cenu, obraz v hodnote 19.000 Kč. Druhou cenou už tradične bude pobyt na Jánošíkovom dukáte 2016 pre dve osoby, ktorý venuje „Jánošíkov dukát o.s.“.

Po ňom k upresneniu plánu na obdobie september .december referoval J. Slušný. Pre Korene č. 4,5 a 6. pripraví tradičné stránky s programami, ktoré ale budú spojené s včasným a kvalitným plnením dotácií z ÚSŽZ a MK ČR. Stanoví sa tak, aby boli čerpané účelne a obsahovo hodnotne. Bolo dohodnuté, že J. Slušný do 31. 8. vyhotoví komplexný plán všetkých našich aktivít s presnými dátumami a odovzdá ho všetkým členom VR.

            Mimoriadna pozornosť bola venovaná príprava Ceny Mateja Hrebendu, Konferencie ku slovenčine a zasadaní Republikovej rady. K bodu referovali P. Lipták a J. Slušný. K ich návrhu sa vyslovili všetci prítomní. Zasadanie Republikovej rady bude spojené už tradične s Cenou Mateja Hrebendu a uskutočnením konferencie Slovenčina moja. Termín: piatok a sobota 20. – 21. 11. 2015. (náhradný termín 27. – 28. 11. 2015). Miesto konania: Hotel Absolutum Praha. Rozpis: V piatok od 17.00 hod by sa v Slovenskom dome uskutočnila slávnosť odovzdania Cien Mateja Hrebendu. V sobotu od 9.00 hod. by sa v hoteli Absolutum uskutočnila konferencia – seminár Slovenčina moja. Od 12.00 do 13,00 hod. obed. Od 13.00-15,00 hod. Republiková rada. V tejto súvislosti bol prerokovaný širší zoznam možných kandidátov na Cenu Mateja Hrebendu. J. Slušný a P. Lipták prerokujú spolu s V. Skalským možnosti konania tejto akcie v Slovenskom dome a v hoteli Absolutum.

            V bode Rozličnosti vystúpili viacerí členovia VR. J. Slušný hovoril o práci s pripomienkami ÚSŽZ k vyúčtovaniu dotácií za rok 2014 a bude to v najbližších dňoch jeho hlavná úloha. O skutočnosti, že MK ČR vypísala už v jednom smere grantové konanie, hovoril P. Lipták. Súčasne informoval o svojej činnosti v práci s archívom OS v ČR, ktorý sa v súčasnosti nachádza na troch miestach a je potrebné jeho definitívne vytriedenie a uloženie v Dome národností. Zasadanie Výkonnej rady ukončil J. Slušný

 

29. 08. - ROS Sokolov, Oslavy 61. Výročia SNP, vatra a posedenie.

29. 08. - ROS Karlovy Vary, Oslavy 61. Výročia SNP, vatra a posedenie.

31. 08. - OS v ČR, Vydanie 1. čísla časopisu Korienky - internet

31. 08. - ROS Kladno, Pomoc pri organizácii Letnej súťaže Koreňov

 

                                    S E P T E M B E R

 

04. 09. - ROS Plzeň - Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale Karlovy Vary

05. 09. - OS v ČR - Vyhodnotenie Letnej súťaže Koreňov

05. 09. - ROS Karlovy Vary -16. Slovenská veselica, spojená s vyhlásením výsledkov Letnej súťaže

  Koreňov

05. 09. - ROS Stříbro - Deti sa lúčia s prázdninami

05.- 06. 09. - ROS Kladno - Účasť na  Dňoch mesta Kladna

05. 09. - ROS Kopřivnice - Zájazd do kúpeľov Podhájska

Prvú víkendovú sobotu, 5. 9. sme vyrazili za naším tzv."mrtvým morom" do Podhájskej. Plný autobus vďaka hlavne Jurkovi svedčil o veľkom záujme našich  Slovákov ale aj našich priaznivcov. Tentoraz s nami išla dokonca aj pani až z Kuby! Bola to dcéra nášho člena, ktorá bola tuná na návšteve/. Šofér bol skvelý, rýchlo a bezpečne nás doviezol na miesto. Blaženka zorganizovala skupinky ľudí, aby bolo lacnejšie vstupné a hneď bolo na občerstvenie za eurá. Voda výborná, počasie klaplo, spievalo sa už v bazéne. Utieklo to rýchlo, Jurko stihol urobiť pár záberov nielen nadšených plavcov. Po ceste domov sa uskutočnila tradičná zastávka na kolibe. Tam sa spievalo a tancovalo za doprovodu harmoniky. Spev pokračoval po ceste domov, vzadu sediaci sa dobre bavili, no vpredu sa to niektorým zdalo hlučné a mrmlali si nielen pod nos. Šofér sa ale usmieval, bol zbehlý v šoférovaní rôznych zájazdov. Získali sme zasa plno nových známych a tak sa tešíme na budúci rok v máji, kedy sa opäť stretneme v zdraví a pohode.

 

10. 09.  -  OS v ČR - Účasť na oslave štátneho sviatku SR

Tak ako každý rok i tentokrát začiatok septembra priniesol slávnostnú recepciu ku Dňu ústavy Slovenskej republiky, ktorá sa uskutočnila v poludňajších hodinách 10. septembra 2015 v priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky v ČR. Recepcie sa zúčastnilo okolo 500 hostí, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia všetkých spolkov slovenskej menšiny v ČR a nechýbala ani naša Obec Slovákov v ČR.

Českú stranu reprezentovali traja  najvyšší predstavitelia – prezident ČR Miloš Zeman, predseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a predseda Poslaneckej snemovne Jan Hamáček.

Slávnosť svojim prejavom otvoril veľvyslanec SR v Českej republike J. E. Peter Weiss:„Dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej republiky – Dňa ústavy. Ďakujem vám všetkým, že ste prijali naše pozvanie. Demokratická ústava rešpektujúca štandardy Rady Európy a európskych spoločenstiev a poskytujúca všetkým občanom Slovenskej republiky rovnakú ochranu ich práv, bola dôležitým faktorom skutočnosti, že nový suverénny štát - Slovenská republika, ukázal skeptickej Európe počas dvadsiatich troch rokov úspešný príbeh a to aj napriek počiatočným ťažkostiam pri transformácii a budovaní nezávislej štátnosti. Naša nezávislá, samostatná cesta sa začala pokojným rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Zamatový rozvod, ako dnes už vieme, sa stal značkou našich národov. V zrkadle nešťastného vývoja na územiach bývalej Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie a Sovietskeho zväzu, sa tento spôsob rozvodu dvoch národov prijímal s úľavou. Keď vidíme súčasné konflikty v mnohých krajinách, spojené s medzinárodnými turbulenciami, vrátane nášho najbližšieho susedstva, táto pozitívna skúsenosť zamatového riešenia česko-slovenských nezhôd nadobúda nový význam a silu dobrého, naozaj pozitívneho príkladu.“

V ďalšej časti svojho príhovoru poukázal na výborné spoločenské, politické i ekonomické vzťahy medzi ČR a SR, v ktorých predstavujeme dvoch veľmi významných partnerov. Slovenská republika j druhým najväčším ekonomickým partnerom ČR a naopak ČR je druhým najväčším partnerom SR.

Aj prezident ČR Miloš Zeman vyzdvihol naše spojenectvo a vzájomné vzťahy medzi našimi štátmi. „Tento fakt dokladajú okrem iného i prieskumy verejnej mienky, kde Česi najviac zo všetkých národov majú radi práve Slovákov a verím, že je tomu tak aj naopak. Ja som síce nebol respondentom týchto prieskumov, ale ak by som bol, tak by som sa k tejto drvivej pridal. Ďalším dôkazom je aj to, že česká a slovenská vláda zasadajú spoločne a to už platí oba o spoločnom zasadaní českej a izraelskej vlády a u nikoho iného ďalšieho. A konečna ako tretí dôkaz nášho priateľstva by som chcel uviesť, že minulý rok mi bolo veľkou cťou odovzdať svojmu priateľovi Robertovi Ficovi najvyššie české vyznamenanie Rad bieleho leva I. triedy.“

Na záver svojho vystúpenia zavtipkoval na účet svojho niekdajšieho výroku o kvalite slovenského piva a pripomenul, že kritizoval nie slovenské pivá, ale iba pivo istej značky, ktorého pivovar bol pred jeden a pol rokom po 200. ročnej existencii zbúraný.

Bol to veselý úvod do druhej časti recepcie, ktorá ako obyčajne hučala slovami, výmenou názorov, priateľským podávaním rúk, či potľapkaní po chrbte. Počasie síce na pár sekúnd pohrozilo, poslalo na prítomných niekoľko kvapiek, ale potom, uznajúc význam tohto podujatia, sa umúdrilo a tiež pomohlo vytvoriť priateľskú atmosféru.

 

12. 09. - ROS Sokolov Deň národnostných menšín

Stalo sa už tradíciou, že v Sokolove sa spojili dva sviatky v jeden – Hornická pouť a Deň národnostných menšín. Tento rok obe tieto slávnosti pripadli na 12. septembra 2015 a musíme povedať, že počasie organizátorom a aj hosťom prialo.

Deň národnostných menšín už šiestym rokom organizoval  Výbor pro národnostní menšiny Karlovarského kraje, za pomoci Regionálnej obce Slovákov Sokolov. Organizácie národnostných menšín v kraji na ňom  pospolu predviedli ukážky svojej kultúry a gastronómie.   

Podujatie zahájil starosta mesta Sokolov Bc. Jan Picka a námestník hajtmana  Karlovarského kraja Bc. Miloslav Čermák, ktorí privítali prítomných i účinkujúcich.

Ešte pred oficiálnym zahájením vystúpil od desiatej hodiny v sobotu doobeda 12. septembra 2015 rómsky súbor SIVÁKOVCI z Kraslic. Jeho spev s cimbalovou muzikou prilákal divákov a atmosféra bola potom až do neskorého odpoludnia výborná.

Zástupca Obce Slovákov v Sokolove a člen „Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského kraje“, Peter Surňák postupne privítal ďalších prítomných a zoznámil ich s programom, v ktorom sa vystúpeniami speváckych a tanečných skupín národnostných menšín predstavili Nemci, Rómovia, Rusi, Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, ukážky národnostných kuchyni, ukážky spoločenského tanca a vystúpení menšín pri tanci a hudbe. Celkom vystúpilo viac ako 80 účinkujúcich.

 Účinkujúcich pozdravil tiež Mimoriadny a Splnomocnený Veľvyslanec Ukrajiny v Českej republike pán Borys Zaichuk, Csc., ktorý zaželal všetkým pekné kultúrne zážitky.

Ruské predstavenia ženských súborov boli prekrásne, na úrovni a všetkých zaujali.

Okrem iných sa predstavil i súbor Skejušan z Chomutova, ktorý predviedol rusínske tance a piesne za spontánnej podpory publika.

Niektoré „naše skupiny“ vystúpili už v rámci Medzinárodného Folklórneho Festivalu v Karlových Varoch v dňoch 5. – 6. 9. 2015, čím významne prispeli k oživeniu festivalu (Ukrajinci, Slováci – Jánošík, Vietnamci).

Na príprave a organizácii tejto kultúrnej udalosti sa značnou mierou podielali členovia Obce Slovákov v Sokolove, hlavne pani Anna Starůstková a Marie Šredlová.

Toto významné stretnutie pre všetky menšiny kraja bolo pripravené za podpory Krajského úradu Karlovy Vary. Tiež preto bola významná osobná účasť námestníka hajtmana Karlovarského kraje pána Miloslava Čermáka. Pán Čermák pochválil program a ocenil atmosféru i vystúpenia menšín.

V rámci tohto podujatia Výbor pre národnostné menšiny Karlovarského kraja odovzdal ceny najlepším z fotosúťaže „Zo života národnostných menšín“ a tiež deťom zúčastnených na výtvarnej súťaži „Žijeme zde spolu“ z rúk námestníka hajtmana Karlovarského kraja a predsedu VNM.

Predseda „Výboru pro národnostní menšiny“ pán Jiří Holan u tejto príležitosti ocenil prípravu tohto   významného dňa a pripomenul, že sa teší na ďalší v roku 2016 tiež v Sokolove.

 

12. 09. - ROS Plzeň – Festival Divadlo - návštevy

15. 09. - ROS Karviná  Prázdninové posedenie

Je už akousi našou tradíciou, že každý rok v priebehu prázdnin tak trochu oddychujeme a naberáme síl do ďalšej činnosti. Napriek tomu sa vždy vyberieme do Rožnova pod Radhoštěm, aby sme sa nadýchali folklóru, stretli s našimi priateľmi s ostatných regionálnych Obcí Slovákov, pobesedovali spolu i sa zasmiali.

Po skončení prázdnin sme sa stretli už 15. septembra, aby sme v našej klubovni jednoducho posedeli, podelili sa so zážitkami u prázdnin a dovoleniek a  súčasne pogratulovali našim jubilantom. Vzhľadom k ostatným akciám Obce Slovákov v Karvinej nie je to akcia nejako rozsiahla, či honosná, ale o to viac príjemná a užitočná. Táto klasická klubová akcia je medzi našimi členmi veľmi obľúbená o čom svedčí aj hojná účasť. Zo všetkého sme si urobili fotografie, s ktorými sa teraz s vami radi podelíme.

 

15. 09. - ROS Třinec - Posedenie k káve

16. 09. - ROS Ústí nad Labem + Teplice - Beseda so slovenským spisovateľom Ľudovítom

                        Petraškom.

Regionálna obec Slovákov v Ústí nad Labem zorganizovala v stredu 16. septembra ďalšiu svoju akciu – Autorské čítanie, na ktorej privítala doc. PhDr. Ľudovíta Petrašku, PhD., vedeckého pracovníka Prešovskej univerzity v Prešove.

Doc. Petraško je majstrom viacerých remesiel, povedali by sme slohom 19. storočia. Povolaním je germanista, ale súčasne pôsobí ako spisovateľ, žurnalista a prekladateľ. Napísal novelu V tomto meste v tejto chvíli (1972), v roku 1979 zdramatizovanú ako televízna hra, súbor poviedok Náhodní okoloidúci (1987 a román Lanské snehy (2009).

Do Ústí ale priniesol svoju poslednú knihu Strážca jazera – súbor východoslovenských povestí zo Šariša, Zemlína a Abova. Pred svoje publikom predstúpil trošku s trémou, ale tá rýchlo vyprchala, len čo začal hovoriť o svojom živote a diele. Predovšetkým sa s prítomnými podelil o dôvody, ktoré ho viedli ku spísaniu týchto povestí. „Je viacero kníh z rozličných oblastí Slovenska, ktoré sa zaoberajú povesťami jednotlivých regiónov, ale na východné Slovensko akoby sa v tomto smere zabúdalo,“ prehovoril.  „V srdci mi vznikla túžba, zaplniť túto medzeru a pretože túžbu naplnia len činy, začal som hľadať v starších publikáciách, skutočne som viaceré povesti našiel a potom premenil do literárnej podoby.“

Časový záber knihy je dosť široký – mnohé sú zo stredoveku, niektoré až z novoveku, ale najhlbšie do času načiera povesť z dôb avarských. Šírku tohto záberu nám umožní aj oficiálna anotácia: „Z tejto knižky sa teda dozvieš, prečo napríklad stojí zborovský hrad práve na Makovici a nie na susednom vrchu, ako človek zistil, že sa v zemi nachádza soľ, koho zobrazuje nezvyčajná skala pri Lipovciach zvaná Kamenná baba, ako prišiel Prešov k svojmu menu, koho zobrazujú dve postavičky na jednej strane Urbanovej veže aj to, ako sa ochrániť pred bosorkami. Že nijakých niet? O toto sa povesť nestará. Má svoju pravdu a od nás žiada iba to, aby sme jej uverili. Práve preto ich - práve tak ako rozprávky - máme tak radi.“

Ale  nielen priame slovo tu hralo svoju nôtu. Autor sám prečítal krásnu povesť o osude dievčiny, ktorá sa kúzlom nechala oškarediť, aby nemusela do tureckého zajatia a nakoniec i tak našla svoj smutný osud.

Vrcholom bol oficiálny krst tejto knihy, realizovaná rukou jednotnou a nerozdielnou predstaviteľmi všetkých organizácií, ktorí sa tu zišli – Regionálnej obce Slovákov Ústí nad Labem, Regionálnej Obce Slovákov Teplice, ktorým svojou prítomnosťou pomohli a predstavitelia OS v ČR.

Akcia sa uskutočnila v spolupráci a tiež aj priestoroch Severočeskej vedeckej knižnice v Ústí nad Labem.

 

19. 09. - ROS Sokolov - Turistika Boží Dar – Ježiškova cesta

22. 09. - ZS Praha – tlačová konferencia IMT Smile a Lúčnica

24. 09. - ROS Karviná - Poznávame región

V rámci tohoto projektu sa uskutočnila 24. 9. 2015 exkurzia do ostravského regiónu. Túto trasu vybrala naša dlhoročná sprievodkyňa, karvinská historička Mgr. Libuša Kolková. Už jej samotné meno bolo zárukou hodnotného poldenného výletu.

Aj keď sa naše tri hlavné body exkurzie nachádzali v Ostrave, výklad začal po pár kilometroch  cesty Karvinou. Boli sme upozornení na 3 063 m dlhý tunel v hĺbke 900 m medzi baňou ČSA a Darkovom, pozornosti neušiel kostol sv. Petra, ojedinelá pamiatka v strednej Európe, najmladšia baňa Darkov, ktorá funguje 27 rokov a zaberá priestor 25 km2.

Autobus prechádzal ďalej Havířovom – najmladším mestom v republike. V dobe založenia v roku 1955 tu bol vekový priemer 28 rokov. Za 15 rokov sa rozrástol na 70 000 obyvateľov a postupne sa blížil k číslu 100 000. Havířov bol postavený nadčasovo. Má množstvo zelene, dva najväčšie lesy v karvinskom okrese, šesť parkov a chránenú oblasť Lučina.

Ostravu rozdeľuje rieka Ostravica na moravskú a sliezsku. Má 320 000 obyvateľov a rozlohu 20 x 20 km2. Z 86 m vysokej veže ostravskej radnice – rozlohou najväčšej na území ČR, sme mohli pozorovať Ostravu zo štyroch svetových strán. V pozadí sa vynáral najvyšší kopec Ema.  Vznikol navážaním haldoviny, ktorá stále prehorieva pri teplote 1 500o C. Stále z neho vychádzajú naružovelé pary. Kopec je celý rok pokrytý zeleňou. Ďalší výklad sa týkal najvýznamnejších objektov Ostravy, ktoré sme videli z veže ako na dlani. Pri soche Ikara, ktorá symbolizuje vzlety i pády mesta, sme si urobili spoločnú fotku. Cestou k Ostravskému hradu sme sa dozvedeli ďalšie zaujímavosti: Mesto má 250 škôl, 45 kostolov, najväčšie kúpalisko v Európe s kapacitou 20 000, ČEZ aréna s najväčšou športovou plochou, Ostrava má najväčší študentský areál, na jednom mieste je 15 000 študentov, v areáli sa nachádza planetárium a hvezdáreň. Ostravské divadlo loutek“ je najmodernejšie v ČR. Známa Stodolní ulica má 82 nočných klubov, ulica nikdy nespí. Landek je najväčšie banícke múzeum-svetová perla. Ostravský hrad- pohraničná pevnosť s účelom strážiť hranice medzi Poľskom a ČSR. Od roku 1963 je majetkom mesta, bol zaznamenaný pokles o 17 m, je miestom pozitívnej energie a jeho návštevnosť je na 12. mieste v ČR. Na nádvorí sa nachádzajú zaujímavé rezbárske diela, v podzemí je múzeum čarodejníc a sladkovodné akvária. Ostatným bodom programu bola návšteva dreveného kostolíka sv. Kateřiny v Hrabovej. Starobylosť sa v ňom snúbi so súčasnosťou. Krídlový oltár zdobený jemnou drevorezbou firmy Juraň skrýva v ornamentoch meno sv. Kataríny. Kostol má elektronický orgán, nechýbajú v ňom obrazy krížovej cesty a na veži má dva zvony – Kláru a Františka. Vďaka pani Kolkovej sme sa opäť dozvedeli veľa zaujímavého o regióne, v ktorom žijeme. Klobúk dolu pred jej vedomosťami, ktoré nám v priebehu celého popoludnia predávala spamäti.

 

29. 09. - OS v ČR – Návšteva na ÚSŽZ

V utorok  29. septembra 2015 najvyšší predstavitelia Obce Slovákov v Českej republike J. Slušný a P. Lipták navštívili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem riešenia vyúčtovania grantov a dotácií za rok 2014 mali pred sebou milú povinnosť: rozlúčiť sa s odchádzajúcim predsedom tohto Úradu Igorom Furdíkom a pozdraviť nového predsedu Jána Varša.

Stretnutie sa konalo vo veľmi príjemnej, priateľskej, ale aj pracovnej atmosfére. Obaja naši predstavitelia poďakovali Igorovi Furdíkovi za všetku jeho prácu a osobitne za starostlivosť, ktorú venoval našej organizácií a jej činnosti. „Boli to roky úprimnej a plodnej spolupráce a za všetko hovorí náš časopis Korene, ktorý vychádza len vďaka podpore ÚSŽZ“, konštatoval J. Slušný. P. Lipták zase spomínal na časy, keď I. Furdík ešte pôsobil v Prahe a s našou organizáciou naviazal pozitívny kontakt. Pripomenul ale aj mnohé naše spoločné aktivity, pretože cesta, po ktorej ideme, je cesta našej vzájomnosti a podpory. Igor Furdík celej našej organizácii poďakoval za jej činnosť a schopnosť i napriek problémom a ťažkostiam stále kráčať dopredu a niesť zástavu slovenskosti v jednotlivých regiónoch ČR. Pozitívne hovoril o našej práci s deťmi a zaujímal sa o činnosť Slovenského domu v Prahe, k čomu sa následne rozprúdila živá diskusia. Obaja naši predstavitelia vyzdvihli skutočnosť, že vedenie Slovenského domu nám všestranne vychádza v ústrety, koordinuje s nami svoje akcie, ktoré my zase podporujeme svojou účasťou na týchto podujatiach.

V druhej časti prijatia obaja naši predstavitelia činnosť, štruktúru a význam našej organizácie priblížili novému predsedovi ÚSŽZ J. Varšovi. V základných rysoch ozrejmili jej najdôležitejšie aktivity, pochválili sa našou prácou, ale hovoril aj o problémoch, ktoré nás sprevádzajú a trápia. Našou prioritou aj naďalej zostanú Korene, činnosť v regiónoch, MFSF Jánošíkov dukát, Cena Mateja Hrebendu a všestranná snaha o udržanie pozícií slovenskej menšiny na Česku.

Ján Varšo našej organizácií poďakoval za jej činnosť a vyslovil presvedčenie o ďalšom rozvíjaní vzájomnej spolupráce ÚSŽZ a OS v ČR. Podrobnejšie hovoril o pripravovanej novej koncepcii činnosti ÚSŽZ, o ktorej informujeme na ďalších stránkach tohto čísla Koreňov.

Na záver obaja predstavitelia ÚSŽZ požiadali, aby sme odovzdali ich pozdrav všetkým členom našej organizácie, čo týmto radi činíme

 

30. 09. - OS v ČR - Vyhodnotenie MFSF JD 2015

 

 

                                               O K T Ó B E R

06. 10. - ROS Karviná - Zasadanie krajského výboru pre národnosti

Veľmi nás potešilo, že si k tomuto rokovaniu vybrali klubovňu OS v Karvinej. Dňa 6. októbra sme privítali 12 členov výboru v čele s jeho predsedom Mgr. Pavlom Kawulokom. Po ukončení rokovania dostala príležitost prezentovať svoju činnosť aj naša ROS. Slova sa ujala predsedníčka, predstavila prítomných členov výboru ROS  a v krátkosti podľa plánu informovala o akciách, ktoré sú piliermi našej činnosti. Pre každého člena výboru bol pripravený Almanach vydaný k 20. výročiu a posledné dve čísla Koreňov. Bolo to príjemné a obojstranne prínosné stretnutie.

 

14. 10. - ROS Karviná  Krst knižky autora Janka Bazgera Život a snění.

Konal sa 14.10. v literárnej kaviarni Regionálnej knižnice Karviná. Milovníci veršov si prišli na svoje. Ukážku z básnickej zbierky prečítal samotný autor, krstné V. Krňávková a D. Čížová, ktorá taktiež píše básne. Hovorené slovo spestrili hudobným vystúpením študentky zo ZUŠ B. Smetany  hrou na flauty a klavír. ROS v Karvinej krstila svojmu členovi už štvrtú knižku. Autor venuje OS vždy niekoľko výtlačkov a tie sú zase venované našim hosťom. Autorovi blahoželáme a prajeme veľa spokojných čitateľov

 

14. 10. - ROS Kopřivnice  - akcia Klubu seniorov

V stredu 14 októbra sme sa zišli v Klube seniorov na besede: “Mȏj najkrajší zážitok zo Slovenska.“ Beseda bola u príležitosti 200-výročia narodenia Ľ. Štúra. Po krátkom príhovore o tejto našej významnej historickej osobnosti sme začali spomínať. Prvý zahájil besedu Jurko svojim milým a humorným príbehom z detstva.. Štefan zasa spomínal, ako sa vracali z Ukrajiny na Slovensko bývať, ako ich vítali na hraniciach, ako sa všetci z toho tešili a čo všetko prežili cestou... Medzitým Veronika roznášala horúci čaj a chlebíky. Zo steny sa nás pozeral z plagátu zadumaný krásny muž, Ľ. Štúr. Anka spomínala ,ako sa stretla nedávno prvý raz s tetou, otcovou sesternicou. Hneď si padli do oka. Začali si písať a teta vždy na list pre ňu pridala niečo pekne nakreslené, kvety, prírodu, zvieratká. Prosto vždy pozitívne naladila rodinku....Pridal sa aj Emil s Olinkou so svojimi krátkymi príbehmi. Počúvali sme so zaujatím. Prišla medzi nás aj nová členka Helenka a bolo vidieť, že pookriala .Okrem besedy prebehla aj prezentácia Jurkovej fotoknihy, kde mal aj zábery z Jánošíkovho dukátu. Nádherné fotografie, krásne zábery. Ako vždy fotil, takže na fotkách z besedy bohužiaľ nebol. Vládla tu príjemná atmosféra. Olinka zahrala na harmonike a Janko sa pridal dokonca s ozembuchom. Zaspievali sme si slovenské pesničky a potom sa aj porozprávali o nadchádzajúcom bowlingu a vianočnom večierku. Bola to pohoda a radosť zo stretávky      

 

17. 10. - ROS Ústí nad Labem – ROS Teplice - Poznávame svoj kraj

  Dne 17. října se uskutečnila společný zájezd teplické a ústecké regionální obce v rámci akce „Poznej zemi, kde žiješ“. V programu byla návštěva zámku ve Frýdlantu, Muzea skla v Novém Boru a nejmenší městské památkové rezervace, kterou je městečko Úštěk. Zájezdu se zúčastnilo celkem 20 členů z obou obcí. Cestou jsme se zastavili u Kamenického Šenova, kde se nachází jedinečný geologický útvar nazvaný „Panská skála“. Jedná se o unikátní kamenné „varhany“ ve formě čedičových sloupků. Tento jedinečný skalní útvar zde byl odhalen při těžbě kamene, která zde probíhala od konce 18, století. V 19. století bylo dosaženo částečné ochrany této unikátní přírodní památky, ale teprve v padesátých letech minulého století bylo dosaženo celkové ochrany, protože do té doby zde stále probíhala sporadická těžba čediče.

Následovala prohlídka zámku ve Frýdlantě, který je především spojen s významnou osobností českých dějin Albrechtem z Valdštejna. Ten vlastnil zámek v 17. století a dosáhl povýšení zdejšího panství na vévodství. Následně pak používal titul vévody frýdlantského. Vzhledem ke spojení původního gotického hradu s renesančním zámkem v jeden architektonický celek, bylo dosaženo značné členitosti objektu, kdy jsme v rámci prohlídky ušli trasu v délce jeden a půl kilometru, vystoupali přibližně po čtyř stech schodech a prohlédli si několik desítek pokojů se zachovalým původním mobiliářem a část původní rozsáhlé zbrojnice. Vše pak bylo doplněno poměrně podrobným výkladem o historii hradu a zámku. Z Frýdlantu jsme se přesunuli do Nového Boru, kde jsme si prohlédli expozici ukázek sklářské výroby od 18. století po dnešek a byli průvodkyní podrobně seznámeni i s jednotlivými technologickými postupy výroby skla. Při zpáteční cestě jsme navštívili ještě nejmenší městskou památkovou rezervaci, kterou je městečko Úštěk. Zde bylo možno obdivovat renesanční měšťanské domy na náměstí, zbytky městského opevnění včetně jedné kompletně dochované věže. Ke spatření byla i nejmenší židovská synagoga na území Čech a tzv. „ptačí domky“. Jedná se domečky přilepené na skalním útvaru a připomínajícím právě ptačí hnízda. Tyto domky si zde 19. Století postavili italští dělníci stavějící zde železnici. Pro pozdní hodinu, někteří účastníci zájezdu litovali, že nebylo možné si prohlédnout unikátní muzeum čertů, které se zde nachází. Pak již následovala cesta zpět. Celým výletem provázel předseda teplické RO Ivo Přichystal, který poskytl celou řadu dalších doplňujících informací nejen k místům, která jsme navštívili, ale také o místech, kolem kterých jsme projížděli. Hezké zážitky a příjemně prožitý den nezkazilo ani zakaboněné nebe. V každém případě padlo jednohlasné rozhodnutí v podobných akcích pokračovat.

 

19. 10. - ZS Praha  Prezentácia knihy

            V pondelok 19. októbra 2015 sa uskutočnila ďalšia z vydarených akcií Slovenského domu, ktorej ďalšími organizátormi boli Vydavateľstvo Marenčin PT, Spoločnosť M. R. Štefánika a Slovenský inštitút v Prahe.  Bola na nej predstavená kniha mladého slovenského historika Tomáša  Černáka Husák, s podtitulom Mladé roky Gustáva Husáka 1913-1939. Autor v nej venoval pozornosť vzniku osobnosti Gustáva Husáka v priebehu dopadov svetovej hospodárskej krízy na ČSR a osobitne na  Slovensko a rovnako aj na prahu II. svetovej vojny. Nerozoberá preto pôsobenie vo vnútri prvej Slovenskej republiky, ani jeho zapojenie sa do protifašistického odboja.

Kniha síce nemá tú tradičnú formu klasickej historickej práce, ale aj napriek tomu poskytuje pohľad na vznik a vývoj života mladého G. Husáka, ktorý sa postupne stával komunistom a svoje miesto si našiel aj vo vtedajšom študentskom hnutí. Východiskom pohľadu na jeho život sú údaje o jeho rodine, detstve, školských a neskoršie aj gymnaziálnych rokoch. Neprežil najradostnejšie detstvo. Mama mu zomrela na tuberkulózu, keď mal pätnásť mesiacov a krátko po tom bol jeho otec poslaný ako vojak do zákopov I. svetovej vojny. V najútlejšom veku teda vyrastal bez otca i mamy a ich funkciu zastupovali jeho staršie sestry. Počas školskej dochádzky našiel oporu nielen vo svojom triednom učiteľovi, ale aj miestnom farárovi. Osud premáhal svojou zaťatosťou, ale aj usilovnosťou a prirodzeným nadaním. Naučil sa bojovať, ísť priamočiaro k podstate veci, čo mu zostalo aj neskoršie. Maturoval s vyznamenaním na štátnom reálnom gymnáziu na Grösslingovej ulici v Bratislave. V septembri 1933 začal študovať  na Právnickej fakulte J. A. Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1937 a rok na to získal hodnosť JUDr. V tom istom roku začal pracovať ako koncipient v advokátskej kancelárii Vladimíra Clementisa a oženil sa s herečkou a režisérkou Magdou Lokvencovou, s ktorou mal dve deti – Vladimíra a Jána.

Už počas vysokoškolského štúdia sa stal významným predstaviteľom bratislavského študentského hnutia, čo mu ďalej rozšírilo obzor a upevnilo v jeho komunistickom presvedčení. Vzhľadom na to, je kniha T. Čermáka súčasne aj sondou do dejín vtedajšieho vysokoškolského hnutia i samotnej Právnickej fakulty.

Na to všetko upozornil vo svojom fundovanom úvodnom slove dr. Vladimír Čelko, ktorý celú túto akciou moderoval. Poukázal aj na to, že kniha je napísaná pútavo a jej obsah zaujme aj laika, ktorý sa o tejto osobnosti chce dozvedieť niečo nového. Súčasne hovoril aj o tom, že autor patrí do mladšej generácie, pre ktorú život a pôsobenie G. Husáka vo  straníckych a štátnych funkciách už nebola každodenným chlebom, ktorý následne autorov viedol ku glorifikovaniu  na jednej strane a prehnanej negácie na strane druhej.

O význame tejto knihy hovoril aj PhDr. Zdeněk Doskočil, PhD. z Historického ústavu Akadémie vied ČR, ktorý sa podrobne venuje dejínám ČSSR a KSČ v 60. rokoch minulého storočia. Aj on sa vyjadril k viacerým  aspektom tejto práce a vyzdvihol jej  prínos pri rozbore života a diela G. Husáka.

Slovo prirodzene dostal aj samotný autor, ktorý poukázal na viacero aspektov tejto práce a celkovo prezentoval svoju knihu.

Následne začala diskusia, v rámci ktorej vystúpil aj veľvyslanec SR v Českej republike PhDr. Peter Weiss, CSc. Zdôraznil, že akcie sa zúčastňuje ako súkromná osoba, ako vedec, ktorý sa dejinami  udalostí a myšlienok druhej polovice 20. storočia tiež zaoberá a autorovi v tomto smere poskytol aj isté rady a informácie. Aj on vyzdvihol prínos tejto práce i to, že autorov vek nie je zaťažený ani udalosťami pred novembrom 1989 a ani po ňom. Pripomenul výsledky vedeckej konferencie spred dvoch rokov, na ktorej i on sám mal vlastné vystúpenie. Súčasne pripomenul myšlienky prof. PhDr. Františka Novosáda, CSc. z Bratislavy, ktorý upozornil, že na idee nie je možno dívať sa len z hľadiska znalosti ich vyústenia, ale je nutné vidieť ich v kontexte ich vzniku a existencie.

 

20. 10. - ROS Sokolov – Klubová akcia  Premietanie filmov

22. 10. - ROS Stříbro – Klub Koreňov - Beseda s predsedom OS v ČR

22. 10. - ROS Teplice - Klub Koreňov

23. 10. - ROS Plzeň - Bowlingový turnaj dvojíc „U Kalicha“

24. 10. - ROS Karlovy Vary - Turnaj v bowlingu o putovný pohár.

26. 10. - ROS Kladno - Stretnutie s jubilantom

27. 10. - OS v ČR  Zasadala Výkonná rada

V utorok 27. októbra 2015, v predvečer štátneho sviatku Českej republiky, sa na svojom ďalšom zasadaní zišla Výkonná rada. Prítomní boli J. Slušný, P. Lipták, V. Fabišik a J. Kopecká, ospravedlnený bol  T. Dobiáš. Ako hosť sa rokovania zúčastnila Veronika Králová.

Zasadanie otvoril a viedol J. Slušný  

Napriek tomu, že sme sa stretli len prednedávnom, program bol skutočne bohatý.

Na začiatku ale bolo nutné najprv skontrolovať stav plnenia úloh z ostatného zasadania Výkonnej rady, pričom bolo konštatované, že všetky úlohy sa splnili alebo ďalej plnia.

V ďalšom bode J. Slušný informoval o kontrole vyúčtovania grantov ÚSŽZ na rok 2014. Podotkol že pripomienky sa týkali dvoch oblastí – formálnej (dodanie požadovaných doplnení ku každému projektu - čestné prehlásenie, súpis grantov od iných subjektov, kópie výpisov z nášho účtu) a faktickej. Všetky formálne pripomienky boli už vyriešené, podaril sa vyriešiť problém s platbami za ubytovanie, riešia sa otázky preplatenia cestovného osobnými autami. Rokovanie v tomto smere je veľmi korektné a pracovne ladené.

Z dielčích problémov si ale musíme vziať poučenie pre ešte dôkladnejšiu prípravu vyúčtovania našich grantov na rok stávajúci. J. Slušný a P. Lipták urobili detailnú kontrolu všetkých dokumentov a účtov, ktoré máme zatiaľ k dispozícii a konštatovali, že bude nutné ÚSŽZ požiadať o upresnenie výkladu niektorých pojmov a súčasne aj o rozšírenie účelu poskytnutých dotácií. Cieľom bude presné zosúladenie textov našich účtových dokladov so znením príslušných dohôd k jednotlivým projektom. Touto úlohou bol poverený J. Slušný.

O stave vydania tlačených Koreňov č. 4/2015 informoval P. Lipták. Uviedol, že sa toto číslo nepodarilo pripraviť a vydať na začiatku októbra kvôli nutnosti pracovať na aktuálnych problémoch, ktoré sa behom leta navŕšili. V súčasnosti sa pracuje už len na grafickej úprave čísla, ktoré bude následne vydané.

Následne bol prerokovaný obsahový zámer čísla 5/2015 Koreňov, ktoré budú mať internetové podobu. Na webové stránky Obce budú vystavené v polovici novembra 2015. Základné materiály k jeho vydaniu sú už hotové a začne sa pracovať na ich grafickej úprave. Spolu s tým P. Lipták informoval o obsahovo-ideovom zameraní šiesteho tohtoročného čísla Koreňov, ktoré budú prinášať informácie o zasadaní Republikovej rady, Cene Mateja Hrebendu, konferencii Slovenčina moja a predvianočných aktivitách našich regionálnych obcí.

Celý tento bod úzko súvisel s prerokovaním všetkých uvedených akcií jedna po druhej. Boli definitívne stanovené ich termíny, bol upresnený čas a miesto konania, schválený ich program. Prípravu slávnostného odovzdania Cien Mateja Hrebendu a oslovenie vybraných laureátov má na starosti P. Lipták, zasadanie Republikovej rady J. Slušný a prípravu vedeckej konferencie obaja.

Ku všetkým bodom prebehla živá diskusia, do ktorej sa zapojili všetci prítomní.

V bode Rozličnosti bol komisionálne otvorený balík s dokumentami Ing. Samkovej, týkajúci sa vyúčtovania projektu K úcte k tradíciám. V balíku sa nachádzalo vyúčtovanie jednotlivých mobilít, ktorých sa ROS Třinec zúčastnila.

Zasadanie ukončil J. Slušný.

 

28.  10. - OS v ČR - Účasť na oslavách štátneho sviatku. Kladenie kvetín

28. 10 - ROS Kopřivnice – Položenie kytice

Tradičné stretnutie k príležitosti vzniku samostatného československého štátu. Olinka s Jurkom položili kyticu k pomníku, vypočuli sme si aj slovenskú hymnu.

 

29. 10. - ROS Kladno – Porada k aktuálnym problémom

31. 10. - OS v ČR - Vydanie 4. čísla časopisu Korene

 

                                               N O V E M B E R      

04. 11. - OS v ČR - Porada na veľvyslanectve

            V stredu 4. novembra 2015 sa v budove veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe konalo prvé stretnutie nového predsedu Úradu pre Slovákov, žijúcich v zahraničí J.E. JUDr. Jána Varšu, CSc. s predstaviteľmi organizácií národnostných menšín v Českej republike. Obec Slovákov na nej zastupoval jej predseda J. Slušný a 1. podpredseda P. Lipták.

Stretnutia sa prirodzene zúčastnil veľvyslanec SR v Českej republike, J.E. PhDr. Peter Weiss, CSc., podpredseda ÚSŽZ PhDr. Peter Prochácka a pani konzulka Anna Juriková. Poradu otvoril, ktorý vysoko ocenil, že nový predseda ÚSŽZ navštívil najprv Prahu a vyzdvihol skutočnosť, že v Českej republike žije najväčšia slovenská menšina vo svete. Nový predseda ÚSŽZ J. Varšo vo svojom expozé vysvetlil svoje základné zámery v novej funkcii a predovšetkým vyzval zúčastnené organizácie slovenskej menšiny v R k jednotePotom svoje vystúpenie rozdelil do troch častí. V prvej zhrnul existujúci stav, v druhej načrtol, kam by to malo smerovať a v tretej uviedol, aké sú jeho očakávania.

Po ňom sa v krátkej reči ku prítomným obrátil veľvyslanec SR v Českej republike P. Weiss. Pripomenul, že už viackrát vyzval slovenskej komunitu v ČR k väčšej súdržnosti. Ale aj k tomu, aby si spolu sadli a spísali svoje požiadavky na slovenské vysielanie v Českom rozhlase a Českej televízii, na  dotačnú politiku českých ministerstiev. Tým by tieto požiadavky boli autorizované a predstaviteľom veľvyslanectva by sa s nimi potom ľahšie pracovalo a presadzovalo ich.

V diskusii potom vystúpilo niekoľko hostí. Ako prvý hovoril Vladimír Skalský. Poďakoval za pomoc, ktorá sa slovenskej menšine  dostáva od ÚSŽZ, vyslovil sa za zintenzívnenie práce na spoločných aktivitách a oznámil, že 16. novembra sa uskutoční koordinačná schôdzka k danej problematike, na ktorú pozval všetkých prítomných. Jaromír Slušný hovoril o nutnosti viac zamerať dotácie na regióny, súhlasil s upevňovaním rozpočtovej disciplíny, ale súčasne upozornil, že život niekedy prináša situácie, ktoré tlačia na zmeny.  Zároveň pozval všetkých prítomných na neformálne predvianočné stretnutie, ktoré sa v polovici decembra uskutoční v Slovenskom dome. Matúš Hornáček informoval o obnovení študentského spolku Detvan a všetkých prítomných požiadal o spoluprácu, čo bolo všeobecne kvitované. Redaktorka Českého rozhlasu Ľubica Svárovská informovala o problémoch s vysielaním pre Slovákov a požiadala v tomto smere o podporu. Jej vystúpenie  podporil aj veľvyslanec P. Weiss. K problémom jednoty hovoril Viliam Paulíny. Vyslovil sa za jej uskutočnenie a postavil sa proti ďalšej prípadnej atomizácii organizácií slovenskej menšiny. Zdôraznil význam spolupráce so slovenskými podnikateľmi a Česko-slovenskou obchodnou komorou. O činnosti ECAV a činnosti Kollárovcov hovorila Jana Haluková a podobne ako predrečníci, aj ona podporila myšlienku jednoty. Ako posledný sa k nej vyjadril Jaroslav Miňo, ktorý poukázal na nevyužité možnosti z minulosti.

Ako posledná vystúpila  A. Juriková a hovorila o zámeroch vlády SR získavať Slovákov, ktorí odišli za prácou do zahraničia, aby sa opäť vracali do vlasti a prinášali so sebou svoje nové skúsenosti. Podrobne informovala o programe, ktorý v tomto smere vláda SR  vypracovala.

Na záver opäť vystúpil J. Varšo, zhrnul diskusiu a vyzdvihol skutočnosť, že spolky, ktorých predstavitelia v diskusii vystúpili, sa jednote nebránia.

 

05. 11. - ROS Karviná  + ROS Třinec– Klubová akcia: Česko-slovenská kultúrna vzájomnosť

V karvinskej Obci Slovákov sa stali už tradíciou podujatia s pozvaním osobností z Čiech a Slovenska. Hlavnými protagonistami tohtoročného podujatia bol riaditeľ TV Noe Leoš Ryška, starosta podtatranskej obce Lendak Pavel Hudaček a členovia folklórneho súboru Kicora Jožko a Ester Nebusovi. Akcia sa konala 5. novembra 2015 v koncertnej sále ZUŠ Bedřicha Smetany. Mená týchto osobností oslovili 78 prítomných. Medzi hosťami sme privítali členov zastupiteľstva mesta Karla Wiewiórku, Tomáša Gallika, riaditeľku Regionálnej knižnice PhDr Halinu Molinovú, členov ROS Třinec s predsedníčkou Máriou Rosolovou. Predsedníčka OS Karviná Vilma Krňávková po oficiálnom otvorení predstavila besedujúcich. Ako prví sa dostali ku slovu folkloristi a pár rezkými pesničkami navodili správnu atmosféru. Prítomným sa krátko prihovoril námestník primátora Karel Wiewiórka. Vyzdvihol aktivity nášho spolku a poprial úspechy do budúcna. 

Leoš Ryška, rodák z Frýdku – Místku, je kňazom, seleziánom, riaditeľom TV Noe, režisérom, filmovým producentom a od minulého roku nositeľom ceny Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje OS v ČR. Niektorí z prítomných si ho pamätali z dôb jeho pôsobenia na farnosti v Karvinej. V krátkosti priblížil svoj  životopis, vyzdvihol láskyplné rodinné zázemie, ktoré ho významne ovplyvnilo pri ďalšom nasmerovaní v živote. Pri započúvaní sa do jeho slov človek prestáva vnímať čas. Podrobný rozhovor s ním bol uverejnený v Koreňoch 6/2014.

Otázku, akú osobnosť  pozvať na našu akciu zo Slovenska, sme vyriešili v priebehu zájazdu do Vysokých Tatier v júni tohto roku. Ubytovanie bolo zaistené  v podtatranskej obci Lendak a pozvanie na spoločenský večer v penzióne Harmónia prijal starosta Pavel Hudaček. Veľmi podrobne a zaujímavo predstavil obec, v jej čele stojí nepretržite od roku 1992. Za toto obdobie odviedol kus práce, čo ocenili jej obyvatelia v jednotlivých volebných obdobiach. Videli sme na vlastné oči dedinku s 5 193 občanmi. Krásna zástavba, ľudia si uchovávajú ľudové umenie,  dlhoročnú tradíciu má súbor Kicora, jej dvaja členovia v nádherných krojoch spestrovali hovorené slovo počas besedy. Publikum položilo hosťom niekoľko zaujímavých otázok, na každú sa snažili odpovedať. Po ukončení sa časť prítomných presunula do salónku, kde pokračovala beseda v užšom kruhu. Leoš Ryška a Pavel Hudaček nadviazali spoluprácu. Aj v tom je prínos podujatí v Mesiaci vzájomnosti. Toto podujatie finančne podporilo v rámci dotačného programu mesto Karviná a  MSK.

 

07. 11. - ROS Karviná - XII. ročník „Pochod okolo Karvinej“

10. 11. - ROS Karviná – Klubová akcia Liečivé byliny – babkina lekáreň.

11. 11. - ZS Praha - Jesenná prechádzka

            Jesenný čas sa začal napĺňať a tak sme sa skupinkou študentov 11. novembra  opäť vydali po pražských uliciach. Zraz sme mali pri východe zo stanice metra Malostranská, odkiaľ naše kroky viedli cez Valdštejnskú ulicu až na Malostranské námestie. Tu sme sa zastavili  a podívali sa na kolorit tohto námestia, pričom sme si priblížili históriu najdôležitejších domov. Najviac zaujala do úzadia zatlačená časť Paláca Smiřických. V dome, ktorý tu kedysi stál, sa 2. júna 1451 rozhorel požiar a  zničil veľkú časť Malej strany, Hradčian, pričom ohrozoval aj Pražský Hrad. Na tomto mieste, označené ako „nešťastné“, sa potom dlhé roky nič nestavalo a jeho časť, zatlačená do pozadia, i dnes túto tragédiu pripomína. Pivo, ktoré sme si dali U kocoura nás povzbudilo vyraziť do zákutí ďalších krivolakých uličiek Malej strany.

 

11. 11. - OS v ČR - Zasadanie RSŽZ Martin

12. 11. - ROS Ústí nad Labem  - Večerná univerzita prednáška

12. 11. -  ROS Kopřivnice - Prvá pomoc

Nie, Obec Slovákov v Kopřivnci nie je v takom stave, aby sa musela obracať na Prvú pomoc v boji o vlastnú záchranu. Naopak, využíva všetky dostupné akcie, aby svojim členom sprístupnila čo javiac informácií o všetkom, čo by ich mohlo zaujímať.

Vo štvrtok 12 novembra o 15 hod. sme si dali stretávku na besede o prvej pomoci. Bolo to v budove radnice v priestornej zasadačke. Prednášať nám prišiel odborník na slovo vzatý odborník - záchranár a profi hasič, pán Bc. Lukáš Žáček Dis. Ono čítať o tom alebo počúvať, je niečo iné, ako vidieť názorné ukážky. Mali sme možnosť si odskúšať napr. masáž srdca, ktorá je celkom náročná. Uprostred hrudníka hranou dlane jednej ruky a priložením druhej, kompresným stlačením 100 x za minútu do hĺbky 5cm! Je to fuška, poviem vám.

Veľmi dôležité je rozpoznať náhlu zástavu obehu. Pri tom je potrebné urobiť jednoduchú vec: záklon hlavy. Tým sa uvoľnia dýchacie cesty, prebehne resuscitácia a volať známe telefónne číslo 155. Existuje aj číslo 112, ale to je pomalšie, pretože na ňom nie je nielen záchranná služba ale aj polícia a hasiči. V zložitých situáciách sa často jedná o každú minútu, takže rýchlosť, s akou odbornú pomoc privoláte, je o to dôležitejšia. Výhodnejšie je ak v prípade, keď telefón nemá SIM kartu.

Ďalšia pomoc je dôležitá u infarkte myokardu, kde sa jedná o nepriechodnosť ciev. Ide napr. o bolesť za hrudným košom, kedy je treba zamedziť akejkoľvek činnosti, dať postihnutého do polosedu a volať telefónne číslo 155. Často sa objavuje aj mŕtvica, kde na 80% sú upchaté prívodné cievy a 20% krvácanie do mozgu. Dobré je, aby človek potencionálne ohrozovaný týmito prípadmi, mal vždy pri sebe na prístupnom mieste číslo telefónu n nielen na seba, ale aj na najbližšieho rodinného príslušníka, prirodzene aj zdravotný preukaz, v ktorom je podchytené, aké lieky kto užíva.

Nevyspytateľná je aj cukrovka, pretože náhly pokles krvného cukru spôsobuje poruchu rovnováhy, slabosť a pod. Najlepšie je v tomto prípade podanie niečoho sladkého. Pri úrazoch je teraz zmena v tom, že sa už nepoužíva škrtidlo na ranu, ale tlakový obväz. Besedou sme získali potrebné informácie, nutné  pre zaistenie prvej pomoci komukoľvek z nás. Odchádzali sme s dobrým pocitom, že sme urobili niečo pre zachovanie života v prípade jeho ohrozenia.

 

15. 11. - 0S v ČR - Obec Slovákov na VZ SZSZ

V. Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí sa zúčastnila nielen OS v ČR samotná, ale aj naše organizácie Združenie Slovákov Praha a Analytické centrum Slovákov, pričom svoje dôstojné miesto rovnako zaujalo Folklórne združenie Púčik z Brna. Zastúpenie sme teda mali dôstojné.

Ubytovanie a rokovaciu sálu nám poskytol Hotel Nivy, ležiaci neďaleko hokejového štadióna Ondreja Nepelu. Na cestu sme vyrazili už 13. novembra skoro ráno, v očakávaní problémov súvisiacimi so známymi opravami na D 1. Ale nestalo sa tak. Akoby tento priaznivý stav sa stal akousi predsieňou úspešného rokovania Valného zhromaždenia, ktoré začalo  na druh deň o 9,00 hod.

Rokovací program bol pomerne bohatý. Po otvorení sa so svojimi pozdravnými príhovormi predstavili významní hostia. Ako prvý rokovanie pozdravil básnik, prozaik a dramatik Ľubomír  Feldek, ktorý sa nami v Prahe prežil pár pekných rokov.  Po ňom vystúpil predseda  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Ján Varšo a volal po jednote a jednotnom zastúpení Slovákov v zahraničí.  Ku slovu sa dostali aj ďalší hostia – biskup SEAVC Samuel Vrbovský a podpredseda NR SR Miroslav Číž.

            Len čo slávnostné príhovory odzneli, začal pracovný program. Boli zvolené trojčlenné komisie – mandátová, volebná a návrhová, ktorá neskoršie oboznámila prítomných s počtami delegátov a počtom ich hlasov. Každá kolektívna organizácia má totiž 10 hlasov, na rozdiel od individuálneho člena, ktorý má hlas len jeden.

            Potom už odzneli hlavné referáty: Tézy správy o činnosti od predchádzajúceho Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí predniesol predseda SZSZ Vladimír Skalský. Poukázal na rad priaznivých skutočností v činnosti organizácie, vzostup jej členstva, pokles finančných problémov vo forme zadlženia, ktoré sa darí znižovať, zmenu adresy. Súčasne načrtol hlavné smery vývoja tejto organizácie – zvyšovať váhu Slovákov, žijúcich v zahraničí a zvýšiť úroveň ich podpory; zriadiť Centrum slovenského zahraničia ako súčasť širšie ponímaného zámeru Pamätníka slovenského vysťahovalectva; pôsobiť v prospech kultivovania komunikácie vo vnútri slovenských komunít, prekonať ich vnútorné rozpory a generovanie strategických prioritných projektov v jednotlivých krajinách;  pôsobiť na ďalšie posuny v legislatíve; pokračovať v sprítomňovaní Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskej republike; pokračovať v tradičných aktivitách SZSZ; obnoviť Komisiu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri zahraničnom výbore NR SR ..

            Následne  prezentoval Správu o stave členstva a finančnú správu, v ktorej uviedol, že členmi SZSZ je 101 kolektívnych a 87 individuálnych členov a konštatoval, že medzi členov patrí veľká väčšina najväčších a rozhodujúcich slovenských spolkov a inštitúcií. 

Správu ZRK za volebné obdobie predniesol Štefan Medzihorský. Ku všetkým informáciám sa rozvinula debata. Na požiadanie delegátov v nej vystúpili aj predsedovia jednotlivých komisií, vrátane predsedu  právnej komisie Petra Liptáka, ktorý navyše v osobitnom bode predniesol návrh zmien stanov. Zmeny boli bezproblémovo schválené. Najdôležitejšou zmenou bolo predĺženie funkčného obdobia riadiacich orgánov SZSZ  troch na štyri roky.

Hladko prebehli voľby predsedu SZSZ. Jediným kandidátom bol Vladimír Skalský. Napriek tomu predniesol svoj predvolebný prejav, po ktorom nasledovali voľby, potvrdzujúce ho v čele SZSZ.

Pomerne bezproblémovo a na základe konsenzu jednotlivé regióny určili svojich zástupcov do Generálnej rady.

Rovnako hladko Valné zhromaždenie schválilo zloženie svojej  Revíznej a zmierovacej komisie. Za jej predsedníčku bola potom touto komisiou zvolená Kornelie Johansson.

Svoj podiel práce okrem Petra Liptáka  odviedli aj ďalší naši zástupcovia, korí aj tu boli viac ako vidieť. Janka Liptáková aktívne pracovala ako neoficiálna členka mandátovej komisie a rovnako neoficiálne ako hospodárka SZSZ, kde nahradzovala chorú Ingrid Slaninkovú. Výrazne prispela ku zdaru celej tejto akcie.   Peter Lipták sa už pred jeho zvolaním podieľal na vypracovaní zmien v jeho Stanových, o ktorých potom na Valnom zhromaždení priamo informoval. Bol súčasne de facto predsedom volebnej komisie, návrhovej komisie a niektoré hlasovania priamo viedol. Referoval aj o činnosti jeho právnej komisie. Jaromír Slušný bol de facto predsedom návrhovej komisie, kde pracoval aj s Petrom Liptákom a Vlastimil Fabišik bol de facto predsedom mandátovej komisie. Ako vidíte, vo všetkých troch komisiách sme mali zastúpenie, s čím sa nemohla porovnať ani jedna organizácia slovenskej menšiny. Peter Lipták a Vlasto Fabišik boli v závere vybraní za členov Generálnej rady SZSZ a Peter Lipták bol opäť zvolený do funkcie generálneho tajomníka SZSZ. Obom zvoleným k voľbe gratulujeme.

 

16. 11. - OS v ČR – Expertná porada

Na viaceré výzvy k jednote, prednesené posledný krát predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jánom Varšom počas stretnutia s krajanmi 16. novembra 2015 na Veľvyslanectve ST v Českej republike, reagovali zástupcovia viacerých slovenských spolkov so sídlom v Prahe. Zastúpené boli: Obec Slovákov v ČR, Slovensko-český klub, Analytické centrum Slovákov v ČR Slovenský literárny klub v ČR, Združenie Slovákov v Prahe, ČeskoSlovenská scéna, Pro Futuro, Slovensko-český klub Plzeň, Slovenský ev. a. v. zbor ECAV, Spoločnosť Jána Kollára, Spoločnosť M. R. Štefánika, Slovenské katolícke centrum Plzeň, Slováci v Čechách, Spoločnosť Ivana Hálka, Slovak World Network, ČeskoSlovenský inštitút, Klub Slovenských dotykov v Českých Budějoviciach, Svetové združenie Slovákov v zahraničí Praha a členovia poradných zborov (N. Vokušová, M. Rychlíková, V. Čelko a ďalší).

Poradu do Slovenského domu zvolali P. Lipák a N. Vokušová ako tajomníci Slovenského fóra.

Skôr ako sme začali, rozbehla sa debata o vhodnosti tejto akcie práce v Slovenskom dome. Prebrali sa návrhy na budovu veľvyslanectva, proti čomu boli vznesené námietky, že by nebolo vhodné konať takéto porady tam, pretože my sme českí občania a budova veľvyslanectva je de facto majetkom Slovenskej republiky. Presvedčivo sa argumentovalo tým, že by porada na pôde veľvyslanectva mohla byť traktovaná ako zasahovanie SR do záležitosti ČR, čo rozhodne nie je žiaduce. Druhou možnosťou je Dom slovenských menšín, v ktorom má sídlo viacero pražských organizácií slovenskej menšiny, ale aj tu sa našli jasné argumenty, stojace na platforme, že DNM je záležitosťou pražskou, čo by poškodzovalo organizácie slovenskej menšiny z jednotlivých regiónov. Po zvážení všetkých pre a proti sa zástupcovia uvedených spolkov dohodli, že niet vhodnejšej pôdy pre prerokovanie celorepublikových záležitostí slovenskej menšiny v ČR ako je Slovenský dom. Je majetkom nás všetkých, tak prečo ho nevyužívať.

 Po vyriešení tejto otázky sme prikročili k diskusii, do ktorej sa zapojili niekoľkokrát všetci diskutujúci. Naša téma, naše priority a naše požiadavky sú jasné - Korene a regióny. Aktivity v Prahe sú k dnešnému dňu činnosťou Slovenského domu a ďalších organizácií tak rozprestreté, že nie je nutné iné rozvíjať. Jediným smerom je aktivizácia slovenskej mládeže a hlavne študentstva.

S najrozsiahlejšími materiálmi predstúpili Vladimír Skalský a Peter Lipták. Vytvorili tým základ záverečného dokumentu, do ktorého sa zapracovali aj ďalšie námety a dôraznosti z diskusie. Konečnú verziu tohto dokumentu, ktorý prinášame u kúsok nižšie, vypracovala komisia v zložení Magdaléna Rychlíková, Peter Lipták a Vladimír Skalský.

Veríme, že ďalšie spolky sa k dohodnutým prioritám pridajú. Výsledný dokument bude totiž podkladom pre rozvíjanie našej podpory zo strany ÚSŽZ a Veľvyslanectva SR v Českej republike.

 

18. 11. - ROS Ústí nad Labem + ROS Teplice  - Večerná univerzita

V stredu 18. novembra 2015 sa v Ústí nad Labem konala ďalšia z prednášok z cyklu Najstaršie dejiny Slovenska. O príchode Slovanov a konkrétne aj predkov Slovákov na naše územie prehovoril predseda našej organizácie Jaromír Slušný.

Hovoril o prvých informáciách, nachádzajúcich sa v dielach antických historikov a to najmä Tacita a Herodota, neskoršie napr. kyjevského Nestora, ktoré sa týkali Slovanov. Venoval sa teóriám o mieste ich pôvodu, kolonizačnom pohybe starých Slovanov a ich príchodu na územie dnešného Slovenska vo dvoch vlnách.

Zaoberal sa Avarmi, ich životom a vojenským spôsobom života, poukázal na ich vplyv na svet Slovanov. Po skončení prednášky potom odpovedal na naše otázky.

Význam celej akcie podtrhla prítomnosť predsedu  výboru pre národnosti Ústeckého kraja Pavla Vodseďálka.

 

18. 11. - ROS Tábor - Klub Koreňov

18. 11. - ROS Kladno – Návšteva u jubilantky

V stredu 18. novembra 2015 sme vyrazili s gratuláciou za  paňou Květoslavou Vinařovou, aby sme jej zablahoželali k jej významnému životnému jubileu. Pani Květoslava je našou členkou takmer od založenia Obce. Po celý čas bola aktívna a veľmi sa nám snažila pomáhať. Posledný čas má zdravotné problémy ale bojuje statočne.

 

19. 11. - ROS Třinec - Klub Koreňov

20. 11. - OS v ČR - Cena Mateja Hrebendu

21. 11. - OS v ČR - Vedecká konferencia  Slovenčina moja

21. 11. - OS v ČR – Expertná porada v Slovenskom dome, 2. časť.

21. 11. - OS v ČR - Republiková rada OS v ČR

            V sobotu 21. novembra 2015, po vyčerpaní všetkého predchádzajúceho programu – slávnostného udelenia Cien Mateja Hrebendu o deň skôr, vedeckej konferencie Slovenčina moja a druhej časti expertného rokovania k návrhu spoločného dokumentu viacerých slovenských menšinových organizácií, začala zasadať Republiková rada IS v ČR.

Jej program bol bohatý a potešila aj účasť. Z piatich členov Výkonnej rady chýbal zo zdravotných dôvodov len jeden a stopercentne boli zastúpené  naše Regionálne obce, z toho dve s písomných poverením pre zastupovanie.

Skôr ako jej rokovanie začalo, si prítomní minútou ticha pripomenuli pamiatku predsedu svojej Analytickej skupiny, dlhoročného predsedu Redakčnej rady Koreňov, autora mnohých úvah o postavení Slovákov v Česku PhDr. Pavla Vranovského, CSc., ktorý nás opustil až príliš potichu.

Po skončení voľby návrhovej komisie sa slova ujal predseda OS v ČR Jaromír Slušný, aby vo svojej Správe o činnosti Výkonnej rady od jej posledného zasadania v roku 2014 zhodnotil výsledky tohto roku a načrtol úlohy, ktoré je nutné urobiť ešte do 31. decembra 2015. Medzi ne zaradil vydanie ešte dvoch čísiel Koreňov a jedného čísla Korienkov, podanie žiadostí na Registračný súd pre naše pobočné spolky, vyvážené vyčerpanie grantov a dotácií, rovnako i sústredenie všetkých účtových dokladov.

Pozitívne hodnotil finančnú situáciu obce, jej snahu o splnenie všetkých podmienok poskytnutia grantov a dotácií, ale rovnako ocenil prácu jednotlivých Regionálnych obcí, pričom vyzdvihol plnú obnovu činnosti Obce v Tepliciach a rozbehnutie práce Obce v Ústí nad Labem. Čiastkové problémy sa priebežne riešia. Vďaka činnosti reťazca – vedenie OS v ČR, vedenia Regionálnych obcí a aktivite členskej základne sme si udržali trend vysokej aktivity, čo dokazuje uskutočnenie 120-130 akcií ročne. Niekedy je ale problém, že o niektorých aktivitách nevieme, pretože informácia o nich do vedenia OS v ČR neprenikne.

Vysoko hodnotil XVII. ročník MFSF Jánošíkov dukát, ktorý bol v tomto roku doplnený o aktivity Dní zahraničných Slovákov. Stretnutie so Slovákmi z iných krajín bolo pre nás inšpirujúce. Medzi pozitíva zaradil aj vydanie štyroch čísiel Koreňov, pričom piate číslo sa dohotovuje a rozbiehajú sa práce na Koreňoch č. 6. Vyšlo jedno číslo internetových Korienkov a pred dokončením je číslo druhé, takže v tomto roku vyjde dokopy 8 čísiel nášho časopisu. Kus práce naši členovia odviedli na zasadaní VZ SZSZ, pričom do Generálnej rady boli vybraní dvaja naši členovia.

Na záver v deviatich bodoch zhrnul najdôležitejšie úlohy Obce. Podrobnejšie sa s nimi oboznámite v 1. čísle Koreňov roku 2016, v ktorom budú uverejnené dôležité časti tohto dokumentu.

V ďalšom bode informoval o stave financií Obce i o stave čerpania grantov a dotácií. Do konca roku plánujeme viacero Klubov Koreňov, rozprestretých po celom území ČR a rovnako ešte niekoľko akcií v rámci Večernej univerzity, dokončená bude aj práca na našich webových stránkach.

V ďalšom bode referovali jednotliví predsedovia Regionálnych obcí, alebo ich oficiálni zástupcovia. Ku slovu sa dostal J. Harašta (Kopřivnice), A. Starůstková (Sokolov), P. Lipták (ACS), V. Fabišik, ktorý hovoril za FS Púčik i ROS Kroměříž, S. Čermáková (Plzeň), V. Krňávková (Karviná), M. Rosolová (Třinec). Davídková (Ústí nad Labem), J. Slušný (ZS Praha).

Po prečítaní a schválení návrhu uznesení, ktorí predniesla predsedníčka návrhovej komisie V. Krňávková, J. Slušný zasadanie Republikovej rady ukončil.  

 

21. 11. - ROS Kopřivnice - Každoročný bowling

Predposlednú sobotu v novembri sme sa mohli rozkrájať. Zbehli sa nám dve akcie. V Prahe zasadala Republiková rada, udeľovala sa Cena Mateja Hrebendu a „trápili“ sme sa nad testom zo slovenčiny, ale v našej Obci v Kopřivnici život bežal ďalej.

Práve v sobotu 21. novembra sa tí, čo necestovali do Prahy, stretli na tradičnom turnaji v bowlingu.

Hralo sa na troch dráhach a celú hodinu, no akoby to ani nestačilo. O putovné poháre sa hralo tentoraz naozaj dravo! Situáciu trochu komplikovala skutočnosť, že sa vracanie gulí na dvoch dráhach oneskorovalo, takže hráči z týchto dráh  brali gule hráčom z tretej dráhy, čo viedlo až k úsmevnému konfliktu. Obsluha dráhy to ale nakoniec dala do poriadku a hralo sa ďalej. Isto by sa hralo ešte, ale čas nám   rýchlo vypršal.  Zvíťazil Mirek  Schybol,  ktorý  prevzal pohár po    Pepíkovi   Funcinovi. Nazbieral  135  bodov,  druhý  bol  Pepík Funcín, ktorý mal 125 bodov a tretia bola Majka Juřenová, ktorá mala 115 bodov.

   bola   vlastne zo   žien akoby  prvá. Tí čo nehrali, povzbudzovali, riešilo  sa,  kto  pôjde na seniorské odpoludnie,  či  sa budú  za chvíľu pozvánky na predvianočné stretnutie a iné. Rozdali sa putovné poháre a potom sa s chuťou dalo pivko. Posedelo sa ešte, aby sme trocha vychladli  a  to nielen naše telá, ale aj horúce hlavy.

 

21. 11. - ROS Sokolov - Súťaž v kolkoch

24. 11  - ROS Plzeň - Slovensko český večer v reštaurácii Peklo

30. 11. - OS v ČR - Vydanie 5. čísla časopisu Korene (Internet)

31. 11. - OS v ČR - Vydanie 2. čísla časopisu Korienky (Internet)

 

 

 

                                               D E C E M B E R

02. 12. - ZS v Prahe - Kollárova literárna súťaž

V sobotu 2. decembra 2015 o 14,00 hod. v Slovenskom dome prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov 11. ročníka literárnej súťaže Jána Kollára a my sme boli pri tom. Literárna súťaž sa každoročne vyhlasuje v troch kategóriách – žiaci základných, stredných a vysokých škôl. Počas svojho trvania už pevne zakotvila v mysliach ľudí a vždy sa zíde solídna konkurencia. Hodnotiaca komisia, ktorú viedol básnik, dramatik a spisovateľ Ľubomír Feldek, mala teda dosť práce a isto o poradí spravodlivo rozhodla.

Výhodou tejto súťaže je fakt, že si jej laureáti väčšinou svoje ocenenia sami preberajú a z každej víťaznej práce je na mieste prečítaný vybraný úryvok, takže aj prítomní sa môžu oboznámiť s tvorbou laureátov.

Zaujímavým spestrením literárneho večera boli vystúpenia mladoboleslavskej pesničkárky Saši Niklíčkovej, ktorá svoju autorské tvorbu charakterizuje ako folk punk s vidieckymi koreňmi.

 

05. 12. - ROS Karlovy Vary - Predvianočné stretnutie „Príde aj Mikuláš“- Rosnice

05. 12. - ROS Stříbro - Klub Koreňov - Mikulášská besiedka pre deti

            Tradíciou ROS Stříbro je práca s našimi deťmi. V podstate práve pre ne organizujeme naše najväčšie akcie, ako  je Deň detí, Lúčenie s prázdninami alebo Mikulášska besiedka. Prirodzene, že sa pri tom „zvezú“ aj naši dospelí, pretože je radosť sa na veselí detí podieľať.

ROS Stříbro nie je nejak početnou organizáciou, ale o to viac nás teší, ak sa všetci práve na takýchto akciách zúčastníme.

 V sobotu 5. decembra 2015  sa zišli  členovia Obce Slovákov a ich priaznivci na oslavu Mikuláša na teréne sv. Petra  v Stříbre. Bolo nás skutočne dosť, čo vždy dodá sily k ďalším akciám – dospelých bolo 31 a detí 28. Bola to krásna akcia, najmä pro deti. Čo nás ďalej potešilo, bola skutočnosť, že nás po prvý krát navštívil starosta Stříbra pán Bc. Karel Lukeš a nie s prázdnymi rukami. Deťom priniesol hŕbu sladkostí.  Boli spokojné nielen oni, ale aj pán starosta. Podľa jeho slov  hodnotil celú Mikulášsku besiedku vysoko kladne.

Veľké poďakovanie patrí tiež divadelnému súboru  DIVOCH, ktorý nám každý rok vyčaruje krásnou atmosféru Mikuláša s čertami a anjelom. Musíme poďakovať aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý nám na akciu finančne prispel a výrazne tak napomohol, aby naše Mikulášska besiedka bola skutočne na úrovni. Poďakovať je treba aj našim mamičkám za nádherné dobroty, ktoré priniesli.  Nezostala po  nich ani omrvinka.

V priebehu stretnutia si všetci pochutnávali  na slovenských haluškách s kapustou a údeným.

 S našimi najmenšími sa opäť stretneme na Deň detí v máji roku 2016.

 

08. 12. - ROS Kladno - Klub Koreňov - Predvianočné posedenie: Kúzlo starých zvykov adventu a

            Vianoc

Stalo sa už tradíciou, že najviac klubových akcií pripadá na koniec roku a to predovšetkým na všetky tie predvianočné akcie – besedy, posedenia a zábavy. Ani naša kladnianska Obec na tom nie je ináč. Pred Vianocami nás navyše prišli povzbudiť predseda OS v ČR Jaro Slušný a 1. podpredseda OS v ČR Peter Lipták. V utorok 8. decembra nás pritúlila Kaviareň a vináreň Ateliér na Kladne, kde vždy nachádzame príjemnú a skoro až rodinnú atmosféru.

Skoro nikto neprišiel s prázdnymi rukami. Každá členka niečo napiekla, takže stôl, okolo ktorého sme sa usadili bol plnú dobrôt. Ako prvá som si vzala slovo ja a hovorila som o Vianociach mojej mladosti, ale aj o mojich Vianociach po príchode do Prahy. Spomínala som na moju rodinu, otca, mamu a súrodencov; jedlá, ktoré sme každoročne na Vianoce jedli; zvyky, ktorými sme sa riadili, vrátane početnej návštevy polnočnej omše. Priniesla som a všetkým ukázala papierový Betlehem, ktorý som si kúpila po príchode do Česka, figúrky Božích rodičov, malého Ježiška v kolíske, troch mudrcov a zvieratá, ktoré kolísku strážili. Vzala som so sebou aj dve modlitebné knižky, ktoré som si nosila na polnočnú. I som si trochu poplakala pri spomienke na dávne roky.

O svojich zvykoch a tradíciách, vianočnom jedle, návštevách polnočných potom hovorili viacerí prítomní. Nevládla tam nálada, tak typická pre iné naše akcie. Vo vzduchu bolo omnoho viac a sviatočná nálada nás už všetkých brala do náručia. 

 

08. 12. - OS v ČR - Zasadanie Výkonnej rady

Napriek tomu, že sme sa na zasadaní Republikovej rady dohodli, že ďalšie zasadanie výkonnej rady nebude až do konca roku nutné, vývoj situáciu zmenil. A tak sme využili fakt, že sa v Kladne  8. decembra konal ďalší z Klubov Koreňov, aby sme prebrali dôležité otázky. Zasadania sa zúčastnili J. Slušný, P. Lipták, J. Kopecká a V. Fabišík,

Ako je zvykom, zasadanie otvoril a viedol predseda Obce. 

V prvom rokovacom bode konštatoval, že vzhľadom na zmenu situácie a zvolanie Výkonnej rady i mimo plán, sa dá konštatovať, že všetky úlohy z poslednej Výkonnej rady, spojené s uskutočnením zasadania Republikovej rady, slávnosti udelenia Cien Mateja Hrebendu a realizácie konferencie Slovenčina moja, boli úspešne splnené. Do konca roku zostávajú úlohy, spojené s obsahov bodmi č. 3., 4. a 5. programu tohto zasadania.

Predovšetkým v písomnej forme predložil Informáciu o stave čerpania grantov a dotácií, spojenú s návrhom ich vyúčtovania. V diskusii bol podrobne rozobraný stav čerpania jednotlivých položiek, bol preverený stav účtovej dokumentácie k nim a boli stanovené priority ich dočerpania tak, aby všetky tieto záležitosti boli do 31. 12. uzatvorené. Následne bola táto informácia prijatá s tým, že  J. Slušný a P. Lipták do návrhu dopracujú pripomienky z diskusie a príslušný materiál dopracujú tak, aby všetky granty a dotácie boli do konca roku účelovo a v záujme Obce nielen dočerpané, ale boli sústredené všetky účtové dokumenty.

V ďalšom bode podal P. Lipták v písomnej podobe Informáciu o obsahovom zámere Koreňov č. 6/2015. V diskusii osvetlil hlavné body návrhu s tým, že ich presný obsah bude dopracovaný v priebehu realizácie akcií ROS v decembri 2015. Predpokladaná uzávierka 18. decembra. Všetko nad tento limit pôjde do Koreňov č. 1/2016. Aj jeho informácia bola po diskusii prijatá. Súčasne Výkonná rada poveria P. Liptáka dopracovať obsahové zameranie č. 6/2015 a viesť autorov jednotlivých článkov tak, aby čo najskoršie odovzdali materiály do tohto čísla. Po ich schválení a úprave budú okamžite odoslané grafikovi.

V bode Najbližšie úlohy OS v ČR a ROS vystúpil J. Slušný Prítomným predložil zoznam predpokladaných aktivít našich ROS za december. Celkovo ide o 11 základných akcií, ku ktorým isto pribudnú ešte ďalšie. Prvé dve – Klub Koreňov v Stříbre a Klub Koreňov v Kladne sa už uskutočnili, ďalšie klubové akcie sa uskutočnia do konca tohto týždňa, ostatné až v priebehu týždňa nasledujúceho. Jeho informácia bola prijatá.

Súčasne informoval o tom, že na webových stránkach sa už nachádzajú 2 internetové čísla Koreňov, dve internetové čísla Korienkov, jedno tlačené číslo Koreňov. Všetky ostatné materiály ku tlačeným Koreňom má prisľúbené od grafika a okamžite ich umiestni na webové stránky Obce, takže aj táto vec bude k 31. 12. 2015 uzatvorená. 

Po prebraní všetkých bodov J. Slušný zasadanie Výkonného výboru uzatvoril.

 

09. 12. - ROS Teplice - Predvianočné stretnutie

09. 12. - ROS Karviná - Klubovňa – príprava vianočného stretnutia

10. 12. - OS v ČR -  Na návšteve u priateľov

Vo štvrtok 10. decembra 2015 o 17,00 hod. sa v Slovenskom dome konalo mimoriadne Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.

V jeho úvode vystúpil riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský, ktorý nielen prítomných privítal na pôde Domu, ale súčasne ocenil prácu Spoločnosti M. R. Štefánika, jej podiel na spoločných akciách pražských Slovákov, ale aj o starostlivosť o sochu M. R. Štefánika na pražskom Petříně.

Vzápätí začalo  riadne zasadania Valného zhromaždenia a tak sa slova ujal predseda Spoločnosti dr. Vojtech Čelko. Uviedol, že hlavným bodom rokovania je schváliť úpravu nových Stanov, plne vychádzajúcich z nového Občianskeho zákonníku. Spoločnosť sa na tomto podklade musí transformovať v spolok, presne, ako mu to tento zákonník určuje.

S podrobnými zámermi zmien Stanov a výkladom znenia niektorých paragrafov vystúpil právnik  M. Surmánek. Upozornil na skutočnosť, že nové Stanovy sú spojením Stanov pôvodných s ustanoveniami nového Občianskeho zákonníka. Na viacerých paragrafoch sa teda nič nemení.

Po rozsiahlejšej diskusii a vyslovení niektorých pripomienok boli nové Stanovy nakoniec prijaté.

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika je tak ďalšou organizáciou slovenskej menšiny, ktorá ustanovenia nového zákonníka splnila.

 

10. 12. - ROS Třinec - Klub Koreňov: Slovenské Vianoce a beseda so spisovateľom

V Mestskej knižnici prebehla I0. decembra beseda so spisovateľom J. Bazgerom,ktorý vycestoval za prácou zo Slovenska a pracoval ako baník. Aj keď  drina poznačila jeho ruky i zdravie, ostal verný citlivému slovu. Pán Bazger obratne používa slovenčinu i češtinu. Slova usporiadané do nežného rámca poézie, vydali svoje plody. Pokrstil niekoľko kníh, a v čitateľskej ankete v Čadci získal krásne druhé miesto. Do budúcna hodlá pokračovať v písaní a možno sa mu podarí i niečo vydať. Za pekný prežitok štvrtkového poobedia mu srdečne ďakujeme, a prajeme veľa inšpirácie i úspech do ďalších dni. Podujatie spestril DFS Čučoriedky pod vedením p. Grygarovej vianočnými koledami. Akcie sa zúčastnil miestostarosta Ing.  Trojka, predseda Výboru pre národnostné menšiny Mgr.Kokotek, predsedníčka ROS Karviná Mgr. Krňavková. Všetci prispeli  krátkym prejavom 

 

12. 12. - ROS Kopřivnice - Predvianočný večierok

V sobotu 12. decembra 2015 sa uskutočnil náš dlho očakávaný večierok. Ide o jednu z najobľúbenejších a preto aj najnavštevovanejších akcií. Je to stretávka ľudí, ktorí si majú čo povedať a to po slovensky! Roboty okolo toho je veľa, ale keď sa ľudia nakoniec dobre cítia a sú s výsledkom našej práce spokojní, je to pre nás organizátorov veľká odmena.

Naše posedenie bolo tentoraz v reštaurácii Pod Kaštany. Stoly sme ozdobili smrekovými vetvičkami od Emila, sviečkami, na tanieriky s vianočnými servítkami sme položili jabĺčka a mandarínky. Sem-tam sa objavila malá vianočná ruža a samozrejme vianočné pečivo od Zdenky. Ani personál reštaurácie nezaháľal, vianočné ozdoby, svetielka, stromček a vence na dverách nemali chybu. Ľudia sa pri vchode vítali, každý sa snažil niečo doniesť. Olinka zaistila keramické PF-ka v podobe anjela. Po vybraní členských príspevkov u Štefana s Majkou a Olinkou, sme sa krátko zdržali pracovnými povinnosťami. Skôr ako sme sa začali zabávať, sme najprv museli odsúhlasiť návrh stanov  a spolu s tým aj návrh plánu akcií na rok 2016. Nezabudli sme ani na našich jubilantov, ktorí sa dočkali malej odmeny a zhodnotili sme úspešný starý rok. Informovali o aktualitách z Prahy, hovorili sme o Cene Mateja Hrebendu, seminári o slovenčine, zasadaní Republikovej rady. Išlo sa podľa plánu, takže Jurko Harašta to zvládol rýchlo a mohli sme si pripiť borovičkou.

Než začala večera, spustil na saxofóne pán Weber zo Starého Jičína. Hanka bola rada, že vybrala dobre. Zaspieval nám aj manžel našej Vierky - člen Moravského komorného zboru milú slovenskú pesničku „Ja som bača veľmi starý“. Bolo to dojemné. Zábavu a tombolu  si vzal na starosť Pavel. Nasmiali sme sa hlavne pri srdiečkovom tanci. Pri tombole, kedy aj hudobník získal voňavý mok nielen na pečenie, čas utekal strašne rýchlo. Hanke ani nevyšiel čas na prednes básne „Ako byť človekom“ od Janka Bazgera z OS Karvinej. Pavol fotil, aby zachytil atmosféru večera. A tak sme sa pomaly lúčili objatím a želaním pevného zdravia a pohody, prežitím vianočných sviatkov v kľude v kruhu rodiny a v Novom roku hlavne zdravie a mier pre nás, pre všetkých.

 

12. 12. - ROS Plzeň - Klub Koreňov - Slovenské Vianoce v Plzni       

12. 12. - ROS Sokolov – Večerná univerzita + predvianočné posedenie

V sobotu 12. decembra sa v Hornickom dome v Sokolove uskutočnili dve akcie, nadväzujúce jedna na druhú. Všetko začalo prednáškou J. Slušného Tradície slovenských Vianoc., po ktorej prebehla zaujímavá beseda. V druhej časti večera sa uskutočnila akcia Predvianočné posedenie s hudbou, večera, tombola. Plná sála svedčila o stálom záujme sokolovských Slovákov o svoju organizáciu.    

15. 12. - Ústí nad Labem - Predvianočné posedenie. Klub seniorov Trmice.

16. 12. - ZS Praha - Večerná univerzita Prednáška cyklu Najstaršie dejiny Slovenska

Tak ako aj pred rokom, aj teraz sme sa stretli na prednáške z projektu Večerná univerzita – Najstaršie dejiny Slovenska, podporovanom Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pred rokom k nám zavítal prof. Sokolovský z Filozofickej fakulty Komenského univerzity z Bratislavy a 16. decembra 2015 k nám zašiel doc. PhDr. Milan Čáky, CSc. z Univerzity sv. Cyrila a Metoda z Trnavy. Prednášal k nám zaujímavú tému: Politické súvislosti Veľkej Moravy. Nesnažil sa teda o kvantitatívny výpočet faktov, ktoré už sú vo všeobecnosti známe, aj keď i tie sú štítom rozličných a niekedy až protichodných interpretácií, ale zameral sa predovšetkým na medzinárodné súvislosti, do ktorý bol vznik, existencia a zánik Veľkej Moravy zasadený. Na jej dejiny sa díval cez prizmu bavorsko-moravských vzťahov, rímsko-byzantských, ale aj ďalších. Poukazoval na ciele pápežskej  politiky, snažiacej sa vytvárať nové štruktúry európskej rovnováhy, jej snahou prenikať na Balkán a nájsť si súčasne spoľahlivého spojenca v Strednej Európe, pričom práve Veľká Morava bola veľmi účinným prvkom vytvárania takejto rovnováhy. Poukázal na zámery Rastislava, ktoré nakoniec do života uviedol až Svätopluk. Za jeho vlády sa nakoniec definitívne presadila orientácia na západoeurópske hodnoty. Prirodzene, že sa zabýval aj ďalšími prvkami, ktoré Veľkú Moravu ovplyvňovali – predchádzajúcou vládou Avarov, tlaku Bulharov a nakoniec príchod staromaďarských kmeňov do Karpatskej kotliny. Veľkú pozornosť venoval aj sv. Metodovi a jeho snahám, po zložitom návrate z Ríma na naše územie a starostlivo rozvinul dejiny cyrilo-metodskej tradície na území Slovenska.

Po skončení jeho prednášky sa rozpútala živá debata, čo len ukazuje, že dejiny Veľkej Moravy nie sú žiadnemu Slovákovi či Čechovi ľahostajné a vždy na nich objavia niečo zaujímavé.

 

16. 12. - ZS Praha  - Konferencia 

            Po skončení prednášky doc. Čákyho sa na svojej konferencii zišli členovia Združenia Slovákov v Prahe. Ich program bol v podstate jednoduchý. Prerokovali sa a schválili zmeny v stanovách ZS v Prahe tak, aby zodpovedali nielen Stanovám OS v ČR, ale aj príslušným ustanoveniam nového Občianskeho zákonníku. Ich základ vypracoval J. Slušný, za aktívnej pomoci P. Liptáka. Zmeny v Stanovách ZS v Prahe boli plnohodnotne prebraté a nakoniec aj schválené.

 

16. 12. - ZS Praha – Klub Koreňov -- Predvianočné posedenie organizácií slovenskej menšiny

V minulom roku sme pokusne zorganizovali naše prvé pražské predvianočné stretnutie, na ktorom sa stretli viacerí predstavitelia slovenských spolkov so sídlom v Prahe. V tomto roku sme to vzali o trochu dôkladnejšie a vyplatilo sa. Hlavní organizátori boli dvaja – Obec Slovákov v ČR a Slovenský dom, pričom obaja títo organizátori mali za sebou rad organizácií ďalších. Okamžite sa to odrazilo na bohatej účasti. Na rozdiel od minulého roku, kedy sme obsadili asi štyri na seba napojené stoly, v tomto roky ani všetky stoly a stoličky Slovenského domu v Prahe, kde sa toto stretnutie 16. decembra uskutočnilo, nestačili! Ľudia sedeli na schodíkoch, postávali pri pultoch či vysokých servírovacích stoloch.

Celé stretnutie spoločne otvorili J. Slušný a V. Skalský. J. Slušný pripomenul, že stretnutie sa koná v rámci Klubu Koreňov, na ktorý Obci Slovákov prospel Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a V. Skalský všetkých prítomných uvítal v mene hostiteľského Slovenského domu a Slovensko-českého klubu. Príhovory neboli dlhé, pretože tentokrát vôbec nešlo o ne. Hlavným cieľom bolo príjemné posedenie bez vnútorných sporov a neefektívneho hašterenia, pohovoriť si s ľuďmi, s ktorými sa síce pravidelne celý rok stretávame, ale prevažne viac menej pracovne. V tento večer o prácu nešlo.

Duch vzájomnosti sa prejavil aj vo vstupnom – každý účastník priniesol to, čo pokladal za nutné. A tak sa na stoloch objavilo víno, srbská Viljamovica, hruškovica, čapovalo sa pivo, podávali sa obložené chlebíčky, všakovaké nátierky a sladké diela našich kuchárok, ktorých výtvorov tu bolo skutočne dosť.

Prešlo len pár dní od tejto vydarenej akcie a už sa objavujú otázky: „a prečo ste aj mňa nepozvali?“ Pre všetkých oddaných Slovákov a Slovenky, pre všetkých priateľov Slovenska a Slovákov bez rozdielu národnosti máme preto len jeden odkaz: Už dnes Vás pozývame na ďalšie predvianočné stretnutie, ktoré sa uskutoční približne v tomto istom čase na rovnakom mieste.

17. 12. - ROS Tábor - Predvianočné posedenie 

17. 12. - ROS Karviná – Klub Koreňov: Vianočné stretnutie „Slovenské tradície Vianoc“

Vianočné stretnutie v Karvinej je jedným z vrcholov činnosti nielen Obce Slovákov Karvinej, ale aj priateľov a fanúšikov miestnych Slovákov a je jedno, či ide o Čechov, Slezanov, Poliakov alebo Grékov. Najväčším problémom je sála, ktorá by vo svojom náručí zovrela všetkých členov našej Obce  a jej prívržencov, ale záujemcov je vždy viacej, ako miest, ktoré akákoľvek sála dokáže zaistiť.

V tomto roku si organizátori v čele s Mgr. Vilmou Krňávkovou vybrali sálu reštaurácie U Tesarčíka v Karvinej-Hranice, kde sa krátko po 16,00 hod. začalo ďalšie zo série karvinských Vianočných stretnutí. Uskutočnilo sa v rámci projektu Kluby Koreňov, podporovaným Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Celá táto akcia je v Karvinej sviatkom tradície. Ale nejde len o tradície Vianoc samotných. Tradične bola sála nabitá na prasknutie, tradične to organizátori zvládali, tradične vybrali folklórny súbor zo Slovenska, ktorý tradične predviedol zaujímavý program, podávala sa tradičná kapustnica a tradične ju svojim dojímavým prejavom otvorila V. Krňávková. V úvode privítala  predsedu OS v ČR  Jaromíra Slušného,  člena zastupiteľstva mesta a predsedu výboru pre národnosti Tomáša Gallika, člena výboru pre národnosti Jindřicha Kubienku, exprimátora Mgr. Antonína Petráša a TV POLAR, ktorá zaznamenala niektoré pasáže  podujatia.

To už sa otvorila neexistujúca opona na javisku, kraľujúcemu čelu tejto sály a začal program, ktorým sa predstavil folklórny súbor ORAVAN senior s vedúcim Jánom Homolom a organizátorkou Ľudmilou Balkovou. Modernosť pojatia sa ukázala v použití projektoru, ktorý na plátno vysielal filmové zábery so spomienkami starých Oravcov a Oravčaniek na Vianoce pred mnohými rokmi. Po každej spomienke sa rozbehol program, vychádzajúci alebo dokresľujúci uvedenú spomienku. A tak sa pred našimi očami najprv odvíjal predvianočný čas, zvýrazňujúci ľudové zvyky, spojené so sviatkom sv. Ondreja – veštenie, liatie olova, ale aj žartovné krádeže a ukrývanie drevených vozov na strechu domu hospodára, či plotov v závejoch po celej dedine.

Potom prišiel sviatok sv. Mikuláša, sviatok svetiel, aby všetko zavŕšilo pripomenutie si zvykov oravských Vianoc. Predstavenie vyvrcholilo spevom najkrajšej vianočnej piesne Tichá noc, svätá noc, ktorú si zanôtili všetci prítomní. Slávnostnú scénu dokresľovali plápolajúce svetielka lampášikov, sviečok a ohnivé gejzíry prskaviek.

Po skončení programu prišla na stôl kapustnica a pridala sa k vianočným koláčikom, ktoré napiekli  členky Obce Slovákov Karvinej a tiež niektoré z účastníčok vianočného stretnutia.

Po štyroch hodinách dobrej zábavy sa začali ľudia rozchádzať a odniesli si kus dobrej nálady a pohody aj do svojich domovov.

Akciu finančne podporilo Štatutárne mesto Karviná, KÚ MSK a ÚSŽZ.

 

 

17. 12. - ZS Praha - Zimná prechádzka po Starej Prahe

19. 12. - ZS Praha – Návšteva koncertu IMT Smile a Lúčnice

28. 12. - ROS Kladno – Večerná univerzita – Najstaršie slovenské dejiny

V reštaurácii Ateliér na Kladne sa na záver roku – 28. decembra, uskutočnila ďalšia prednáška u cyklu Najstaršie dejiny Slovenska, tentokrát na téma Tradície slovenských Vianoc. Prednášal doc. J. Slušný a celú akciu moderoval P. Lipták. Aj táto akcia upútala pozornosť kladnianskych Slovákov.

 

30. 12. - OS v ČR  Vydanie 6. čísla časopisu Korene

31. 12. - OS v ČR + ROS Ústí nad Labem + ROS Teplice – Vydanie brožúry Slováci v Ústeckom kraji