Obec Slovákov v Českej republike

Obec Slovákov v Českej republike (OS v ČR)

OS v ČR je dobrovoľné občianske združenie občanov slovenskej národnosti žijúcich v ČR a priaznivcov Slovenska a slovenskej kultúry. Sidlom OS v ČR ja Praha

Obec je samostatným právnym subjektom s pôsobnosťou v ČR registrovaným na Ministerstve vnútra ČR.

Obec sa člení na Regionálne obce Slovákov, ktoré majú samostatnú právnu subjektivitu. Pre potreby koordinácie činnosti a zastupovania zriaďuje OS v ČR nevyhnutné orgány:
 
Republikovú radu OS v ČR a Výkonnú radu OS v ČR. (podrobne viď Stanovy OS v ČR)
 
Ciele a obsah činnosti

Cieľom činnosti OS v ČR je udržovanie a pestovanie národného povedomia svojich členov a vytváranie podmienok pre napĺňanie ich kultúrnych a spoločenských potrieb. Hlavným obsahom činnosti Obce je pestovanie slovenskosti, vzájomnosti Slovákov a Čechov, účasť na verejnom živote v ČR, vzájomná spolupráca a podpora.

     Ciele a obsah činnosti sa realizujú:
  • Kultúrnymi, spoločenskými, poznávacími, športovými a ďalšími aktivitami v jednotlivých Regionálnych obciach Slovákov realizovaných pre svojich členov, priaznivcov a verejnosť.
  • Aktivitami  realizovanými Výkonnou radou Obce Slovákov v ČR v spolupráci s Výbormi Regionálnych obcí Slovákov alebo v spolupráci s inými subjektmi, vrátane štátnych inštitúcií.
  • Analytickou a koncepčnou činnosťou v oblasti problematiky slovenskej menšiny v ČR.
  • Vydavateľskou činnosťou (Vydávanie časopisu Korene a publikácií).
  • Prezentáciou slovenskej kultúry, histórie, reálií, významných osobností, ekonomiky a športu.
  • Vytváraním informačného servisu a prostredia pre všestrannú, demokratickú komunikáciu v rámci   OS v ČR aj mimo nej prostredníctvom informácií v médiách a internetu.
KONTAKTY:
 
Obec Slovákov v ČR, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
Predseda: PhDr, Andrej Dan Bárdoš, PhD.
e-mail: dan.nem@centrum.cz,
Telefón:  00420 235 514 542,  mobil:  00420 732 217 933
 
Časopis KORENE, Bronzová 2024, 155 00 Praha 5
Šéfredaktor: dr. Peter Lipták
e-mail: korene@slovaci.cz,
Telefón:  00420 251 614 449, mobil:  00420 606 655 627