Obec Slovákov v Českej republike

STANOVY OS v ČR

ÚVODNÉ USTANOVENIA

čl. 1

Preambula

(1)  Obec Slovákov v Českej republike (ďalej Obec) je dobrovoľné združenie občanov slovenskej národnosti žijúcich v ČR a priaznivcov Slovenska a slovenskej kultúry.
(2)  Sídlom Obce je Praha.
(3)  Obec je samostatným právnym subjektom s pôsobnosťou v ČR.
(4)  Rokovacími jazykmi sú slovenčina a čeština.
(5)  Obec sa člení na regionálne obce Slovákov (ďalej RO), ktoré majú samostatnú právnu subjektivitu.
(6)  Pre potreby koordinácie činnosti a zastupovania Obce zriaďuje Obec nevyhnutné orgány.
 
čl. 2
Ciele a obsah činnosti
 
(1)  Cieľom Obce je udržovanie a pestovanie národného povedomia svojich členov a vytváranie podmienok pre napĺňanie ich kultúrnych a spoločenských potrieb.
(2)  Hlavným obsahom činnosti Obce je pestovanie slovenskosti, vzájomnosti Slovákov a Čechov a účasť na verejnom živote v ČR.
 
(3)  Ciele a obsah činnosti sa realizujú:
 
a)       kultúrnymi, spoločenskými, poznávacími, športovými a ďalšími akciami v jednotlivých Regionálnych obciach poriadanými pre svojich členov, priaznivcov a verejnosť,
b)       kultúrnymi, spoločenskými, poznávacími, športovými a ďalšími akciami poriadanými Výkonnou radou Obce Slovákov v ČR v spolupráci s Výbormi Regionálnych obcí Slovákov alebo v spolupráci s inými subjektami, vrátane štátnych inštitúcií,
c)       analytickou a koncepčnou činnosťou v oblasti problematiky slovenskej menšiny v ČR
d)       vydavateľskou činnosťou (časopis, publikácie),
e)       prezentáciou slovenskej kultúry, histórie, reálií, významných osobností, ekonomiky a športu
f)        vytváraním informačného servisu a prostredia pre všestrannú, demokratickú komunikáciu v rámci   OS v ČR aj mimo nej (prostredníctvom internetu a médií),
 
(4)    K naplňovaniu cieľov činnosti môže Výkonná rada OS v ČR a Výbor RO vypracovávať ročné realizačné plány konkrétnych akcií.
ČLENSTVO
čl. 3
Druhy členstva
 
(1)  Členstvo môže byť:
 
a)    riadne,
b)    kolektívne,
c)    čestné.
 
(2)  Riadnym členom je občan slovenskej národnosti alebo priaznivec Slovákov, Slovenska a slovenskej kultúry, žijúci v ČR, ktorý dovŕšil 15 rokov.
(3)  Kolektívnym členom je právnická osoba alebo iné zoskupenie, ktoré prispieva k naplňovaniu cieľov Obce. Z kolektívneho členstva organizácie nevyplýva individuálne členstvo jej pracovníkov alebo jej členov.
(4)  Čestným členom je osoba, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj niektorej z týchto oblastí:
 
a)   vzťahy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou,
b)   rozvoj spoločenského a kultúrneho života Slovákov v ČR,
c)   činnosť Obce.
 
čl. 4
Vznik členstva
 
(1)  Uchádzač o členstvo v Obci vyplní písomnú prihlášku a odovzdá ju Výboru príslušnej RO priamo alebo prostredníctvom Výkonnej rady. Členstvo v Obci vzniká dňom registrácie prihlášky vo Výbore RO.
(2)  S žiadateľom o kolektívne členstvo sa pri jeho prijímaní zároveň uzatvára dohoda, v ktorej sa vymedzí predmet a rozsah spolupráce a práva a povinnosti kolektívneho člena.
(3)  Čestné členstvo udeľuje Republiková rada na návrh Výboru RO alebo Výkonnej rady. Návrh musí byť schválený všetkými hlasmi. Čestné členstvo je podmienené súhlasom navrhovaného so zápisom v knihe čestných členov a vzniká dňom tohto zápisu.
 
čl. 5
Práva členov
 
(1)  Riadny člen má právo:
 
a)    zúčastniť sa na konferencii RO a na nej voliť členov do orgánov RO,
b)    byť volený do každého orgánu Obce po dovŕšení veku 18 rokov,
c)    zrušiť svoje členstvo bez udania dôvodu,
d)    zúčastňovať sa na činnosti a aktivitách poriadaných orgánmi Obce,
e)    podávať návrhy na činnosť a pripomienky k činnosti orgánov Obce.
 
čl. 6
Povinnosti členov
 
(1)  Povinnosťou každého člena Obce je:
 
a)    konať v záujme pozdvihnutia vážnosti a prestíže občanov slovenskej národnosti žijúcich v ČR,
b)    podporovať záujmy Obce,
c)    dodržiavať stanovy Obce,
d)    rešpektovať uznesenia orgánov Obce,
e)    svedomito vykonávať zverené funkcie v Obci.
 
(2)  Riadny člen je povinný platiť príspevky vo výške a lehote schválenej konferenciou Regionálnej obce.
(3)  Čestný člen nie je povinný platiť členské príspevky.
(4)  Výšku príspevkov kolektívneho člena určuje dohoda uvedená v čl. 4 odst. 2.
 
čl. 7
Ukončenie členstva
 
(1)  Členstvo zaniká:
 
a)    písomným oznámením člena o vystúpení,
b)       úmrtím člena (u kolektívneho členstva jeho zánikom),
c)       vyškrtnutím člena,
d)    vylúčením.
 
(2)  Výbor Regionálnej obce môže vyškrtnúť člena, ktorý viac ako dva roky neplatí členské   príspevky. K vyškrtnutiu člena je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov Výboru RO.
(3)  Vylúčenie člena (po individuálnom posúdení vážneho alebo opakovaného porušenia čl. 6) schvaľuje Republiková rada na návrh príslušného Výboru RO alebo Výkonnej rady. K schváleniu tohto vylúčenia je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých volených členov Republikovej rady.


REGIONÁLNE OBCE SLOVÁKOV
 
čl. 8
Spoločné ustanovenia
 
(1)  Regionálne obce Slovákov predstavujú základné organizačné jednotky Obce, v ktorých sa realizuje najpodstatnejšia časť činnosti Obce.
(2)  RO ako pobočky Obce používajú názov: Obec Slovákov v ... (názov sídla RO), riadia sa stanovami Obce a všeobecne platnými predpismi.
(3)  Svoju činnosť realizujú podľa miestnych podmienok a záujmu svojich členov. Vo vzťahu k zahraničiu koordinujú RO svoje zámery a aktivity s Výkonnou radou.
 
čl. 9
Orgány RO
 
(1)  RO má minimálne tieto orgány:
 
a)   Konferencia,
b)   Výbor,
c)   Revízna komisia.
 
(2)  Ďalšia organizačná štruktúra je v kompetencii RO.
čl. 10
Konferencia
 
(1)  Konferencia je najvyšším orgánom RO a zodpovedá:
 
a)   za prijatie a schválenie správy Výboru o činnosti RO,
b)   za schválenie správy Výboru o hospodárení RO,
c)   za schválenie návrhov Výboru na činnosť v ďalšom období,
d)   za schválenie ďalšej organizačnej štruktúry RO,
e)   za voľbu Výboru a revíznej komisie,
f)   za voľbu náhradníkov do Výboru a revíznej komisie,
g)   za voľbu delegátov na Snem,
h)   za odsúhlasenie zániku RO,
i)    za prerokovanie správy revíznej komisie RO.
 
(2)  Konferenciu zvoláva Výbor RO najmenej raz za tri roky.
(3)  O mieste a termíne konania konferencie musia byť všetci členovia RO písomne upovedomení aspoň 2 týždne dopredu.
(4)  Výbor je povinný zvolať Konferenciu tiež na základe písomného podnetu minimálne 1/3 zaregistrovaných členov RO do 30 dní.
(5)  Rozhodnutia Konferencie sú právoplatné, ak ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov RO.
 
čl. 11
Výbor
 
(1)  Výbor je výkonným orgánom RO. V jej mene koná a zastupuje ju navonok.
(2)  V rámci svojich kompetencií zodpovedá najmä za:
 
a)    plnenie záverov Konferencie,
b)    riadenie aktivít a koordináciu činností RO,
c)    vedenie evidencie členov RO, ktorá tvorí podklad centrálneho prehľadu členskej základne Obce,
d)    hospodárenie a majetok RO,
e)    prijatie rezignácie člena na funkciu vo Výbore alebo revíznej komisii,
f)    kooptovanie nového člena do Výboru alebo revíznej komisie z radov zvolených náhradníkov.
 
(3)  Jeho minimálne zloženie je:
 
a)    predseda,
b)    podpredseda,
c)    hospodár.
 
(4)  Výbor má právo zriaďovať pracovné komisie.
(5)  Funkčné obdobie Výboru je trojročné.
 
čl. 12
Hospodárenie
 
(1)  RO svoju činnosť financuje z :
 
a)    členských príspevkov,
b)    darov,
c)    dotácií,
d)    pridelených príspevkov Obce.
 
(2)  Na základe samostatnej právnej subjektivity vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom stanoveným platnými zákonmi a riadi sa Hospodárskym poriadkom Obce podľa čl. 21 odst. 1 písm. f).
(3)  Za hospodárenie a majetok RO zodpovedá Výbor.
(4)  Predseda a podpredseda (po dohode vo Výbore RO) má podpisové právo vo všetkých záležitostiach RO. Finančné záležitosti spolupodpisuje hospodár.
 
čl. 13
Revízna komisia
 
(1)  Je povinná vykonávať minimálne raz ročne kontrolu hospodárenia Výboru.
(2)  S výsledkami oboznámi Výbor a v prípade kontroly účelových dotácií Republikovej rady aj Republikovú revíznu komisiu. Výsledky kontrol predkladá každej Konferencii.
(3)  Funkčné obdobie revíznej komisie je trojročné.
 
čl. 14
Vznik a zánik RO
 
(1)  RO vznikajú v správnych jednotkách, v ktorých je dostatočný počet záujemcov o vytvorenie RO.
(2)  Minimálny počet členov pre vznik novej RO je 15. Výnimku môže povoliť Výkonná rada.
(3)  Po ustanovujúcej Konferencii, ktorú zvolá prípravný výbor RO, požiada Výbor RO Výkonnú radu, predložením zápisu z ustanovujúcej Konferencie, o registráciu.
(4)  Oznámenie o vzniku RO príslušnému orgánu štátnej správy sa riadi platnými právnymi predpismi.
(5)  Za deň vzniku RO sa považuje deň konania ustanovujúcej Konferencie.
(6)  RO zaniká uznesením Konferencie, ak je zánik odsúhlasený aspoň 2/3 prítomných členov.
(7)  O majetku zanikajúcej RO rozhodne Republiková rada, na základe doporučenia k tomuto účelu ustanovenej likvidačnej komisie.
(8)  Za deň zániku RO sa považuje deň konania Konferencie.
 
ORGÁNY OBCE
 
čl. 15
Orgány Obce
 
(1)  Orgány Obce tvoria:
 
a)    Snem,
b)    Republiková rada,
c)    Výkonná rada,
d)    Republiková revízna komisia,
e)    Odborné komisie.
 
SNEM
 
čl. 16
Zvolávanie
 
(1)  Snem zvoláva najmenej raz za tri roky Republiková rada.
(2)  O termíne konania Snemu musia byť RO písomne upovedomené aspoň šesť týždňov dopredu.
(3)  Republiková rada je povinná zvolať Snem tiež na základe písomného podnetu nadpolovičnej väčšiny Výborov RO do troch týždňov.
 
čl. 17
Delegáti
 
(1)  Delegátov Snemu tvoria členovia Republikovej rady (RR) a delegáti jednotlivých RO, volení Konferenciou RO podľa kľúča, ktorý stanovuje Republiková rada.
(2)  Výbory RO sú povinné odovzdať Výkonnej rade menovitý zoznam delegátov za svoju RO najneskôr sedem dni pred konaním Snemu.
(3)  Každý delegát má jeden hlas.
(4)  Hostia (členovia Obce) nemajú hlasovacie právo, môžu však vystupovať a predkladať návrhy a pripomienky.
 
 
čl. 18
Právoplatnosť
 
(1)  Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zvolených delegátov aj členov Republikovej rady.
(2)  Jeho rozhodnutia sú právoplatné (pokiaľ na inom mieste týchto stanov nie je stanovené ináč), ak ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.
 
čl. 19
Rozhodnutia
 
(1)  Snem prerokuje a zodpovedá za:
 
a)    prijatie a schválenie správy Výkonnej rady o činnosti Obce,
b)    schválenie správy Výkonnej rady o hospodárení Obce,
c)    schválenie návrhov Výkonnej rady na činnosť Obce v ďalšom období,
d)    voľbu 7 člennej Výkonnej rady,
e)    voľbu 3 člennej Republikovej revíznej komisie,
f)    voľbu náhradníkov do Výkonnej rady a Republikovej revíznej komisie,
g)    schválenie Stanov OS v ČR a ich zmien,
h)    prerokovanie správy Republikovej revíznej komisie.


REPUBLIKOVÁ RADA
 
čl. 20
Zloženie a zasadania
 
(1)  Republiková rada (RR) je zložená z:
 
a)    z členov Výkonnej rady (VR),
b)    z predsedov jednotlivých Výborov RO.
 
(2)  RR je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadaní nadpolovičná väčšina volených členov Výkonnej rady a zároveň nadpolovičná väčšina predsedov Výborov RO.
(3)  Rozhodnutia RR sú právoplatné, ak ich schváli nadpolovičná väčšina členov RR s podmienkou, že buď všetci členovia Výkonnej rady alebo všetci predsedovia Výborov RO nehlasujú jednomyseľne proti danému rozhodnutiu.
(4)  Zasadaní RR sa môže za predsedu RO zúčastniť (s právom hlasovania) ním písomne poverený zástupca z radov príslušného Výboru RO.
(5)  Zasadaní RR sa môžu zúčastniť zástupcovia odborných komisií a profesionálneho aparátu bez práva hlasovať.
(6)  RR zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Jej zasadanie písomne zvoláva Výkonná rada s najmenej dvojtýždenným predstihom.
 
čl. 21
Povinnosti a práva
 
(1)  Republiková rada zodpovedá za:
 
a)   stanovenie rokovacieho poriadku RR,
b)   vypracovanie návrhu spôsobu voľby orgánov pre rokovanie Snemu,
c)   stanovenie zásad na rozdelenie príjmov medzi RO,
d)   riadenie publikačnej, propagačnej a informačnej činnosti,
e)   riešenie sťažností členov,
f)    schválenie Hospodárskeho poriadku Obce,
g)   schválenie organizačných poriadkov profesio - nálneho aparátu, odborných komisií a ďalších dôležitých oblastí činnosti Obce schválených Snemom 
h)   stanovenie volebného kľúča na nasledujúci Snem,
i)    riešenie problémov RO, ktorá porušuje Stanovy OS v ČR, alebo je nefunkčná.
 
 
 
 
(2)    Republiková rada (RR) má právo rozhodovať o:
 
a)   voľbe predsedu Obce, ktorá sa uskutoční počas Snemu (po zvolení Výkonnej rady) a výsledok voľby sa delegátom Snemu ihneď oznamuje.
       Za mimoriadnych okolností môže RR zvoliť predsedu (po jeho odstúpení alebo odvolaní) aj v období medzi zasadaniami Snemu,
b)    odvolaní predsedu Obce a členov VR z vážnych dôvodov (dlhodobá nemožnosť vykonávať funkciu alebo porušovanie Stanov OS v ČR),
c)    prijatí rezignácie na volenú či menovanú funkciu v orgánoch Obce,
d)    kooptovaní nového člena na uvoľnené miesto z radov zvolených náhradníkov do Výkonnej rady alebo Republikovej revíznej komisie,
e)    ustanovení alebo rušení odborných komisií a menovaní ich predsedov (koordinátorov),
f)    udelení čestného členstva,
g)    vylúčení člena z Obce,
h)    zrušení registrácie RO.
 
VÝKONNÁ RADA
 
čl. 22
Zloženie a zasadania
 
(1)  Výkonnú radu tvoria:
 
a)    predseda Obce - je štatutárnym zástupcom OS v ČR, riadi Republikovú a Výkonnú radu, zodpovedá za koncepciu činnosti, celkové riadenie Obce, informácie a vydavateľskú činnosť (časopis), koordináciu jej subjektov a spoluprácu s inými subjektami,
b)    podpredsedovia - zodpovedajúci za:
i)     zahraničné kontakty,
ii)    usmerňovanie a koordináciu činnosti RO, členskú základňu,
iii)   získavanie prostriedkov na činnosť Obce a ich hospodárne využívanie,
c)    tajomník - zodpovedajúci za administratívu VR a RR, archív, zápisy z rokovaní, organizačné zaistenie zasadaní RR a VR,
d)    členovia - zodpovedajúci za stanovené oblasti činnosti Obce.
 
(2)  Funkčné obdobie Výkonnej rady je trojročné.
(3)  Organizačná štruktúra a personálne obsadenie nevolených spolupracovníkov (odborných komisií) je v kompetencii Výkonnej rady.
(4) Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak na jej zasadaní je nadpolovičný počet volených členov.
 
čl. 23
Práva a zodpovednosť
 
(1)  Výkonná rada (VR) koná v mene Obce a zastupuje ju navonok, riadi aktivity Obce, koordinuje činnosť Výborov RO a zodpovedá za všetky záležitosti, ktoré nie sú v kompetencii iného orgánu Obce.
(2)  Zodpovedá najmä za:
 
a)    plnenie záverov Snemu a RR,
b)    hospodárenie s majetkom Obce,
c)    vedenie prehľadu o členskej základni Obce, na základe podkladov od Výborov RO
d)    rozdeľovanie finančných prostriedkov na základe zásad stanovených RR
e)    registráciu návrhov na zmeny Stanov
f)    zvolávanie RR.
 
(3)  Obec navonok (vo vzťahu k iným subjektom) zastupuje predseda. Podpisové právo má predseda, podpredsedovia a po dohode vo VR jeho ďalší členovia.
 
čl. 24
Profesionálny aparát
 
(1)  Výkonná rada na zaistenie činností Obce prijíma a uvoľňuje zamestnancov Obce v súlade so štrukturou personálneho obsadenia profesionál- neho aparátu Obce.
 
REPUBLIKOVÁ REVÍZNA KOMISIA
 
čl. 25
Práva a zodpovednosť
 
(1)  Je povinná vykonávať minimálne 1 krát ročne kontrolu hospodárenia Výkonnej rady a nakladania s účelovými dotáciami VR jednotlivými RO.
(2)  Výsledky kontrol predkladá RR a každému Snemu.
(3)     Funkčné obdobie Republikovej revíznej komisie je trojročné.
(4)    Keď Republiková revízna komisia zvolená na Sneme neplní svoje povinnosti podľa čl. 25, bodu 1 viac ako rok, zaoberá sa touto situáciou Republiková rada, ktorá príjme opatrenia k náprave stavu.
 
 
ODBORNÉ KOMISIE
 
čl. 26
Účel a zodpovednosť
 
(1)  Obec na zaistenie špeciálnych úloh a na riešenie dôležitých záujmových oblastí čí odborných problémov vytvára Odborné komisie.
(2)  Každá odborná komisia (OK) má Republikovou radou menovaného predsedu. Ostatných členov OK menuje Výkonná rada.
(3)  Odborná komisia sa podľa čl. 21 odst. 1 písm. g) riadi vlastným organizačným poriadkom alebo všeobecným organizačným poriadkom príslušnej oblasti činnosti Obce.
 
HOSPODÁRENIE A FINANČNÉ PROSTRIEDKY
 
čl. 27
Charakteristika
 
(1)  Obec získava finančné prostriedky na zabezpečenie svojej činnosti z:
 
a)    príspevkov,
b)    darov a odkazov,
c)    subvencií a dotácií,
d)    výnosov z vlastnej činnosti.
 
(2)  Obec ako právnická osoba vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom stanoveným platnými zákonmi a riadi sa Hospodárskym poriadkom Obce podľa čl. 21 odst. 1 písm. f). Za hospodárenie a majetok zodpovedá Výkonná rada.
(3)  Za účelom zaistenia medziregionálnych činností Obce môžu jednotlivé RO svoje finančné prostriedky navzájom združovať.
(4)  Činnosť volených funkcionárov je dobrovoľná. Funkcionári majú nárok na úhradu priamych výdajov súvisiacich s výkonom svojej funkcie.
(5)  Zamestnancom Obce môže byť aj jej volený funkcionár.
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
čl. 28
Zánik Obce
 
(1)  Obec zaniká so zánikom poslednej RO.
(2)    Ak existuje len jediná RO, jej Konferencia preberá aj kompetencie Snemu a Výbor preberá aj kompetencie RR a VR.
čl. 29
Platnosť Stanov
 
(1)     K schváleniu Stanov a ich zmien je potrebná 2/3 väčšina prítomných delegátov Snemu. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia na Sneme.