Obec Slovákov v Českej republike

 Logo_Gruntvig.gif

Programy Celoživotného vzdelávania Grundtvig

 

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/es z 15. novembra 2006 sa ustanovil akčný program, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2007-2013 pod názvom "Program celoživotného vzdelávania".
      Všeobecným cieľom programu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami, ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení riadnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Program je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality.

Štruktúru programu tvoria štyri sektorové podprogramy (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig), prierezový program a program Jean Monnet. Každá časť programu kladie dôraz na aktivity podporujúce rozvoj národných stratégií celoživotného vzdelávania a zabezpečujúce nadnárodnú spoluprácu rôznych častí systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Program je určený pre žiakov, študentov, účastníkov odbornej prípravy a vzdelávajúcich sa dospelých osôb, učiteľov, školiteľov v odbornej príprave a ostatných pracovníkov zapojených do celoživotného vzdelávania, ako aj osoby na trhu práce, inštitúcie alebo organizácie, ktoré poskytujú možnosti vzdelávania sa, osoby a subjekty zodpovedné za systémy a politiky celoživotného vzdelávania na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, podniky, sociálnych partnerov a ich organizácie, vrátane obchodných organizácií a obchodných a priemyselných komôr, ako aj subjekty poskytujúce služby profesijnej orientácie, poradenstva a informácií vo všetkých oblastiach celoživotného vzdelávania, združenia, výskumné inštitúty a subjekty, ktoré sa zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania, neziskové organizácie, dobrovoľné subjekty, mimovládne organizácie.

 

Aké sú ciele programu?

 

·      zvýšiť kvalitu a dostupnosť mobility osôb zapojených do vzdelávania dospelých v celej Európe a zvýšiť objem tejto mobility

·      zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem spolupráce medzi organizáciami vzdelávajúcich dospelých

·      poskytnúť alternatívne príležitosti vzdelávania osobám zo sociálne slabých skupín a osobám v krajných sociálnych podmienkach, najmä starším osobám a osobám bez dosiahnutej základnej kvalifikácie

·      podporovať rozvoj inovačných postupov vo vzdelávaní dospelých a ich odovzdávanie

·      podporovať rozvoj inovačného obsahu, služieb, metód a praxe založených na informačných a komunikačných technológiách v oblasti celoživotného učenia

·      zlepšiť pedagogické prístupy a riadení inštitúcií vzdelávajúcich dospelých

 

Čo je sektorový program Grundtvig?

 

Európska spolupráca v oblasti vzdelávania dospelých.

Program Grundtvig je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013). Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých, t.j. na osoby staršie ako 16 rokov s výnimkou študentov denného štúdia na strednej a vysokej škole.

Európska komisia poskytuje prostredníctvom programu GRUNDTVIG finančné prostriedky (granty) na mobilitu osôb, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých a na projektové aktivity inštitúciám, ktoré poskytujú alebo podporujú vzdelávania dospelých.

Mobility osôb – určené pre jednotlivcov


Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých

 • granty na vzdelávacie kurzy v krajinách zapojených do programu LLP v dĺžke trvania až 6 týždňov

Návštevy a výmeny

 • granty na menej formálne vzdelávacie aktivity v oblasti vzdelávania dospelých (konferencie, semináre/, ktoré podporia profesionálny rozvoj účastníka, v dĺžke trvania až 12 týždňov

Asistentúry

 • granty pre pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých, študentov andragogiky a príbuzných študijných odborov a tiež pre absolventov týchto študijných odborov na asistentské pobyty v zahraničných inštitúciách krajín zapojených do LLP v dĺžke trvania 12 až 45 týždňov

Projektové aktivity - určené pre inštitúcie


Učiace sa partnerstvá

 • grantová podpora pre projekty dvojročnej spolupráce, do ktorých sú zapojené inštitúcie pre vzdelávanie dospelých najmenej z 3 krajín Programu LLP . Dôraz sa kladie na proces výmeny informácií a skúseností a na aktívnu projektovú účasť vzdelávajúcich sa dospelých na projektoch,
 • výška grantu je stanovená vo forme paušálnej sumy v závislosti od počtu mobilít realizovaných v priebehu trvania projektu
 • projektové témy (aktívne občianstvo, jazyky, medzikultúrny dialóg , zvyky, tradície, základné zručnosti, schopnosť čítať a písať, medzigeneračný dialóg , ICT , vzdelávanie vo väzniciach a vzdelávanie bývalých delikventov)

Dobrovoľnícke projekty pre seniorov

 • zamerané na podporu bilaterálnej spolupráce dobrovoľníckych organizácií z krajín zapojených do Programu celoživotného vzdelávania
 • spolupráca je realizovaná vo forme vzájomnej výmeny dobrovoľníkov vo veku 50+
 • dĺžka výmenného pobytu dobrovoľníka je od 3 do 8 týždňov.

Tvorivé dielne

 • príležitosť pre slovenské inštitúcie vzdelávajúce dospelých získať grant na organizáciu workshopu
 • dĺžka workshopu 5-10 dní,
 • počet účastníkov 10-20 osôb z krajín zapojených do Programu celoživotného vzdelávania,
 • téma workshopu (jazykové znalosti , ICT, medzikultúrny dialóg, sociálne a komunikačné zručnosti).