Obec Slovákov v Českej republike

logoHeureka.png

 

Základna charakteristika projektu Heuréka

 

Spoločná Európa prináša nielen svoje plody ale i problémy a úskalia. Ľudia z rôznych kútov Európy, z rôznych bývalých spoločností ( západ  a východ) ich rôzne vnímajú, ale majú spoločný cieľ - hľadať možnosti riešení. Európa starne, je čoraz viac ľudí v dôchodkovom veku, ale čulých a schopných. Cieľom nášho partnerstva je zvýšiť kvalitu života seniorov, získať manažérske zručnosti učiacich sa v oblasti dobrovoľníctva. Prostredníctvom kultúrneho dedičstva sa chceme nielen spoznávať, ale minimalizovať, až odbúrať národnostnú neznášanlivosť. Zároveň partnerstvo je zamerané aj na skvalitnenie vedomosti učiacich sa o spoločnej Európe. Každý partner zorganizuje  spoločné podujatie na danú tému a problematiku partnerstva  zároveň svojimi aktivitami bude realizovať činnosť k naplneniu cieľov partnerstva. Všetky aktivity v partnerstve budú zamerané na tvorivú činnosť a  neformálne vzdelávanie. Partnerstvo prispieva k pochopeniu rozmanitosti európskeho kultúrneho dedičstva, podporuje tvorivosť, neformálne vzdelávanie a  kreativitu, ktoré učiaci využijú v ďalšej svojej práci a aktivitách.

 

Motivácia projektu partnerstva

 

Život ľudí na našej planéte je jedno veľké partnerstvo, ktoré sa skladá  z ďalších partnerstiev a nielen manželských. V rámci sveta sa vytvárajú ekonomické, spoločenské i politické partnerstvá medzi svetadielmi, hospodárskymi, obchodnými a finančnými inštitúciami. V rámci Európy taktiež existuje mnoho partnerstiev medzi Európskou úniou, krajinami EHP, kandidátskymi krajinami a ostatnými krajinami. V rámci každého štátu, regiónu, kraja, okresu či mesta existujú partnerstvá  a rôzne formy spolupráce s cieľom pre kvalitnejší život. Európska únia vytvára priestor, aby vznikali a fungovali partnerstvá v rôznych oblastiach života, medzi rôznymi inštitúciami pôsobiacich v rôznych kútoch Európy, s rôznorodým zameraním. 

Kvalitu života a životné hodnoty si každý človek predstavuje inak a každý má svoj hodnotový rebríček. Niekomu stačí byt, inému dom, niekomu auto  a pod. Niekomu stačí poznať iba  susedov, niekomu iba svoju rodinu, inému zas čo najviac ľudí, rôznych názorov, skúseností, myšlienok a životných osudov.

Partnerov projektu spája mnoho čŕt, ale medzi prvoradú črtu patrí jazyk a  národnosť. Partneri  vznikli na základe toho, že oni alebo ich predkovia majú slovenské korene  a  ovládajú slovenčinu, jeden z oficiálnych jazykov Európskej únie. Tieto komunity  sú v podstate  súčasťou spoločnosti krajiny, majú svoje miesto v kultúrno-spoločenskom živote krajiny, pričom spolupracujú aj s národnostnými menšinami v danej krajine.

Práca v komunite má dva rozmery.  Prvý rozmer je rozmer ľudský. Ľudia ďaleko od svojho domova potrebujú sa stretávať, aby mali pocit istoty a spolupatričnosti. Druhý rozmer je rozmer spoločenský.  Žijú v odlišnom kultúrnom prostredí, ktoré sa snažia chápať a vnímať, na druhej strane ponúkajú danej spoločnosti slovenskú kultúru, plne integrovanú v európskom kontexte. Svoju angažovanosť v združení realizujú ako dobrovoľníci, mnohokrát ani nevediac o aktívnom fungovaní dobrovoľníctva.

 

Naše partnerstvo bude sa niesť v duchu

"Každý sme niekto, ale vedľa seba a spolu sme niečo!"

 

Z uvedených dôvodov týmto projektom chceme pomáhať dospelým v uvedených komunitách zvyšovať ich vedomosti, spôsobilostí a zručnosti.

Každý partner zapojený do partnerstva očakáva, že získa nové vedomosti od svojich partnerov pri realizácii svojich aktivít, nájde nové formy spolupráce, spozná prostredie krajín, kde žijú partneri a  zdokonalí sa v používaní materinského jazyka. Spoločným prvkom partnerov partnerstva je – Slovensko, materinský slovenský jazyk, krajiny partnerov – členovia EÚ. Uvedené prvky vytvárajú široký priestor na realizáciu daných tém, v ktorom sa nachádza široké pole pôsobnosti a tým siločiary (ciele) partnerstva  môžu zasiahnuť širokú cieľovú skupinu. Slovensko je v Európe, slovenské komunity žijú v krajinách, ktoré sa nachádzajú v Európe, spoločne tvoria históriu, súčasnosť i budúcnosť spoločnej Európy. Bez spoznávania, bez rešpektovania, bez vzdelávania, bez učenia bude budúcnosť Európy imaginárna, umelá, nereálna.

 

Ciele partnerstva

 

1. Získať manažérske zručnosti učiacich sa v oblasti dobrovoľníctva.

2. Prostredníctvom kultúrneho dedičstva minimalizovať, až odbúrať národnostnú neznášanlivosť.

3. Skvalitniť vedomosti učiacich sa o spoločnej Európe.

4. Zvýšiť kvalitu života seniorov.

 

Téma a problematika partnerstva

 

Dobrovoľníctvo - problematika dobrovoľníctva je úzko prepojená s angažovanosťou  a aktívnym využívaním voľného času seniorov a celkovým fungovaním partnerských inštitúcií.

                          -  všetky získané vedomosti formou manuálu využívať v ďalšom                                                             vzdelávaní.

Kultúrne dedičstvo - fenomén  a  reálny európsky prvok na spoluprácu, spája všetkých partnerov.

                           - cez národné kultúrne dedičstvo pochopiť európsky rozmer v širších súvislostiach,

                           - kultúrne dedičstvo vnímať ako integrujúci prvok v spolužití národností.

                           - pomenovať  nosné kultúrne aktivity, ktoré sú vhodným vyplnením voľného času                             seniorov

                           - spracovať manuál - Využitie voľného času seniorov

Európske občianstvo a európska dimenzia - chápať súvislosti v širšom európskom kontexte.

                           - spoznávať ľudí z rôznych krajín, vymieňať si názory na spoločnú Európu  a                                    obohacovať svoje

                             vedomosti,

                            - hľadať kompatibilitu medzi národnosťou a európskym občianstvom.

 

Do realizácie projektu HEURÉKA sa zapojilo päť občianských združení,

z toho štyri z krajín Európskej únie a jedna (Chorvátsko) z krajiny kandidujúcej

na členstvo v EÚ.

 

Participujúce subjekty

Občianske združenie TAKT Martin (Slovenská republika)

Obec Slovákov v Českej republike

Organizácia komlóšskych Slovákov (Maďarsko)

Spolok DOLINA Montpelliér (Francúzsko)

Matica slovenská Rijeka (Chorvátsko)